31.03.2020

Mardədə si bedənMardədə si bedən.

( Sırəynə hekoyə)
Çəmə dı qılə hamsə jen, dı qılə mamujen çı siosətiku qəp jedəbin. Qıle mamjen bə i qılə mamujeni votışe:
-..Kinə Səkinə, məsə, votden bəçəmə rəyoni tojə yolışon doə.Kinə, bə vəzifə tojə oməkəs bo xəlxi çiç bakay ki,i cınqır ıştəni nuşu bədoe, peşo əvən bəni çı vəzifədə şəkəson var-devıət qırdə bakay. Sıvtə ıştə moyə bebakay, peşo-peşoən həm boştəno, həmən bo çı pentono oməkəson devlət qırdə bakay. Əveki hojo kana odəmon vəzifədə bımando çoke.Çəvon luz həni pur bə.
Səkinə mamujen de Quləkinə mamujeni rozi nıbe:
- Ney,ney çımı hovə , çəvon luz pur bə luz ni, luzışon pur bıboən çəşışon heç pur əbini.
- Kinə, çəş boçi pur bedəni,çəvon anədə kəşon hıste-hesobışon ni, puli hesobışon ni, çı qızıli, brilyanti hesoboşon ni, maşini hesob ni. həni çiç rəstəni çəvon?
- Hovə botono qıle nəğıl qəp bıjənım. Dı qılə məlo bedə ,əvon çı hardeku heç si nəbin.Bə kom məclis əşin, məclis xıvand çəvon dasdə bə zinhor əvoyn.Çı ləçərə məloon xəbə bə podoşoən rəstə .Podoşo əvoni bəstə saray vanq kardə, bəvon votdə:
- Mastə şıməni bə qıle kosibi məclis bavğandım, əmmo əyo harde kam bəbe.Umru şımə çımı qonəğion, um şanqo tobə si be bəhənən.
Məloon bə sufrə nıştədə vindən sufrə de ləzizə hardeyon pure, nıştən bo şanqonə harde .Məloon sufrədə bə hardeyon hardencə ,podoşo xidmətkəon sufrə tojədən de hardeyon pur kardən.Məloon anədə hardən qıleyni luz tıpedə, mardə.Ə qılə məlo nimcon bedə ,oləxtə.Vəziyəti bə podoşo xəbə doydən, podoşo omedə. Podoşo vində məloondə qıley marda, qıleyən con doydə, çı con doəkəsiku xəbə sedə:
- Məlo, tı de harde si biş?
Con doə məlo, mardə məlo nuşu doydə :
- Si bə sıpəzoə bəni ey bəbe:- votdə.
Ha çımı şinə hovə, ısə sərəsiş, çəmə vəzifədə bıəkəsonən bəni ə məloon əncəx mardədə si bedən.
 

Şirəli Əlyar
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: