15:12
QOFO - QUŞƏ
QOFO - QUŞƏ 
 ( BEŞİK-BƏLƏ)
 Kinəvəsi qıle kinə, qıle zoəj hısdbe. Bo kinəj çokə vəyə kardəbe, dəroj kardəbe. Zoəj Beyəğə  isəboy Urusiyətdə dı qıle urusə kinə səbəsə bıə be, jidəbe. Ruji Beyəğə zanq kardə bə Kinəvəsi, votdə şinə mo çəmə qıle zoəmon be. Moə şoy-voy kardə zoə nəvəm bıə, əncəx orzum hısdbe vəyə bıkəm, ışdə zoə vəyədə rasd bıkəm, çoko bəbe? Bə ənnə vəyon şəm pul, xələtım bardə, həni nəvəmən bıə, vəyə çoko, dı kon dimi bıkəm, ışdə pulon çoko qırdəkəm? Bıçimi ağıl omedəki, qofo-quşə bəkam, bə cəmati bəvotem, çımı xoto həmə kəsi pidə, həmən dı çokə pay-puşi bomen vəyə əvəzi. Bə Beyəğə votdə çımı vəyuən, nəvən peqət boy bə di, həm yəndı bəvindemon, həmən tike istirahət bəkayon, inən bəşeyon. Dəşdə bə dası-lınq, şedə Usto Mijəku qıle çokə qofo sedə, bə Rehanə sıə çadrə (örtük) doydə dütə, sımədə lefçə qətdə, xarayədə vavəndonə, əçı terkən çı lampe ranginə pilətədə dutdə, mandə qıle oxonə-lulə. Şedə bə Lankon, tojə vıjordə ən çokə oxonə-lulə bəhvat Bağe be, veyən ləğ-ləğəçi be, bəşdə molon tərifat doeyədə be bırəs nıbe. Kinəvəs qəp jedə, Bağe votdə lap çok, ən çokə oxonə çı Akoni tulədə bedə, bəne şişə beşdə, qıle doydə, ən çokə lulən Qədə Kulətınojon duz kardən, tuə çuədə,ən yolə qılə vıjnidə, votdə Beyəğə barzı-bılınde, panə kulunc, əçı əğılən dıjd bəbe, lulən dıjd bıbo çoke. 
 Çi dəvardəni , Beyəğə dışdə jeni Ksyuşa ujən əğıli omedə bə di. Kinəvəs xəbə qətdə, çım balə xəlxe əğlon bə Urusiyət şedən, bəne xuqi bedən,  tı ranqəvunıj ,harçie Ksyuşa bətı diə kardəni, bəşdə harde diəkə, əğıli nom çiçe, zoə votdə ışdə pıə nomım noə Əliğoli, əncəx uruson Alik votdən. Jen tikeyən şo bedə. Dı dəm- dəsqo qofo-quşə kardən, çokə hardı-həş, cəmatən çokə pul, padarkə vardən, nənə əğıli noğo doydə, zoə dı vəyu Lankoniku, Ostoroku həme nəvedən, əvlodon ğonəğ kardən. Kinəvəs əğıli bə qofo dənoydə, nozi kardə, bə nəvə sə qardə. Dı zoə, vəyu rozılığe, dışdə kinə nəvə qofobırniyən (beşikkəsdi) kardə. Bə vəyu, əğıli bə qofo dənoe umutdə, bə vəyuən vey xoş omedə, aspardə ki, çımı nəvə qofoədə yol bıkən ki, bıdə bəne çımı şuə Əliğoli, bəne Beyəğə çok, panəkulunc, barzı-bılınd, peşdıj duz bıbuy. Zoə dı vəyu ğəssəm hardənki, şinə mo ışdı vote bəkamon. 
 Kinəvəs dı dəm-dəsqo ıvoni dəro kardə bə Urusiyət, bıvon cəmati vardə xələtondə bollicə payən noydə, penc-şəş qılən bə lulə pebuşdınie nimdoşdə namə  kanə noydə, həzo-həlbət aspardəki lulə pebuşdin. 
  Ivon omedən bə Urusiyət, nimdoşdə kanon bə vəyu xoş omedənin, şodoydə, şedə əptekədə cunay sedə, pebuşdə i ğatə bə lulə, əğıli luluşi sudə, Beyəğən jıqo şeydə səj beşdəni, zanq kardə bə moə votdə. Moə norohət bedə, votdə harçie lulə dıjde, əğıli luluş ləxedə, əve doj doydə. Omedə Bağe tono, qəp jedə, Bağe mionə rəzmerdə qıle tojə lulə doydə, votdə bıdə çok pebuşdi, çok bəbe ınşaallah. Kinəvəs tojə lulə vığandə bo zoə. Vəyu inən dı cunay pebuşdə, cunay bəke, əğıli luluş bəke, qırd cılğə kardə. Zoə dı vəyu bə Kinəvəsi sıxanıjon doə, əğıli qofoədə yol bəkan, inən zanq kardənki, xeyıj nıbe, inən əğıli luluş ləxedə. Moən zındəni ki, vəyu i ğat cunayıj pebuşdə, oxo kədəj aspardəbe, namə kanə ənə pebuşdij, ta əğıli luluş nıləxe. Omedə ujənən çı Bağe tono, hali-ğəziyə qəp jedə, votdə, ən qədə lulə bıdə. Bağeyən ən qədəliə lulə piətdə doydə bə Kinəvəsi, votdə: Az votdəm ə Beyəğə boçi ranqəvune, bəne pətyari zoə boçi dıləvunə bıə? Işdı vəyu Ksyuşa jıqoj qətə, bə Əliğoliədən luluş ahaşdıni...
 15 01 2021 ci il ADİ.
Category: Tolışi poeziya | Views: 42 | Added by: tmmrtalish | Tags: tolishstan.com | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: