/ Новости сайта / MADANİYYAT / Kulə şəv iyən idə ruj haqo
31.03.2020

Kulə şəv iyən idə ruj haqo

 

Kulə şəv iyən idə ruj haqo .

İdon Bud Bıbo 


Kul iyən İdi tarix haqqo qıdə xəbə : İd iyən Kul bə Zərduşd peyğənbəriku mandə qılə adəte . Im adəton dınyoda İron , Əfqanon , Tacikon , Azərbaycanon , Tolışon , Kurdiyon , Zazon , Zərduşdon iyən yodo beşə kali milləton id dəvonidən . Im i kərən nuşu dudə ım milləton dəyəndı ğədimə anqıləti hısdijone .
Har sor di cohilə əğolon iyən yolon idə vaxdı ome çaş əkəmon . Im id çəmə tərofonada Tolışada ve çok dəvonin , ımən nafko jığo bı peşo ımoni həmə şe – şe, qıdə -qıdə yodojon bekardijone . Əmə əğıl beyada ım ruji aşmardimon , kenə bome id , kul kali hənəkon bıkəmon .Bıvotom əğləti be ne ijənən fik kardedəm inson bı jimon i kərə omedə əyən jığo idiyon yodadə mandedə .

Çayru həqədə : Im hənəkon iyən çiç əkəymon pidame bı barədə tikə ışdə fikiri bıvotom . İminci ımi bıvotom çəmə di Çayruye , halon dılədə bedə , dıyosa ~ 2000 m bılandi bedə .Im di ve yolə odamon , alimon , ziyalon , sərbazon eleta odamonən beşən .Liki ən yolə di hisob bedə 2 qılə məktəb ,qılə musiqi məktəb , Kulub , Kitabxana , Çayxanon , Məğəzenon , Anbon , Xəstəxanə hısdbin . Imi piyame bıvotom çəğonu dəvardom əsas hozaytiyun ku , peşo çımı divojon bəvoten hıjo Çayru noma qatedaj , adəton ku votedaj , Çayru həxədə , çı Ziyalonku həxədə hiçi votedanij .

Otaşi hozu kardero təkəron qırdə karde : Bıçmı yode əmə şəş , hafd manq bə nav Təkəron qırdə əkəmon , yola maşenon soybonku navadə təkəron zanet əkəymon . Im koyun calinə ne , məhələ cohiliyon i vırədə ım koyun əbəymon . Im ko çəmə di həmmə məhəlon əkəyn , kali kərə bə rəqabətən peqordinin ım koy “ ki ve təkər qırdə bəkə “ Kulədə iyən İdadə bəvoşnen . Təkəron qırdə karde bəpeşd kulə ruji maşdavo məhlə əğolon qırdə əbimon təkəron ba halon rost əkəymon . Imi bıvotom ve çətinə ko be , əmə Kamazi , Zili , Ural , Mazi təkəron bekəymon . Kali kərə təkər daso berəxi , əşi bə di səpe , tojadan bışi biyə bekə , i qılə sıxan çətin be . Im Otaşi voşne Kulədə iyən idada haqqo .

Ailə i vırədə : İnsonon həmə kiyonsa 7 qılə sımədə qıdə tayon , kiyonsa i qılə taya ənən . Bevaxti otaj əjənin , həminə otaşi səpe 7 kərə əvaşdimon . Vaşdiyədən əvotimon “ qulu quli qulşanbə , çı noxaşəti hıstbu dı otaşi bışo bımardo ( oraxo ) “ dəvom əkəymon . Çəğonan əşimon bə kə şanqınə əhəmon , çəğonən bə halon sə təkəron voşne beşimon .

Qandım kaşde : ımi bəbe vote həmə ailə bə Kuli i manq mandə , qandomon əkaşdin bə idi vaxdi havziyə bəbe bə sufrədə bəbiy . Çımukən bə kəno , kəfşənədə kijənun , qılisk əçinin bə sufrə tora əpatin ənən . Imi adəton ısədən hısdin .
Cohilə kinon iyən zon : jıqo qılə adət hısdbe quş doy ən ve ımi cohilə kinon iyən zon əkəyn . Imi bıvotom həminə ruj hiçki co qəp nəjənin , kisə quş bədo çokə sədio bıməso puçə sədo ne .

Kılo şode : ımən hısdbi ımi əğlon əkəyn şəv eqnədə kılo şodən bə yəndi kə .Çiki imkan bə çiçi zu əvışqi ışdə dılo beşə hardbıraği ənəy bə kılo , kəybə qəvədə ənən . Kılo şoda kəs peqati əşiy , ım qılə adət hol səjbe . Duzi bıvotom az ışdən hiçi vaxdi kılo şodanime .

Bəyəndi kə şe : kinə soybon ışdə kinə şu da vırə idi pay əbəyn . Imən qılə adətbe , ısətən ım adət mandə . Nışon bə kinə za tərəfo idə pay bardedən , vəvu bə kinə pə kəyku idə pay əbəyn . Jıqo bıvotom di odamon həmə bəyəndı kə ida pay dodabin , hamsiyonən bə yəndı kəy pay dodan .
Im adəton fik doyadə vindaj , çı idi ve yolə Fəlsəfə mənoj hısdije . Bı idadə inson də yəndi dust bedən , bə yəndi kə şedən , həmə də yəndı qəp jəydən . Çı adəton hısdin ıçımon həmmə qılə məntiqi əsas bə insonon ğuluğ kardedə .

Ruslan Almaszada .

Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: