search
menu
person

NEWS AND UDATES


14:31
Ən yolə səhfijonən əve ki , votedən ki , bəməro hukmət co yolə keşvəron bəsoxten .
Salam çımı əzizə Tolışon ,az ımruj pidəme  çı birliyi ku tıkə bınovşdom .Əmə dısa sore ki , çımi çəy əsarəti jeyədə mandəmon , bəçə qoruşən   ım millət pərən pərən bə .Milləti milət kardəşey əçə ışdəni idarə kardə sisdeme . Çə milləti ışdən idarə kardə sisdem bıboje  , əçəy tarix , zıvon, mədəniyyət , folikulun, topinomon həmə nığodoy bəbe . Hələ 1993 ci sori  Tolışə Mığonə Muxtar Hukmət soxdıyədə  Ələkrəm Hümmətovi, iyən Hukməti odəmon piyə əv bə ki , Işdən ışdəni idarə karda sisdem bərpa karde bə . Hələ 1993 ci  sori Lankoni şəhəri yoli əhali tərəfo seçilmiş be . Im sisdem dınoyo demakratik hukmətonədə  hısde ,məsalçun Hollandıya 12 qılə vilayət hısde , Almaniyada  13 qılə fedratif birləşmiş, ışdən-ışdəni idaretmə sisdemi hısde . Jıqo keşfəron veye bı keşfəronədə ınsonun ozod yaşamiş bedən iyən xoşbəxtin .Az pidəme Hollandiyədə bə qılə vilayəti ku bəşmə misal beyəm . Hollandıyədə Firistland  qılə vilayət hısde , bı viləyətədə hukməti zıvon dıqləye ,Firistland iyən Holland zıvon .Butun dəkumenton ,pılakaton  yazıyon  həmə bı dıqlə zıvonədə nıvoşdə bedən . Im məsələ  Avropədə  keşfəronədə ve hukmətonədə hısde .
  Ozoboycon həmə zındəmon ki ,Tolış dıminci milləte iyən ğədimə xalqe . Bı xalqi bəbe ən yolə muxtariyyətij bıbo .  Im hukməti har curə çokə xidmət kardə millət haqqı , bəbe mutləq bıdə.  Tolışən pidəje ki ,əçəy zıvon inkişaf bıkə , əçəy zovonədə instutun bıbon ,tamaşa hozu bıbon , əçəy tarixi nığodoy bıznon . Im məsəlon həll karde qoruş, butun tolışon bəbe i bıbon , i vırə qırdə bıbon . Hiçkuku hiçşe ças kay əbini , har keşvəri ışdə maraqiş hısdije ,tıku istifadə bəka bışdə xeyri çəğonu tıni vavado .Im məsələ subut bə ,qılə misal vardedəm bəşməro Kurdun ki dəstək dudən ,ABŞ, Avropa , CCCP ısətən Rusiyə  ,40 soriku veye bışdə hiçi səy zındənin zındəjon boçi ? Ve sadeye Kurdun i be zındənin bəçə qoruş . Ən yolə səhfijonən əve ki , votedən ki , bəməro hukmət co yolə keşvəron bəsoxten . Bəçə qorışən çımı əzizə tolışon ımi bıznən , Tolış i nıbusə ,ışdə haqqi, ışdən nəşdo nısdənosə , bəy hiçki hurmət əkəni , çoku kardedənin  əv ışdə piyə səy əzini .Bəçə qoruşən ım milləti piyə kəs ,boşdə Tolış votə kəson bəbe i bıbon  ,ivrədə hərəkət bıkən.

Ruslan Almaszada .
Категория: TALİSH | Просмотров: 42 | Добавил: tmmrtalish | Теги: Ruslan Almaszada . | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090