11:05
Moskva tolışon Nəvuzə idışon dəvoniyə

Moskva tolışon Nəvuzə idışon dəvoniyə

  De Kadusion aşmardi ımsor 3756 – nə Nəvuzi  sor daməy. Çe Moskva hukuməti ımsorən bənəy harsornəni ım idə şoyvoyış Moskva VDNX– də 75 – nə çodoədə dəvinişe. Bı idə şoyvoyədə tolışon iqləliyə xəlğ bin, dəvlətışon nıbe mande de həmə dəvləti sunon bıə odəmon bə ico çəvon fayədə ım idışon penə fayədə dəvonişone. Çı idə şoyvoy sədə Rusiya Tolışon Diaspora mandəbe. Rusiya Tolışon Diaspora prezidenti əlehdə zəhməti səkıştədə tolışon Rusiya hukmət çəışənəvo jintono hejo hestin. Bı idə şoyvoyədə çe Tacikistani, Əfqanıstani, Ozbəkistani, Qırğısıstani, Rusiya, Tatarstani iyən dınyo ve hukməton səfərati nımoyondon omən bə tolışon çodo və bə tolışon çəşiruşnişon doə.

Tolışon Diaspora Prezidentiən ıştə tono çəvonku ıştə roziətiş kardə, çəyoən əv deştə həmfamon bə dınyo co keşvəron bı Nəvuzə idi şoyvoyədə həşə xəlğon çodo və şə, bəvonış çəşruşiniş doə.  Imsornə sori Nəvuzə şoyvoy ve penə fayədə davardə. Nəvuzə şoyvoy navədə Moskva hukməti vəziron sədə de  Suçkov Vitaliy İvanoviçi  bə tolışə çodo nav omən, bə tolışon çəşruşinişon doə.

Category: TALIŞH | Views: 315 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: