search
menu
person

NEWS AND UDATES


10:52
ƏLİ NASİR ~ 60
 

ƏLİ NASİR ~ 60

Əli Nasir, Həxi Şair, yolə Bo,
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Liki Veri - Kusəkan, İspandiyon,
Ğıbonəli Əli nomdə mərdə son,
Lankonədə çəşı oka bə devron,
Şuk kajone, tı nığodə ha Xıdo! 
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Bəmə komək Xıdoy bəbə, votdəbin,
Ğoymə amburə doy bəbə, votdəbin.
Qeroy zoə qeroy bəbə, votdəbin,
Im umiyon jimon dəvarde hejo.
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Ğəm noy, yolə Ahurəməzda nomi
Çokoş Tolış? Xəbə səy, doy səlomi.
Con ovı kay, vəşəyş tı bənə şomi,
Voteş bəpe ço nıvəşo çəmə ço?
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Dədə Zərduşt çımra beşə, çığın ha,
Rufış nəvdə har kəədə, vığın ha.
Ha ehande ha Tolışa bızın ha-
Boçi bəştə otəş jəje Əşivo?!
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Ozodi zik osmondə ostovə kay,
Bə rəhbəri peşt dəbaste, bovə kay.
Dardo rıştə kəlimonnə lovə kay
Bəşt ha Tolış, bəşt ha Tolış, bəş səpo.
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Soxtejone Tolışıston, Tolışi,
Tolışi xan, Tolış- Mığon Tolışi.
Iştə hest be karde bəyon Tolışi,
Bə çan keşvər paybaxş ka be ı səlo.
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

İ vanq doje həm miəllim, həm məlo,
"Çəmə həxe" cər kajone bərməlo.
Yəzidi son oqarde bə Kərbəlo,
Çandə həmron tamşo mandin çı kənoo!
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Bino be çətinə rujon, imtohon,
Ruj rujisə dardıj varde ve qıvon,
Oxeədə eğandə bej bə zindon,
Vəşto beşeş tı rast omej bə fino.
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Nə bə şəri ton şej, nəən darşiyəyj,
Nə şəytoni vədə şat beş, arşiyəyj
Bənə vızmi ğurbin mandiş, narşiyəyj,
Pokə nomı zınəy ha çisə bıfo.
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Oməyn Boku, əğlon mandin bə kirə,
Hırdən bəke, fik kay bəke kə kirə?
Rujıj qləy sor be Xanım Kəsirə,
Balon boto mandin da sor çəşbəro.
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Viron mandə dədə yurdi obod kə-
Tı əsiron, tı dustəğon ozod kə-
Marzi çıton, çəton i həvosotkə-
Konco mandiş? Boy, boy tı ha Giləvo.
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Ve vaxt bovə kardə bandon va voə,
Bətı bob be hınəş nije ha zoə.
Çı Tolışi mərdə balon i poə-
Məskovəo ta Niderland bə pevlo
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Orzum ıme sa bo i ruj şımə sin,
Bıjiyəmon Ozod Vətəndə şin- şin.
Oqardo Ələkrəm, Fəxrəddin, Kahin,
Lankonədə bahandəmon himn ico!
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Çəmə ustod, çəmə avlod, vərəsə,
Kamte kəson tınış dərk ka, dərəsə.
Mirfəyazən ıştı rişa perəsə
Tı əçe day, əvən ıştı hovəzo.
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Əli Nasir, Həxi Şair, yolə Bo,
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.


Görüntünün olası içeriği: 1 kişi
Category: TOLIŞİ POEZİYA . | Views: 198 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
avatar
0 Spam
1 likmekani • 23:18, 31.05.2019
Şeri envışt azim. Xıdo beşme komek bıbu. Ustodi rufien şo bıke!
avatar
$ COM_IS_ACTIVE $  $ COM_NUM_ENTRIES $