19:29
Kuləşəvon bud bıbu!
Kuləşəvon bud bıbu!


Dorod bəşmə xosə bıyon, hovon, Şıməni de Kuləşəvə idi təbrik kardəmon, bəşmə deşmə xızoni- əğlon ivrədə səloməti, xəşəconəti, Şımə kədə har vaxt firavanəti, vəjnə xoşə mınosibəton, ən əsosən ım idi bə Tolışon aid be yodo benıkarde, ıştə kədə de əğlon Tolışi qəpjəy orzu kardəmon!
Xosə Tolışon ım id çəmə yolə pə Zərdüşt peyğəmbəri bə Tolışon bəxş kardə ən yolə ənome. Sıxani rosti çımisən yolə bəxş hestemone, ımən Xıdo bəmə bəxş kardə çəmə Tolışə zıvone, çıko həzo sorone ım idi əmə dəvonedəmon, jəqoyən bəpe çı yolə Xıdoku buəmə bəxş omə moə zıvoni yodo benıkəmon. Əks holədə Xıdo bəmə ğənim bəbe.
Kuləşəvi peştə çəmə Nəvuzə id omedə, im idədən çəmə tojə sor ıştə po bəçəmə jimoni ğandə, həmən ım rüj şəvi iyən rüjü bərobər bə rüje.
Əmə zındəmon ki, çəmə yolə pə Zərdüşt peyğəmbəri boçəmə jimoni qorış 3 qılə nişonəj hastə:
- Çokə fik
- Çokə qəp
- Çokə əməl
Im nişonon bə Tolışon əsas doydən ki, deşdə hamsiyon, avlodon bəd nımandon, əçəvon vəynədə çokə fikədə bıbun, xoşə rəftor bıkon, çok botın, çok bıməsın, yəni de iyəndı çokə qəpon bıjənın, həm boştə xəlqi, həmən çı yolə Xıdoku bəmə nişon mandə zıvoni, idon yodo benıkəmon, bımon əməl bıkəmon.
Bıji çəmə adəton!
Bıji çəmə Tolışəti!
TMMR Prezident, A.Hümmətov
TMMR vitze Prezident, B. Talischinski
TMMR Muhacir hukməti sər vəzir,
R. Mirzəyev
Category: TMH Xəbon | Views: 140 | Added by: tmmrtalish | Tags: B. Talischinski, R. Mirzəyev | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: