/ Новости сайта / TMMR XABARLAR / Əmə bə kali Tolışo quş doyanda , sə dəşdəmon boçi Toloşon bı rujədən !
01.06.2020

Əmə bə kali Tolışo quş doyanda , sə dəşdəmon boçi Toloşon bı rujədən !

Əmə bə kali Tolışo quş doyanda , sə dəşdəmon boçi Toloşon bı rujədən !

Bə Zaxiraddin boli guş doyədə, odəmi bə panatırkon mardəyon rəhmət hande piyedəje. Əvon hiç nıbu bə tolışon separatçı votdən, ımən bo tolışi gorış vəcə sıxan ni. Har glə çokə tolış ıştə təbiətədə separatçıye, iştə keşvərıj piyedə. Əncəğ Zaxiraddin boli, deştə düyə şəron panatırkonıj ve kutədə haste, Mühacir hukmətıj de terror təşkilaton ivrədə ko karde, çəvonku maliyə səy təki ve yolə böhtanonıj, efirədə vote. Yəni tolışon teroristin, oxı puli tolışon doydən. İm bə dınyo təşkilaton qləy mesaj be ki, çı Tolışon Mühacir hukmət de çiçi  məşğul bedə, yəni əvoni de lupə axtarış karde lazime. İm çı tolışon həxi müdafiə sədri votə sıxanon.
Çəy peştə ki, bərnamədə votdə, əgər Şımə votəbunsə ım Şımə pule problemıj ni, əncəğ bəmı ço qlə mənbon co cürnə votəjonbe. İm çımı demokratik prinsipe, ıştə məlumatı 2-3 qlə mənbonku səy.
Zaxiraddin boli, Şımə hiçnıbu zındon demokratiya çiçe?  Kom demokrat ıştə nıznə şey iyən ve qəv omə şəri bə co kəsi bəje? Şımə jıgo zındon demokratiya bə qəv çiç omedə əy voteye? Hiç nıbu səhfon vaduə, ıştə səhfi bə qıy pegətən.
Ne, Şimə itkən har şey tınd kardeyon piedə. "Jıgo beşedə ki, az ımrüj efirədə, bənə şımə, şayə vodoydəm Zaxiraddini qləy terror əməliyatıj hozı kardə, fılon vırəy tıpnej piyedə i maştə votdəm , ne əy bəmıj vote, jıgo şe niye, əgər jəgo votdəbusə, baştə bıbu jəğo. Az demokratik prinsipo co qlə mənbonku jəqom məsəbe".
Az zındənim bəşmə məntiqi bısırım ya bıbəmom, oxı Şımə ıştəniyon çı tolışon həxi müdafiə sədr elan kardə.
Şımə votdon ki, hukmət xeyriyyəçi təşkilat ni, əncəğ yodo bekardon ki, hukmət vəcə vaxtonədə bəştə milləti dast bəpe bıdə, bəvon komək bıkə, çoko həmə Avropa keşvəron ımıjon karde. Şıməku qıno ni, nə Rusiyə nən Ozobijoni bəştə xəlqi ım çətinə vaxtədə koməkıj nı karde, bə qorışən Şımə jəğnə şeyon əzınniyon. Boçi Şımə çı Muhacir hukməti kardə koyon bəşdə qəv vardəniyon, əncəğ de şər jəy məşquliyon? Boçi hejo dışmenəti karde piyedone? Şimə fiko çəmə dışmenon kamin?
Tolışə xəlğ bəbe har şe çok çokinə bahando , de bıkə , bıvindo .

 TMMR ın Mühacir Hökumət . 
 
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: