/ Новости сайта / TMH XABAR / Ələkrəm Hummətzodə :Bə həmə dınyo tolışon, bə sipirişon, siyorişon,  ohilon, cıvonon, nuperəson bə çe əmə hovon iyən dodon
31.03.2020

Ələkrəm Hummətzodə :Bə həmə dınyo tolışon, bə sipirişon, siyorişon,  ohilon, cıvonon, nuperəson bə çe əmə hovon iyən dodon

166 0 TMH XABAR
Bə həmə dınyo tolışon, bə sipirişon, siyorişon,  ohilon, cıvonon, nuperəson bə çe əmə hovon iyən dodon

                                                                                         OVARDEMON
Xosə çı mı milləti nımoyondon, ımruj Tolışi jimonədə ve çiyon bə dast varde zıne rınədəmon. Deşmen ımi vindedə, çe əy dıl bo təke mandə. Əve dılışe çe əmə dılədə bıjən – bışki eğando, bıdə əmə bə yəndı çanq dənəmon, əvonən ıştə çandi – çand sornə bo çe əmə milləti səy tat kardə ovi bə çe əmə sə peş bıkən, əməni mırdol – mıləvəs bıkən. De həyfi ki, kali tolışon deşmeni onoə bı jıqo tor eqınie holədən. Orəxnə vaxtonədə i kəsi nıvıştə qılə sıxan bo veyniə tolışon bə anuz oqardə, yəndı sosial şəbəkonədə bə xosiyən Facebooki loədə biabur kardedən. Çe əmə xəlğ tarixi dırozi de ıştə tovığəti, pandinəti bə har çi petove bo co milləton nımunə bıə. Imrujnə rujədə yəndı sıxani ebardı nızıne, bə iyəndı penımande, bə yəndı nımandə sıxanon nıvışte mıni vey məyus kardedə. Bə deşmeniyən hejo ım lazime, vote bəbe deşmen bə ıştə piəy rəsedə. Az jıqo zınedəm çe əmə milləti udumədə tovoğəti, bə sıxani yolə qılə dərəse bəpe ıştəni nişo bıdə. Tolışon sıği ıştə dovnəku peş bıkən, Nəvuzə idi rınədə bə yəndı nırəsə çiyon ıştə çəşon epışton. Şıməku bənəy qılə yoli əjom heste, qirəm çe əmə milləti ayəndon bo şımə molyətışon hestebu, har çi bınənən bə kəno, yəndı həyo – abru məbənən! Bo kom tolışi çe əmə milləti jimoni molyətış heste, əv bəpe bı koon titə bınə, bə hiç qılə co tolışi sə - sıxan, do dıjmon nınıvışto. Jıqo çi çe əmə milləti mijədə hiç kəyənə bıə ni. Boənən yəndı bıbaxşəmon, bə yəndı dətaspəmon. De yəndı sulik bıkəmon!De jıqo xoşə rəvimoni deşmeni çəşi ku bıkəmon. Xıdo əmonətədə bımandənən!

Ələkbəri Ələkrəm Hummətzodə.

tolishstan.com

 
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: