20:35
Nəvuzə idon bud bıbu!

Nəvuzə idon bud bıbu!

Dorod bəşmə çəmə azizə, giramiyə, ğurbinə tolışon, ım rüj çəmə Zərdüşt peyğəmbəriku buəmə nişon mandə qləy xosə, yolə rüje, çəmə Nəvuzə id ışdə xoş ğədəmonıj esənə kərə bəmənıj nişon doy, bə qorışən əmə bə yolə Xıdo ve minnətdomon. Əmə tolışon həzo sorone ki, ım rüji, ha sor, de besəbrəti çaş kardəmon. Im rüj çı əvəsore ome, zəminon, kəvşənon havzə be, pərəndon de cəh- cəh moğnə noy, yəni jimoni bəji beku, bəmə ıştə xoşə xəbə doydə. Im id ha sor çukə fik, çukə qəp, çukə əməlon karde və həmən çəmə tolışəti bəçəmə yod vardedə. Im idədə çəmə ponku buəmə nişon mandə qləyən adətımon heste, əmə ıştə bə vəşt şəkəsə nezə odəmonən ziyarət kardəmon ki, çəvon ruh şod bıbu. Ve müttəsifanə ım sor çı Tolışi xəlqi ve yolə fərzəndon Fəxrəddin Abbasov iyən Kahin Mirzəlizadə çəməku şin. Əvon çəmə dılədə əbədi bo jimon karde layiqinə tolışon bin iyən bəmanden. Əmə tolışon bəpe har vaxt deştə ğurbinə fərzəndon, deştə zıvoni, tarixi, mədəniyyəti, adəton fəxr bıkəmon, əvoni bıjiyovniyəmon.

Xosə tolışon həzo soron bənavədə çəmə yolə pə Zərdüşt peyğəmbəri ıştə tovsiyonıj bəmə çıko duə əvoniən bəşmə orzu kardəmon, Şımə dardon- bəlon, ım azizə rüjədə Şımə səno kardə kiyonədə bısütın, bə tojə sor de səloməti, firavanəti dəşüyon, xoş bıvoton, xoş bıməson, Şımə kədə əncəx çukə, xoşniyətə əməlon bıbun!

Bıji Tolış!

TMMR Prezident, Ə.Hümmətov

TMMR vitze Prezident,  B. Talischinski

TMMR Muhacir hukməti sər vəzir,

R. Mirzəyev

May be an image of qida

 

Category: TMH Xəbon | Views: 93 | Added by: tmmrtalish | Tags: Ə.Hümmətov R. Mirzəyev B. Talischin | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: