/ Новости сайта / TALIŞH / Koronə qılə bəlaya eqnə bə insanon dilə!
01.06.2020

Koronə qılə bəlaya eqnə bə insanon dilə!

136 0 TALIŞH

Koronə qılə bəlaya eqnə bə insanon dilə!


Koronə virusu 2019 sori dekabiroku bə niyonə beşə. Içmi bə niyno beşe qorna və söhbət eşitmə, əmtəə sənədi sofiə xəbə nızne qoruş bı hiçi səs əzinimon. Imi hər gün səs ver və korona virusu, virusun xizonon mənimsəməsi və ya elimi xəbə bə virosonada qıləye. Içmi ta bə 15 nezi bə yəndi oşa viruson hısdbin, mənim virus ən və həyvonku bedəbin. İm bə insan ovaşdındanıbin. Bıçmi qoruşən dınyo bıçmi navi seyro ta bə ısəd hiçi hozu kardajon nıbijone.
Koronavirus:

Korona virusu ышdə bə taci aşedə, əvvəl də həvo roy bə insanon ovaşdidə. Koruna COHİD 19 virusu yarasonada yatır. Bıçmi qoroşan mənim və təhlukə hesabı kardedən, mənim epidemiyam bəça qoruş səs vermişdi, də dasdi, həm də başı qarışdı insanı davarde bəzən. Içmi əsas ziyan bə insoni qəvəddə i vaxt mandedə keçmək bə nəfəsi ro bə sipiə ciyər dəşdə. Vey dəşəbəpeşd bə insoni qızım kardedə, ыçdə koy veyo vindedə. İnsonun nəfəs xoş kali pırablemon soxdidə. Cohilə insanon ımi tov vay zınedən, yaşinə insanon bə ğızma iyən nəfəs iyən vardedən bəcha qoruşən eron mardedən.

Koncu bə meydon:
Im virus iminci kərə Çini Yuhandədə bə məydon beşə . Həminə vırədə kəfşəni vəşiə həyvonon bazar hısde votedən vəy yarason ,moron iyən co vəhşi həyvoni hardedən . Yo qılə co koy beşdə bə məydon , ım Çinovojon hıjo ım həyvonon kışdedəbin hardedəbin boçi bə vaxdon ım noxaşi pevolo nıbe , ısətnə vaxdi pevolo be ? Içmi cəvob pədyo karde ve çətinə koye . Tarix bəvote ım çı koy be . Im virus ve yola ziyan jəje , xəliki odamon vəy mardin . Vəy noxaşi epedemiya vəziətij səje , insonon videon əkəşin bə sosial xəbon pevlo əkəyn , kuçunada insonun pıye pıye əqnin bə zəmin . Çı koy ən marağinə vırə ımbe , Çini virus ovaşde bə İron . Əmə zındəmon Çino bə İroni niyonada Pakistan , Əfqanistan ,Hindistan hısde . Çokna bedə ım virus Çin çəğono İron , çəğono Avropa İtaliya bə insononku beşe . İronan dımi kali koyojon kardejone , xəli həkimon iyən insonon mardin .
Azərbaycan :
İronədə bə Azərbaycanlijon oqardin bə bışdə məmləkət əçəvon navijon həmə basdejone çı İroni Tolışi arada Oqatijone . Hukməti idea kardeje İronuku bə Azərbaycan omakasunku çı koronavirus hısde bıçmi qoruşən insonon həminə vıronada bəbe oqaton karantin . Karantinə vıgon Ostoro , Lankon ,Lik ,Masallı ,Biləsuvar kardejone . Sərhədiyən dəbasdijone çi insonon həni bə iron co keşvər nışon nıvon . Imiən bıvoton karantin karda vırə Çə Naxçıvaniku , Turkiyəku , Avropaku bə Buku nışdə səməliyotun həmə Çartres əkən bə Lankon , çəğonan həminə odamon əbən bə karantin bə vıron . Həminə odamlnən çəməku bə hotelon çokə vıronadə əçəvon karantin dəvonejone . Karantini vaxdən 14 ruj bedə bı vaxdədə bedə zıne ım inson çoke ya ne . Bı barədə ve qəpon be , ve çiyon vota be çı fayda be hiçi . Az bı koronavirusi çənədə odami koncuj qətəje bə siyahi dem kardme az mətəl mandim , ən ve ım noxəşi qətə kəson hıjo Bukiyədəye . Im siyahi bışmə nuşu dudəm , apreli 3 bə xəbəye .

Co keşvəro oməkəson 98 odam .
Buku - 149 odam.
Abşeronda - 9 odam.
Sumqayıt - 6 odam.

Azərbaycanı rayononada :
Lənkəranda - 18 odam ,
Cəlilabaddadır - 15 odam ,
Salyan - 12 odam ,
Qusar - 9 odam ,
Tovuz - 5 odam
Neftçala - 4 odam ,
Astara - 3 odam ,
Naftalan - 3 odam ,
Daşkəsən - 3 odam ,
Füzuli - 3 odam ,
Xaçmaz - 3 odam ,
Zaqatala - 3 odam ,
Ucar - 3 odam,
Ağdam - 2 odam ,
Ağdaş -2 odam ,
Quba -2 odam ,
Masallı, Siyəsən, Xızı, Qəbələ, Tərtər, Qax, Qazax, Biləsuvar – ım rəyononada hayada 1 odam .

Imi votedə : koronavirusinfo.az çənədə rosde zındənim , rəqəmon jığoye . Çəmə hukmət xususi karantin qaydon ğəbul kardejone , bə beton beşero bəpe 8103 sms bığandoj bə i saat dılə bətı icozə bədon çəğono har i ruji 2 saat bəznej bə beton beşe . Jığo əğəm bə beton beşojon icazə nıstənojonsa şıməni 100 mənot cərimə bəkan . Im ğaydon bə vırə rosne qoruş , polisi bərabər Hərbiçiyon iyən könuliyon ko kardedən . Imi bıvotom jığo sistem dınyoda i qılə çəmə hukmətədə hısde co vıronada jığo sistem niye . Duze hukmət pidaje ıçmi vəy bısdəno , ımi bə riyə eğando bəbe qıdə sıvıkə ro pədijon kardajon bəbəy , bələ Fıransa bə karantinə oxşar əbiy karde . Im koy ən ve rujə hisob ko kardəson vəziəti bə çətini evağande , ısətniku bedə zıne ınsonon bı koy harde azuqə kardəjon nijone . Ve çətinə vaxde , çiki imkan hısdbosa bəbe bə kosibon hiçi nıbo rujə azukun komak bəbe bıkəy . Apreli 5 ku lap bə tam karantin dəvavarde , hukmətən fond okardaje imkaninə varlon bə fond pul dəvonon , hukmət həminə puli bə koronavirusi iyən bə əhali komak bıkə . Ve yola darde hiçi votanin niye .
Avropa :
Avropada karantin çımı mandə keşvərədə Niderlandada inson də yəndı arada bə ara 1.5 m oqataninij , ve odami bə i vırədə nəve əbini , bə beton har vaxdi bəxnij beşe . Yo ə karantin niye . Marketon ,Aptekon , kali məğəzinon ko kardedə , insonon bə dılə ve cVadudənin də ərəbə say hisobi tıni bə dılə vadudən . Bətı da ərəbə spirt jəydən çəğonu dudən bətı , beşə bə peşd tojadan ijənən spirt jəydən . Hukməti ko vıron həmə basdə bən , harde aid çı məğəzın hısde həmə ko kardedə . Az pidəme i qılə şe bıvotom çıvrə insononan ışdən bə har ğaydə pemandidən bələ bəçəmə odamon niye . Ğayda çiçe dəyən ko kardedən . Votjone bə beto beməşən , koyon nıbosə kədə bınışdən ımon hıjo jəğoyan kardedən kədə nışdedən bə hiçi vırə beşdənin .
Fıransada çıхmaq, vе bılank hеsədə rеf kardedəj tini betonada ağateyada hərəyə bılanki nuşu dudaj sınması vadedən. Bə balankada ğaydon hisdin, həkim, müvəqqəti, vacib bir şey viron şid və vı nıvoşda bə əçəy pur karde hiçi 5 değə kəşedəni, jəqo pur kardedəj çəyononi besedəj.
Har koy qılə xırır xəsdi həsdijə səs verdi, səni koronəvirusi xəyrij çiçək bəbe əyan vaxtı nuşu bədo, çı handaje məndə ıştə minə bə minətədə səs bıə.

Ruslan Almaszada


Fotoğraf açıklaması.
Fotoğraf açıklaması.
Fotoğraf açıklaması.
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: