19:12
Ozodəti pidəme..
Ozodəti pidəme..

Az ozodim.. Ney, şımə jığo səmərəsen az dılədə bəm və ya mınışon bə kovrəysə anqılışon kardəbe. Votem pidəki 30 sore çımı nə müdir, çımı nə rəisım hıste, kəynə pideme şedəm ko kardəm, kəynə pidəmni ko kardənim. Ko xıvand bəmı çı pentono diə kardədə, bəmı bəni "sio xəlxi" diə kardə də, koon nimədə oqətəme, ko kardəm ni. İnsoni yoliəti bə insoni moylət doye. Çımı yol çımı dıle, çımı ağıle, çımı rufe, çımı vicdone. Əvoni areşde, əvoni ji po noy, yolə təhğire. Ozodəti pidəme.. ozodəti .. Az hiç vaxt boholinə libos takardəmni ( sıxani rosti bımi zumən rəsəni), çumçero çı libosi əsir be piəmni. Kəynə, konco nıştem piə, əyoən nıştəm. Konco, kom zəmində xılart hardem piə, əyoən droz bəm, xlartım hardə.Zındənim çiçikue əvəsordə inən pozədə havzuə çimənisə dim bəpe olaxte, bə həşi diəkarde, dı həşi qəp je hıjo bəmı xəş ome.. Ozodəti..
Ozodəti çiçe? Bı parsi har xonəxo bəştə rufi qoroş cəvob doydə. Çumçero "ozodəti" dəstorış ni, beən əzıni.. Bomıno ən yolə ozodəti ıştə dılədəbə, ıştə zeynədəbə rostə sıxani ıştə dılədə nahaşte, bə qəv vardeye.Əlbəttə dı ağıli, dı kəmoli voteye. Har həxə sixani, har vırədə vote nıboən, dıştə hərəkəton, dıştə kardə əməli ıştə sıxanım votem pie. Dı qəvi votem zınəm nıbo, dı qələmi, dı obrazon zıvoni votəme.. Im çımı həxe.. Ve vaxt çımı nıvışdeyon handə həmron, çımı əzizon bəmı votdən, bəmı nıvıştən ; " Bə nığıl məşi", " Tı həxədəş, əmmo har həxi məvot", " Həmron dılədə ıştı qorb, hurmət hıste, əmmo bı rostə qəpi qoroş tı çı qorbdə ebəqınış"... Zındənim, bıbəmım, bısırım... Bə çiçi lozime ə " hurmət", ə "qorb" ki, əv çımı ozodəti çımı dastə bəste??? Bə çiçi lozime ə soxtə hurmət, az bəçe hisob lol bıbum... Pidəme çıko hısdim, mıni jəğoən bıznin, az ideal nim, ideal bemən pidəni.. Az OZODOTİ pidəme, OZODƏTİ !!!

tolishstan.com
Category: Tolışi poeziya | Views: 129 | Added by: tmmrtalish | Tags: tolishstan.com | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: