31.03.2020

Merdon kam bən

Merdon kam bən.

( Felyeton.)
Bə qıle məhkəmə rəse qoroş, bə taksi nışdim.Az bəkey-taksi bəkey , ko nıbə vaxti ,pul nıbə vaxti de avtobusi si qəpiklığə ro bə se mənot şim.Taksi şoferi çımi dimədə zəhərış vinde, xəbəş se:
- Mamu ,çiçe , curiş, kefı ni?
Votıme:
- Bala, bı zəmonədə bo kosibi kef peydo karde, bəni tokiə kədə sio kıtı peydo kardeye.Ko ni, pul ni, har şeyən boho bedə.
-Ha, Mamu, rost votdəş, ruji bə nav, səvi nimədə barədə- restoranəda ko kardə kinon bə kə bardədə, əvonən bəni şımə votdəbin, həni merdon bə kam bən, ko mardə.
Çı şoferi karda qəp bəmı bebəc ome, az pelarzim:
- Zə, bəmı diə bıkə hələ, tı mıni çiç zındəş, az bə jəqo merdon, roysə mandə merdon oşo doydəm? Az kə remontə ko kardam, kafel, metlax dəçkonedəm.Əvonən kafel dəçkonedən?
- Mamu, az bətı jəqo votem pidəm nıbe, tı bəkey, əvon bəkey? Əvon co cur pul qəzənc kardən.Mamu, bəçımı çı ko əvon ciç kardən, əmmo çəvon ko çok bədə,çəmə konən çok bedə,hakanə bəmı ziodə pul dodən. Bəmınən pul ve lozime, oxo çımı kədə nəxoşə ovladım hıste,ıştən zındəş ısə dəmonon ve bohoe. Tı ıstə xuni sio məkə, ısə zımıstondə ha tərəfo zəifətie.
Şoferi çı qəpi pəpeşt pime maşini oqətım, evom beyji, əmmo tadi karde qoroş səbrım karde.Xəbəm se :
- Tı zındəş, jəqo odəmon qəzənc kardeyon hərome,de həromə puli hələ heçki bəştə urzu rəsəni.Bəştə bala bəboləti boy, de həromə puli nəxoş , xoş əbini.
Xunum lap siobe, "har xonəxo ıştə cifi fik kardə, həlol- həroməti ginbə, mısolmonəti ni bə" dumyotım karde. Çı şoferi kardə qəp mınış ışdəndə bekardışe:
-Bala, bə kəşvərdə ki, har kəs bənı tı bıbo,ədalət, namus, qeyrət zəif bıbo , har şey zəif bəbe.İ rujən bome, Xıdo jıqo bakay, dınyoədə har şey ni bəbe, ni.
Peşo çımı ım qəpi taksi şoferi dama nıbe.
Səveti vaxtonku jıqo az məhkəmədə bə nıbim, kaş heç ısən bə nəbim.Milləti alimi muhakimə kardəbin,əmmo millət bə məhkəmə omə tarsedən. Məhkəmə bə məhkəmə oşo dodənıbe, bə teatrədə nuşo doə təmşo oşo dəydəbe, lap bə bebəcə təmşo oşo doydəbe.Təmşoədə sıvo məhkumi, hakim, prakuror unən vəkil ıstə roli ve bebəc hənək kardəbin.Jıbızın rejisor əvonış məcbur kardəşbe bə səhnə beşənən. Be qıno bə xonəxo, bəni qınokari muhakimə kardəbin..Xıdoli, hərom hardəkəson bə həlol hardəkəsi cəzo doydən...Bı tamşo diə kardədə çı taksi şoferi jə qəpon bəçımı yod dəşe.Bə şəvon ıştəni kafe- barondə havatəkəson bəçımı çəşi və omin. Dumyotım karde , ıştən- bəştə parsim do, " ıstə vicdoni,əğidə havatəkəsi de ıştəni havatəkəsi aradə çı fərğ hıste?" Az bı parsi çokə cəvob peydo karde nıznıme.Əmmo bı hekoyədə bə qıle qəp çımı yoddə bamande , " merdon bə kam bən".

 

Şirəli Əlyar
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: