19:43
KILO

KILO

KILO

Çı Şirəli Əlyari qıləy qədə video-rolik hestışe, vəy kıloku qəp jə bedə, Əlyar muəllim vəy votedə ki, “qıləy kılo ni ki, bınəm ıştə vədə, bışum bə fik ki, çiçi çoknə bıkəm”, çı Əlyar muəllimi ım fəlsəfə har kəs sərəse əzıni, ve nığılə fəlsəfəye…

Kılo votme bəçımı yod qıləy hədis dəşe: İ ruj qıləy di cıvonon “merdiyəti çiçe” mevzuədə bə tasıb beşedən, har kəs merdiyəti qıləy çiyədə vindedə, i kəs votedə merdiyəti veyə pule, ə kəs votedə merdiyəti ənətarsoətiye, seminə xonəxo votedə merdiyəti ğıyətmandətiye, mılxəs, ımon bə qıləy ray ome zınedənin, votedən bışəmon di siprişiku xəbə bıstənəmon. Həminə diədə Şirizoə nomədə qıləy sipriş jeyedəbən, tolışi nıznəkəson bəy Şirzad əvotin, ım Şirizoə ve mudrikə insonebən, hiç vaxt nıznə çi nəvoti, zınə çi səpeən isror nəkəy, ehanə əçəy votəy co kəsi rozi nahaştisə Şirizoə kırt əvoti: Az ənədə zınedəm…

…Ha, di cıvınon omedən bə Şiri mamu (di cıvınon, hırdənon bəy Şiri mamu əvotin) so, vindedən Şiri mamu nıştə soədə, bə dumut şə. “Salam-əleyksalam” kardedən, Şiri mamuku parsedən:

– Şiri mamu, tı dınyo vində odəmiş, de kanə merdon əşt-nışt kardəkəs bəş, hələ bəmə bıvot merdiyəti əlaməton komonin…

Şiri mamu bəvon de zəndi tikəy diyə kardedə, peşo votedə:

– Merdiyəti 5 qıləy əsos əlamətış heste, iminnəni sədə kıloye…

Imi votedə, Şirizoə tam jəydə, şedə bə xıyə, cıvonon 3-4 dəyğə çaş kardedən ki, Şiri mamu ə 4 qılə əlamətiyən bəvote, əncəx vindedən ki, merdi ə 4 qılə əlaməti vote fikiş ni, bə hisob tojədən bə Şiri mamu ovardedən:

– Mamu, bəs əmandə 4 qılə əlamət komonin?

Sipriş tojədən bəvon de zəndi diyə kardedə, peşo dama bedə:
– Votmexo, iminnə əlamət kıloye, şımənədə hiç kəsi sədə kılo ni, boşməro həni ə ço qılə əlaməti hiç tavutış ni…

 

TOLIŞİ XƏLĞ?

Ə ruji dastə telefonədə bə qıləy video diyə kardıme, çı AzTV-on kom kanaladəsə şeirə musabiqə şedə, ha, həminə musabiqəku qıləy qədə rolikbe, ısət bəparseşon ki, boçi bə musabiqə televizorədə diyə kardedənim? Umumən sardə manqonədə əmə bə televizori diyə kardedənimon, çumçiko sardə manqonədə çəmə televizor noə çaşmə bənəy biyəçoli bedə, Xıdo çı Sumqayıti icra hakim Zakir Fərəcovi kəon həmmə bənəy biyəçoli bıkə, çəmə məhəllə qazanxana turbonən həvatışe ıştə xəyədə, çəmə məhəllə kəon tospınyə bedənin, əmənən bo kəy tospınye bə 2 qılə qədə çaşmə elekteikə piç noəmone, əmmo televizor bə yolə çaşmə mandə, bə hisob bə televizori diyə karde muşkilə koye, yəne telefonədə nıznəme kom kanale, kanalizasiyaye, omute əznim, əmmo marağ nuşo nıdome, ha, əy votedəmxo, kom kanalədəsə qıləy şeir musabiqə şedə və həminə musabiqədə çəmə likijə cıvon Elcan Məmiyev de Elcan Talış təxəllusi iştirok kardedə, musabiqə bardəkəsən qıləy purə merde, sıxani rosti hiç əçəy nomiyən zınedənim, hiç zıneyən pidəmni, boçi zıne pidəmni? Bı barədə peşo qəp bəjem. Ha, ım purə pota merd Elcan Məmiyevi elan kardeyədə votedə: “Elcan Talış LI…”, əslədə ə pota merd bəpe “Elcan Talış” votəşbəy, əmmo zıne bedə ki, tolışon koncosə çəy həxi doəşon ni, tolış nomi məsəcəğin cındo bedə, bə hisob bə Elcan Talış nomi qıləy “LI”ən dəfırsınişe, hələ bə Elcani irodən qətedə ki, “niyə lerikli yox, talış? Lerikli daha yaxşı idi”, ə potə merdi ğələt demiyən sə bedəni ha, demi sə bəbəy çiç əbi ki, Elcan votyədə ki, “mən talış xalqından səs istəyirəm” ə pota merdi jıqo bızın tok jəşe, de təəcubi xəbə səşe ki: “talış xalqı?”, jıqo bızın ermənion nomi məsedəbe, vallah, qavaran ermənion nomi məsəşbəy ənnə cındo nəbi… Isət iyo qıno kikuye? Qıno tolışonkuye, boçixo de jəqo pota-puton nezə odəmon “neziyəti” kardedən və çəvon həxi doydənin ki, əvonən jəqo cındo bedən? Məkənən şinə boon, deki “nezyəti” kardone əçəy puli vabəziyod bıdənən ki, çəvonən nezə odəmon bı tv kanalizasiyonədə de tolışə xəlği dışmençiəti nıbən…

…Boçi çə pota nomi omute nıpyəme? Əslədə omute jəqoən çətinə ko ni, hejo bə Elcani zanq əkəym, ə pota nomi oəmutim, əmmo lozim nıznəme, ə odəm ki, tolışi bənəy xəlği zınedəni – əv hejo boəməro potəye, potə….

BEŞƏHRVAND RAFİQ

Bo co Rafiqi mənəvən, sıxan mıku şedə, az yətim mandəm aradə, Tolışi Milli Hukumət bəmı bo kəy səy maddi dastək bedəni ki, bəs tı çı Tolış Mığoni şəhrvand niş, yəne nə Tolış Mığonədə moəmo bəş, nəən vəy jiydəş, tı çı Azərbaycani şəhrvandiş, bəpe ıştı kə problemi Azərbaycan həllkə, yəne Tolış Mığoni hukuməti movqe məlume, koncosə əvon həxədən, az çəvon şəhrvand nim ki, boçi bəpe çımı işkili əvon həllkən? Çı Tolış Mığono ovaştom bə Azərbaycan, çı komi ki, şəhrvandim, ha, Azərbaycani hukumət, əslədə hukumət ne, rışvəxorə xorəynə məmuron mıni 2002-minnə soriku “çadoydən”, “qordınedən”, əmmo çımı kə işkili həll kardedənin ki, kardedənin, bə har vırə dast ğandıme, xəyrış nıbe, mande iqlə Milli Məclis, de Sumqayıti deputaton aram ni, çəvon bəmı munasibət çoknəye – əyən zınedənim, ən çoki Hadı Rəcəblibe, əyən çımı bəxtiku “nıvıjnişone”, yəne bəy oavardim, mande iqlə liki deputat İqbal Məmmədov, zanq kardıme, bəy ıştə dardi votıme, əvən ve sağbu, az bəy çiç votedəm, çiç nıvıştedəm həmmə bomi-boəy qəp jəydə, nuşo doydə. Ha, İqbal Məmmədov bəmı votışe ki, “bəçımı nom qıləy məktiub bınıvışt, bıdə Kaspi Yıldız şirkətədə, az çəyo pebəqyem”, 2020-minə sori tostonə manqbe,  çoknə votışe, jəqomən karde, çə nomə nıvışteku 6 manqisə ve dəvardəbe, “çerez-çerez” xəbə səme ki, çımı nıvıştəy noməku çı xəbə? Deputat çiç bıvoto çoke? “Rafiq bə Mehriban Əliyeva tolışi zıvonədə məktub nıvıştəşe”, çı dəxlış heste? Zə, tı fəxrkə ki, ıştı milləti zoə bə prezidenti, bə vitse-prezidenti ıştı MOƏ zıvonədə nomə nıvıştedə, tı fəxrkə ki, ıştı milləti zoə Azərbaycani məhkəmonədə ıştı MOƏ zıvonədə sıxan kardedə, məhkəmə tolışi zıvonədə barde tələb kardedə, tı bımi lıberə jəydəş ki, Rafiq bə vitse-prezidenti tolışi nomə nıvıştəşe? Iştı çımı bə vitse-prezidenti nıvıştə noməku çı işkili heste, əy sərəsedənim, tı, bətı nıvıştə bə noməku qəp bıjən, bıvot ki, bə kon səbəb bı 7-8 manqədə bə nomə cəvob doydəniş? “Çerez-çerez” xəbə ğandedəş ki, məvotbən ə nomə doə bə Milli Məclisi aparat, vəyən votəşone ki, bə Rafiqi kə ədənin, çumçiko əv bə vitse-prezidenti tolışi zıvonədə nomə nıvıştəşe, hiç səlomətən nıdən, ım ıştə vırədə, ehanə bətı jəqo votəşonbusə, bə çiçi ki, az bovə kardedənim, yəne hiç xəcolət nıkəşəy? Xəcolət nıkəşəy ki, ıştı MOƏ zıvoni dave qıləy şıkəst bardedə, əmmo bənəy şımə “bərkgedən”on tarsiku lolişon? Vallahi-billahi.az xəcolətiku hejo vəy hışk əbim, əmardim, əmmo şımə dessə ımrujnə ruji ıştə MOƏ zıvoni dave barde ciqə nıkardəkəson bə Rafiqi, kom ki, çəmə nənə zıvonədə bə hukuməti obardedə, lıberə bəjeşon, ləğ bəkardeşon, əmmo sərəsedənişon ki, çı Rafiqi tolışi zıvonədə nıvıştə məktubon bo omə nəsli qıləy tarixi sənəd bəbe, şımə lıberə hejo boşmə bəndıne…

 

…De bəboli bətı ay Rafiq, Tolış Mığoni hukumət ıştı kə işkili həll kardedəni ki, tı çı Tolış Mığoni şəhrvand niş, Azərbaycani hukumətən ıştı kə işkili həll kardedəni ki, tı bə devləti orqanon tolışi zıvonədə nomə nıvıştedəş, de bəboli botı, mandəş aradə, ıştənən ovi-otəşi aradə…

P.S. Imruj çəmə sədə Tolışi kılo ni, hiç urusi, ərəbi kıloən ni, yəne mandəmon be kılo, bə hisob bo fik karde bəştə və kılo noy zınedənimon, çiçi çoknə karde lozime, kom qəmi şodoy lozime, ım fikon kardero bəştə və noyro KILO lozime, kılo, bəməkuən kılo ni, ve vaxte be kılo nəvedəmon, bə hisob bə i yəndı dastək bedənimon, bə i yəndı peşt mandənimon, i yəndı tənqidi ebardedənimon, alternativ fikr məse pidənimon, bə i yəndı lıberə jəydəmon, bo fik karde kılomon nixo, bə hisob ıştəku rozimon, famedəmon ki, “iyo azim, Bağdadadə kuyə xəlifə”, bə co kəson, bə alternativ fikri çı piyo diyə kardedəmon…

De bəboli bə milləti ki, çəy navədə şəkəson veyni bo fik karde bəştə və noy KILO pəydo kardedənin, kılo bə i tərəf bındıno, çəvonən veyni ıştəku roziyə nodononin, Cəlil Məmmədquluzadə votəynə: (əv ımi deştə nomi votedə, az cəm şikilədə peqordınedəm) Azərbaycani jenon çadra şodoyədə “muasir bedəmon” votəynə əmənən şoy-şoyku ıştı kılo şodomone bə osmon, ə ruj ım ruje ki, ıştə kılo pəydo karde zınedənimon…

…Osmono seqlə kılo eqınyi, əmmo çəvonədə bə tolışi nırəsəy…

Category: Taliys | Views: 45 | Added by: tmmrtalish | Tags: Rafiq Cəlilov | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: