21:59
Partbilet


Partbilet.
Qıləy əhvolət mınən qəp bıjənım bo "AMURİ SOĞNƏYO".
Çəmə toyfə Şağlaseədə Kitob handə toyfə bə! Xeyliən bə Zəmonə qoroş partiya uzvon hestbin bəməku! İqlə çəmə yolə Mamu(Xıdo şımənən cəmi mardəyon rəhmət bıkə! Amin!) Bə partiya dəşe zınə nıbe!
Ruji çımı rukə Mamu çı əsqərəti oqardədə, dastə qıle qədə çəmədon(Vey vaxt həmonə çəmədon bə "həmom şə çəmədon " peqardən be).
Rukə Mamu "stroybadədə" 4 sor "paxat" kardəş bə. Həmunə xaxti "stroybat"çion xeyli pul əvəyn ıştə knijkədə!
Yolə Mamu rukə qıləku xəbə səydə:
- Ha, ısə bıvıt, çanə pulı vardə?
Rukə Mamu:
- Hiçim vardə ni. Az "Partbiletım" vardə!
Rukə Mamu de şəsti "Partbiletış" doe bə yolə Bo. Yolə Mamu də dığğəti ediəse bın qədə "kitobçə", peşo kırtəğış karde rukə boə səpe:
- Ha, ısət bınışt, bəhə ıştə "Partbileti"!
In əhvolət bə koye, pesoxtə bə ni! Dəvardə əsri 60-inə sorondə bə əhvoləte! Çımı çəşi vədə bə, əmo bəvədə çımı 3 sinnım bə, hiçi dərəsə nim, iqlə odəmon bərkədə sıre çımı fikədə mandəbe, soron dəvardə bə peş ın əhvoləti rə-rə əvotin-əsırin. Oxo əmə Kitob handə toyfəmon. )))

May be an image of 1 nəfər
Oktay Askerov
Category: Sİyasət | Views: 78 | Added by: tmmrtalish | Tags: Oktay Askerov | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: