19:12
MƏSLƏHƏTÇİ AQRONOMLAR
MƏSLƏHƏTÇİ AQRONOMLAR
( Bə Toloşi, həmmə nomon pesoxtən, yəne şərti)
Ənvər fəhlə ko kardə, bekoə vaxti so-bədə əkin-qılə kaşdə, kaq-kijə oqətdə, boşdə nunə pul bekardə. Ruji bə çayçi sefıj dı bifi vardəjbe bo həvate. Vıjorisə dı-se kərə ucuz doydə, həmən ki, nə dəmon doydə, nə kubrə, urusi votenə,,naturalnıy produkt ".
Çayçiədə damino hənək kardəmon, sıxanımon doe ki, uduzmiş bıəkəson 2 kilo sef-bif bəsden, iyo bahamon. Hənəki peşdə sef dı bifijon ğəşənq şırte, vardıjone bə miz.
Əğlon mandən bə mır, şatə İsi qıle sefıj peqəte, bə həşij qəte, bevəc-bevəci qıle ğıçıj je: ,,Ənvər, ım çı sefe, ovi təmıj hısde, çimi nije, tı bə sefə toğon ğolloğ bıkəni, i kopiklığ sef ni ".
Çı şatə İsi soədə cəmi 3 qılə toğə hısde, qıle şəğolə hulle, qıle uləse parçinisə beşə, qıliən zəkkuə əyu. 25 sore soj sə, kəj kardə, əncəx ləlı-qılıj ni.
Çı şalpenə Məzi soən, şatə İsi soysə çok ni, i-dıqlə sef-bifıj peqordınie bıdim-bədim,qıle təmizə bifıj peqəte, dəsuje bəşdə çırkinə əvisdə ,ğıçıj je : ,,Im çiçe, hef çə puli, bə meyvə bəpe həşi bıqıni, vaxtədə padreskə karde lozimbe, cəmati ko dəhşətie, votdən zəhmət məkəşəmon əncəx hozzo bıçınəmon, bə otəşi ğeymət bəhvatəmon. " luznə Cəbborən sə oşande-oşande çıvon vote təsdığ kardə, tıke lıvıj peçuknie, dıqləj harde, ışdə ranqıj tırşovnie, zıbozom zəkko hardə.,,Zə, bəmı dıəkən, sef Maldaviya sefe vəssalam, sı, nəlbəki yoli. Bəne merdi ışdə 3 mənoti bıdə, bıstən". Cəbbori soədən hiççi ni, cəmi 4 qılə bilij hısde, 3 qılə niə, 1 qılə moə, əvən mardə bəsə ışdə. Donı qılən vindənin, hamsuə soondə dı rop mopi jidən.
Sıxan rəse bə şulnə Rakifi, çimiən so cəvon qılesə çok ni. Soədə iqlə poynəj hısde, lod bəne velsəveti, 3 ci sore siən şedə, bo bəhr qəte holıj ni. Sori 12 manq mexəde, ənəndən sıl dəçıkə bəçı bədəni, co bıkoj i tənu sıləputə bəkay. Qıle tırşə qabəluə toğə, 2 qılən hındılə kulıj hısde, bəçı kardə sıxani diəkən:,, Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar. Odəm bəpe zəhmət bıkəşi, ak ruke. Bif çı Baləkəni bife, ha qıləj borani yoli. Bə Ənvəri kefi nıqıni, jiqo ləlı-qıli bə molon doydən. Nə görkıj hısde, nə təm. Jıqo şeyon həvate qınoe. Diovoj hejo diovoje, ımon çı zındən AQRO TEXNİKİ QULLUĞ çiçə, ƏMƏYİN ELMİ TƏŞKİLİ çiçe, KƏND TƏSƏRRÜFATININ İDARƏETMƏSİ çiçe, DAMCILI SUVARMA çiçe. Əmə Lankoni Subtropik Texnkumdə ıvoni həmə dəvardəmon".
Şatə İsi: Rakif tı bə Texnikum dəşiədə həzo mənotı doəbe?
Rakif: ha, qıliən pəs.
Məzi: O sori azən həzo mənotım barde, voten həzo dısa, mınən rozi nıbim, əncəx pəşimonim, handəmbe azən qıle hampo əbim.
Maşdə Ənvərım vinde, bənem vıjordə omedə. Vote :Işdobən çəmə diovıjon həmmə əğrənominbən, təsərufatçinbən bə sovo mı. Əve, bardəm, vıjordə çı 1mənot penco kəpikiku i bıno doydəm, omedəm bəşdə kə.
Çəmə diovıjonən vıjordə,Ənvəri ləlı-qılon 3 mənotiku sedən, hələ tavzıədən bəvon kəp omedən. Jıqo-jıqo kon.

 

Адоглан Исаев
24 11 2020ci il ADİ.
Category: Taliys | Views: 142 | Added by: tmmrtalish | Tags: Адоглан Исаев | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: