/ Новости сайта / TALIŞH / Ə ruj çı milləti bə nav şə ruj bəbe !
03.06.2020

Ə ruj çı milləti bə nav şə ruj bəbe !

85 0 TALIŞH

Ə ruj çı milləti bə nav şə ruj bəbe !

Qıləy hesdbe, qıləy nıbe, vistminə əsri oxu, visti iminə əsiri navi kali siyasimadaron hıstbin. Im siyasimadaron ışdəni ağılmand, har vırəku xəbədor, ışdəni dahi zınedəbin. Imon daima çiç kardabinsə, çəvon iminə sıxanojon ım bedəbe ki, az, si sore bı koadam, şımə çı zındəyon ım koun.
Kali qılon hestbin, ısətən hestin votedən ki, ım keşvər (kovrədə jiyedən, ya ə keşvəri çəvon əloqə heste) bəmə komək bəkarde, demiyən bəvon bovə kardə soyə həmmiləton bə dast dəğandəbin. Kali qılon votedəbin , əmə raxs bıkəmon , kali qılon votedəbin əmə də mədəni ko ışdə problemon həll bəkəmən . Kali qılon, ışdə milləti navədəşəkəson həvatedəbin. Kali qılon məktəbi həxon pidajonbe, kali qılon boştəro çiçonsə pidəjonbe, əmmo votdəniben…
Kali qılon co-co keşvəronku ışdə ləvə oqatero, əvoni tarif karde-karde ışdə milləti həvatedə, yodiko bekardən ki, ım milləti ənədə koun hestin, də aşmarde hiçi onubərxe.
Im millət ve mərdə millətbə, ısətən heste, çokə adəton , çokə zəminon , çokə fərzəndon veybə, veye. Im milləti çokə tarxçiyon, şairon, hərbiçiyon, həkimon hestbin, hestin.
Həmə vey piedə, ım odamon bəpe har ko barədə rosti bıvoton çokə ro nuşo bıdon. Əmmo ımon bə i qılə vırə ome, iqlə ibənomədə qirdə be hiç nepiyəjone, ısətən pidənin, har kəs ışdəni yol, pothşo zınedəbi, ısətən zındən, i yəndı həvatiro hozin. Imon ənədə əfəlbin, ənədə ışdəni “ağılmand” bardedəbin , kənoda vindiəkəson əvoni dınyo ən yolə axmax zındəbin.
Im siyasmadaron ışdı xəbə bə ikəsi, çəy xəbə bə cokəsi doydəbin. Co millətonada jenon jıqo bedəbinsə, ğıybət kardedəbonsa, bə milləti (kali odamon aide) siyasimadaron ğıybət kardedəbin.
Ha, hələ yodo nı bekardə, ımiyən bınovşdom ki, milləti bə dion, rayonon co karde, təbliğat barde ki, tı kom dikuj, kom rayonukuj, qəponan jəydəbin.
Əgər çəvon rayoniku iyən diəvojiş, bəvədə şımə çokiyon, ə siasimadaron ımiyən kardedəbin. Im odamon, dışdə de əməlon votedəbin, millət puçe, millət tarsedə, millət əfəle! Hiç ki ni ki bıvoto bımon, şımə ışdən noxajişon, milləti bə ico vardero kardə koun bə millətiro ne , bə kali ğuvonro hesobe, boçi bə milləti səpe şodedəjon, ışdə har bevəcə, besovodinə koon. Im nəğılə əhvalat ve nığıle ve yole odam zındəni çokono bınovşdo, çokonə orxono.
Çı milləti oxo çokna bəbe?
Bə həmə kəsi parsedəm, har kəs bəzne cəvob doy.
Az votedəm ım noxaşon çənədə hesdin, ım millət hiçi vaxti I be, I vırədə be, zumand be nıbəzne!
Imon tumu beyro, ışdəni, hejo az az votakəsonku , dıəvojonku , havatakəsonko bəpe sof bıkəmon. Millət ım odamonku bəbe dast bıkəşo, bəvədə ə ruji çı milləti bə nav şə ruj bəbe!


Ruslan Almaszada 

Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: