20:07
heкаjəти Мусjо Идрак вə суки фамəдə быə толышə сиjаси дəвушон
heкати Мусjо Идрак вə суки фамəдə быə толышə сиjаси дəвушон.Асс
əлoмун алеjкум …   


Хыдо каинатыш офəjəдə əчəj həрəкоти ғаjдə- ғанунон муəjjəныш кардə. Де ым ғануни həши ыштə мутəмади гардышəдəj, аммо сук жыго зынедə ки, əв ныhандо həши бенибəше вə дынjо həммə сукон жыго фам кардан, ə ҹумлəдəн чəмə «милли суконан»… jəне Гилони кагə ҹинсику https://ru.wikipedia.org/wiki/Гилянская_(порода_кур)


Августа манги 9-дə Москва шəhəр Таганскиj рajoн мəhкəмə Русиjə иjəн MДИ (СНГ) аразиəдə мəhшур быə толышə стендап-комик Идрак Каhини зоə Мирзəлизoдə инзибати ғануни поз карде горыш 10 суткə həбс hандыше.
  Августи 11-дə исə, апелjасиjа мəhкəмə иминнə мəhкəмə
ғарор ғыввəдə огəтыше. Бə мəhкəмə горна Идрак ыштə сыханонəдə и груп шəхсыш миллиjə мəнсубиjjəти əсосəдə (урусон) тəhгирыш кардə. (Иjо ыштə шəхси мовге навəдə воте лозым зынедəм ки, тəhгирамиз ифaдон истифодə горəнə умумəн степдапи формат ғəбул кардəним. Манде бə Идраки, hисоб кардəм ки, əв ə həминə бəдномə бəрномəдə ыштə фикрон ифодə кардеjəдə бə кали сəhвон вырə доə.)hадисон хронологиjа жыго тəгдим бедə: ым сори мартə мангəдə Идрак стендапи «разгоны» вота hиссəдə Русиjəдə жиjə геjри-урусə миллəтон милли зəминəдə де дискриминасиjа рə-рə бə вə оме барəдə сыхан кардə, иjунə манги əввəлəдə кионса (!) əчəj сыханон и поə бырындəн (ым мəгами jодəдə огəтдəмон!), вығандəн бə Русиjə мəhшур журналист Владимир Соловjoви. Охоннə кəс, иjунə манги 6-дə мəсəлə ыштə КИВ-əдə пандовнедə, хəjли шикаjəтон бедəн, иjулa манги охоəдə ым шикаjəтон əсосəдə Москва Шəhəр Прокурорəти бə Идрак Мирзəлизодə иттиhoм бə нав доjда ва августə манги 10-дə Москва шəhəр Таганcкиj раjон мəhкəмə əj 10 суткə həбс кардə.


Əслəдə исə ым hадисə бынə 2021-нə сори мартə мангəдə не, 2018-нə сори 7 ноjaбрəдə ноə быəби. həминə вахтəдə чəмə jолə алим иjəн сиjaсəтвон Фəхрəддин Əбосзодə Москвадə həбс быəби вə бə Азəрбojҹон екстрадисиjа чаш кардəбе. Бы мəгамəдə, Русиjə иминнə каналику певыло быə мəhшур «Вечерний Ургант» бəрномə чəмə Идрак билə дəвəт сəбе вə бə ыштə комикə карjера ве jолə зəрбə бе зыне-зыне «Бə Фəхрəддин Əбосзодə озодəти!» («Свободу Фахраддину Абосзода!») ифодəш бə зывон варде, həммə Русиjə ым проблеми барəдə агаh карде. Нə Боку пантыркə hукумəт, нə чəвон Москвадə быə тəрəфдарон Идраки ым ве ҹəсарəтинə həрəкоти бе ҹəвоб огəте фикəдə ныбин, чаш кардəбин ки, кенə ым ҹывон «сəhв» вабəдо, бəj гылəj «гушəмалə» бəдомон вə ысəт ым шанс бə чəвон даст егыни.


Пиjоада хроноложи думоəти нывыштеəдə гылəj чиj ғеjдым ныкарде, чумчико əj бə Идраки həбси тəсирəдə ныбə чиjе, аммо əчəj сəбəбкорон жыго думот кардə нин. Авон бова кардəн ки, əгəрəм сəдо беныкəн «həши бенибəше» вə иjунə манги 9-дə гылəj бəjонəт формəдə мəгалə нывыштəн  (урусиəдə ба жыго нывыштəjон «статья-заява» вотдəн): https://iarex.ru/news/81313.html?utm_source=smm-tg&fbclid=IwAR0YduJmZl3AGOG_YU6expwmrubcVEkku4zH8lvvKhkGinnIpUGLaTSrohU  
Ым мəсəлə Толышə миллиjə həрəкотəдə ади чиj ныбе горыш əчəj нjуансон игылə-игылə (де риторик парсон дахил) нушо доj лозим зындам.

1. Иминнəку воте лозыме ки, Идрак Мирзəлизодə hич гылəj толышə тəшкилати, ибемони рəhбəр ни вə умум толышə хəлги номо hич вахт hиччыш вотə ни. Ав гылəj фəрде, ыштə номику сыхан кардə вə ə вотəjон мəсулиjjəтиəн ыштəн кəшедə. Русиjа мəкoнəдə бəнə əj həниəн кам-ве мəhшур быə ҹывона толышон hестин вə маштə əвонəн əгəм гылəj «сəhв» быкəн, hакəнə де həммəjəво тəшкилатон умуми бəjoнəт бəдошон? Аз виндəме ки милли ибемонон ыштə сəhв кардə фəрзəндон сəhви «малə» əжəнин, аj мумкун ғəдəрəдə мудафиjə əкəjн. Шымə исə ҹывонə толышə балə де ыштə дасти (ғəлəми)  ҹəhд кардəшон доjе бə ҹəзо механизми гəв. Русиjəдə ком иҹма ja диаспора ыштани жыго бардə? Чыми əн сывыкə ном jалтағəтиjе!

 2. Мара
ғинə ҹəhəтонəдə гылəj əве ки, мəгалə, воте бəбе ки, дəрhол Соловjoви бəрномə бəпешт бешедə, jəне Русиjəдə фəалиjjəт нушо доа миллəтчиjə тəшкилатон 90% həлə хəбə ныбə. Чəмə «Папасə joла католикон» ым мəсəлə «дəрhол» бе бочи ғеjдым карде? Чумчыко сосиал шəбəконəдə ым одəмон де феjкон васитə мəлумат певыло кардəн га бə Идраки узур пиjе тəклифшон кардə, Идракəн имтино карде горыш мəгалə нывыштə быə. Мəлумат дуjе вə мəгалə «дəрhол»əти быми субуте.


3. Мəгалəдə, бə Идраки ишарə, нывыште бедə ки га əв русофобиjа певыло кардə, əслəдə исə Идраки пəрəстишкорон веjни урусонин ва бəчəj əлеjh ым jола кампаниjадə бəj дастəг бин вə давомəн кардəн. Иjо Идраки охонна бəрномондə гылəjни диjə быкəн: https://www.youtube.com/watch?v=9UKVprK50lk – жиjоəдə 4 həзоку веj əсасəн урусон тəрəфо нывыштə быə коментариjон нəзəр сəғандəн (ижəнəн ғеjд кардəм, стендапи дымжона формати ғəбул кардəним, тəнгид кардəм, аммо иjо сыхан чəjку шедəни). Августи 9-дə шəхсəн аз мəhкəмə вəдə бим (бə «коронə» горыш бə дылəтон вадоjдəныбин), ыштəн шоhидим ки, Идраки тəхминəн 30 кəс дуст, таныш иjəн пəрəстишкор де плакати əj мудафиjə кардеро омəбин вə чəвон веjни урусə миллəти нумаjəндə бе. Бə журналистон мусаhибəдə вотдəбин ки, Идраки сыханон умуми контекстику бекардə быə, вəj умум хəлги тəhгир ни.
Əjəн
ғеjд быкəмон, Идрак «Спасибо, Идрак!» хеjриjjə фонди бино ноə кəс вə jоле. Ым фондику комəг сə одəмон, воте бəбеки, həммə урусə миллəти нумаjəндонин.


4. Мəгалə соhибон ыштəни бəнə толышə хəлги милли марағон таблиғ кардə инсонон тəки нушо доjдан. Стендапи тəмшокон тəхминəн 15-30 сини арəдə быə ҹывононин. Идраки бəрномон кали вахтонəдə 1 милjонисə ве одəм диjə кардə вə əчəj мутəмади «толыш» номи гəте саjəдə ым синəдə быə ҹывонон 95% толыши «азербайджанец» тəки не, бəнə ҹо хəлг зынедə. Jəне ə мəгалə соhибон си сорəдə Русиjəдə бардə тəблиғатику Идрак ҹолинə охоннə 3-4 сорəдə əн ками са кəрə (!) еффектин бардəше.

5. Тəхминəн да сор бə нав Екатеринбурги ТВ-каналон гылəjниəдə наркотик həватə кəсон барəдə бəрномəдə толышон тəhгир кардəн: https://www.youtube.com/watch?v=rw2LbguSsgo  (толышон бəнə Aзəрбоjҹони сиганон тəки тəгдим кардəн). Мəгалə соhибон həминə деврəдəəн (4 кəс Москвадa, 2 кəс Екатеринбургəдə) ыштəни толышə рəhбəрон таки нушо доjдабин, аммо бо ком сəбəби исə, бə деврəдə толышон тəhгир кардə быə ым ТВ-канали аид чəвон умими бəjoнoтымон нывиндымоне. Парс бешедə: бəвəдə шымə милли ғеjрати до hышк быəбе, ысəт (Идраки мəсəлəдə) ливə окардə?


6. Мəгалə имза ноə кəсон номон нəзəр сəғандеəдə виндəмон ки, əчəвон əсас симон вахтəдə бə Ф.Абосзода əлеjh чанд сорон hежо жыго формəдə коллектив бəjонəтон нывыштəбин, алим Москвада həбс бе бəпешт ыштə КИВ-онəдə де ыштə зывони вотышоне ки, əмə бə Русиjə hугуг-муhафизə органон мураҹиjəтымон (быhанд «донос») кардə. Марағине ки, бə деврəдə бə Ф.Абосзода əлеjh се тəрəфо ко шедəбе: Бокуjку, Москвада Боку одамонку иjəн ым бəдном мəгалə муəллифон тəрəфо. Исəтəн, Идраки коəдə həминə ризон мышоhидə бедə: Боку, Москвада Боку тəрəфдарон (ве гуман əвон бə Соловjoви мəлуматон вығандəбин) вə ижəнəн ым бəjoнəти соhибон. Чы ҹура бедə ки, həм Ф.Абосзода, həмəн Идраки мəсəлoнəдə шымə марағон де Азəрбоjҹони пантыркəвонон марағон иjəнды сəпо егындə? Тəсадуф?!


P.S. Сосиал шəбəконəдə мəгaлə соjбон феjконəдə гылəj нывыштедə ки, га Русиjə сиjаси органон əвони ванг кардə де Идраки бəрномə ангыл. Əгəрəм шымə де Русиjə сиjаси органон (jа ҹо органон) жыго əлогəдəшон, бочи шымə ади гылəj  «Толышон Федерал милли-мəдəни мухтариjjəт» коон и сори незиjе əнгəлəдəjе, бочи Русиjə Əдлиjjə Вəзарəт се кəрə шымə сəнəдон бə думо огырдынjə, сəjдəни шымəни бə ғеjдиjjат? Ым вырə ки Азəрбоjҹoн ни. Маштə чоминнə кəрəəн шымə сəнəдон əгəм бə думо огырдынон вə шымə «Бə Идраки горнə бə геjдиjjат ныстəшоне» бывотон, аз hич тəəҹуб нибəкам, чумчыко шыма hежо толыши коəдə нушо доə фəрсызəти бə ҹо кəсон ги еғанде адəткəрдə бəшон.

… вə рəhмəтуллаhи вə бəрəкатуhу.

Вугар Салаjев
Толыша ҹывонон Иттифоги рəhбəр
(Москва, 12.08.2021)

 
Category: Sİyasət | Views: 204 | Added by: tmmrtalish | Tags: Вугар Салаjев Толыша ҹывонон Иттифо | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: