/ Новости сайта / Политика / Ələkrəm Hümmətzodə : Az faxr kardam Tolışim!
31.03.2020

Ələkrəm Hümmətzodə : Az faxr kardam Tolışim!

   Az faxr kardam Tolışim!


FOTO : TMMR  1993 .


Bə həmə dınyo milləton, ə milləton nümayəndəyon , əgər əvon bə çəmə Tolışə milləti hürmət kardənsə, çımıyən bə milləton, çəvon har kəsi yolə hürmə tim heste... !
Az ıştə jimoni, bə ıştə Tolışi milləti ğıbon zınəme, zınedəm, ıştəni dərk karde bəpeşt, daima Tolışi milləti Ozodəti, çımı ən yolə noc bə, ısətən heste!
Hesob kardəme, kardedəm ozadəti barədə ne famiyə, fik nıkardə millət, bə co milləton, ancaq iyən ancaq ğul, nokə be bəzne, ısətən jəqo hesab kardəkəson kam ni. Əməni har koədə ğarzoxo hesob kardən...!
Tolışə milləti muxtariyəti barədə ideya, iyən çəy icro karde barədə bə koon səədə az bəm, nəinki har Tolışi muxtar hüqüqi barədə, çəy ozədəti barədə çımı nocon icro kardero har vaxt, har vırədə ıştə canqədə isrorin bəm, ısətən hestim....!
Iştə dimi qətedəm, əsosən çı Tolışi milləti dıləku beşə Heydər Əliyevi nəvə-nəticon, həromzodon, bə co milləti nokə beyro, ıştə şəxsiyyəti bə hərroc bekardəkəson: - I kərəyən təkror kardəm TMMR çımı ideya be, az çəy əməli beyro har ko kardəme, kardedəm, de Xıdo komği, bəkardem!
Hələ Tolışi milləti Ozodəti çımi ən yolə noc, orze be barədə votıme, i kərəyən təkror kardəm, Ozodəti barədə ne famiyə, ne fik kardə milləti, oxo nokiyəti, ğuləti bə, bedə...!
Tolışə milləti kanə patrioton, coyilə fəalon de Tolışi muxtariyyəti, de çımi fərdi nomi, şantaj kardiyədə, bıznən, şımə nəyinki bə ıştə milləti, həmən ıştə insoniyyəti xəyonət, nomərdiəti kardəyon, hiç şıməni de dılisoxte yaltağati kardə millətən, çəvon hoküməti strukturonən, de ciddiyyəti ğəbul nıbəkarden...!
Əzizə, xosə Tolışon, Əğon, Moynon, mərdə Merdon, - jıqo bə co milləton, co milləton hukuməti navədə, Tolışi milləti piyəkəson "şantaj" karde, arışte piyə namərdə həromzodon, bıznənən, əvoni har vırədə, de har usuli oşko bıkən, çəvon vırə bəvon nuşo bıdən...! Bıjiyo Ozodə Tolış...!!!
De yolə hurməti, Şımə....
 
Ələkrəm Hümmətzodə
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: