22:03
SUTİM :   Şirəli Əlyar

SUTİM :   Şirəli Əlyar     


Çımı bəxtıku,Xıdo bəmı hojo çokə həmronıj qismət kardə.Təvəkkul çımı məktəbi həmronədə qileye.Əv i sor bə məktəb di oməbe,bə çəmə sinif eqinəbe.Rəhmətdiqə Əmir mamu i qılə zoə be qorə hojo bey vey çokə oləton əstənin,əy dərostin bə məktəb dəro ağandin.Təvəkkuli iminci məzəliə əhfoloat iminci sinifdə handədə bıəbe.Əv dı rəhmətlik Rəhməti kinə,dı Surəyya ,dumunə sırəda,i partədə nışdəbe.
Rəhməti so,kə bə məktəbi so dəçkəbe.Surəyya tənəfusədə qile bifis vardəbe,dərs şe-şe qıç jedəbən qədə-qədə hardəbən.Cey palu nıstə Təvəkkulu qəvədə ov sedəbən,oxoy əv tov vardəni bə Surəyya votdə:
-Kinə,bəmınən çə bifədə ğıçi bıdə.
Surəyya bə bifi qədə ğıç jedə,ə i ğıç bifi bə Təvəkkulu doroz kardə.Təvəkkul votdə:
-Kinə,az ıştı ğıç jə bifim pidəni,bifi bıdə az ıştən ğıç bıjənım.
Surəyya bifi dodə bə Təvəkkulu,i ğıç Təvəkkul,i ğıç Surəyya je-je bifi hardən.Məllim vində Təvəkkuli qəv bə koe votdə bəy:
-Təvəkkul,dur ayağa,sən dərsdə ,nə yeyirsən orda?
Təvəkkul cəvob dodə:
-Muəllim,mən yemirəm,Surəyya yeyir,mənə də bir ğıç verdi. 
Təvəkkulu bı sıxan sinifi əğlon xeyli sıredən.
Təvəkkul cəmə sinfi lap çok handəkəsondə be,vey çokə xəttış hıstıbe.Cokə həmro be,yəndi key şe-omə əkeymon.7-8-ci sinifədə handəbimon,i kərə cəvon key şəbim,zimostonə manq be.Vindıme Təvəkkulu xun sioe,xəbəm se:
-Zə,çiç bıə?
-Məsəni,çiç bıə,divojon həmmə di çımı Lələku qəp jedən.
- Oxo çiç bıə,az heççi məsəm ni.
Təvəkkulu qəpıj je,Əmır mamu ko joqo bıəbən.Şanqo Əmır mamu şedə bə kumə bə heyvonon diəkarde,vində heyvonon yem sə bıə,daştədə i zıno voə.Votdə bışim hamsiə,Ziyadxaniku i şələ yem bə ğarz bıstənım,yem sədə çəy ğarzi bədom.Kədə jiə piətdə, şedə Ziyadxanımon key,.Vində Ziyadxanimon kədə ruşnə sutdəni.Fikir kardə ,saat donze,yəğin hitən,bı sardədə əvoni tatə vırədə eştone cok əbini.Şedə bə çəvon kumə və,jiə oğandə,i yolə şələ yem davastə.Kəşon dənodə bə jiə,bə kulusə rost kardeş pidə.Zu jedə,şələ rost bedəni,zu jedə ,şələ rost bedəni,Bı vaxt Ziyadxan dıştə jeni,di Rəhimə çı İzzətimon keyku şəvnıştədə omeydəbən.Ziyadxan məsdə ki kumə vədə fıs-fısə sədo omedə,bə jeni votdə, "tı bişi ,kiə sənə,az bə heyvonon diə kardəm,omedəm".Rəhimə bə kə şe bəçəton Ziyadxan qədə-qədə omedə bə kumə və.Vində Əmır mamu yemış davastə, rost karde zındəni.Iştəni nuşü dodani,yemi cı dumuntono rost kardə bə Əmır mamu kul.Əmır mamu joqo zində ıştənış rost kardə,fik kardə "hələ zum manda,pi bıənim". Əmır mamu çı bəletiku beşədə,Ziyadxan ıştəni oqəte zındəni votdə;
-Əmır mamu, bardəş bobə,həlolı xoş,əqəm şələ qonebu,bo bardeən komək bıkəm.
Əmır mamu ,şələ qon be qorə həni mandəni,fıs-fıs karde-karde şedə bəkə.
Vindıme çımı həmro xəcolət kəşdə,votıme:
-Za,həmmə divoj zındəki Əmır mamu həlolə odəme,zəhmətkəşe,fəğıre.Toyobəvojon kefkomin,ləğ-ləğəçin,çımı Lələ votənə,süfrə çı tərəfda dəvo bəqəten,süfrə bə tərəfədə düst bəben. 
...Soron davardin,Təvəkkul bə ali məktəb dəşe,səəş karde ,məllum be.Bənə vey-vey səvodinon səvet volo be bəçəton,Təvəkkul məllimən,məllimətis noşe bəkəno,binoş noe bə ustoəti karde.
Çəmə sinfi əğlon ha da soradə i kərə məktəbəda vindemon kardəmon.Çı koy təşkil kardeədə Təvəkkul məllimi zəhmət vey bedə.Çəmə məktəbi sə karde si sori vindemoni bəçəton çımı "Xatira dəftəri", iyən xeyli şəkilim gin be.Əvon bomono vey əziz bin.Təvəkkuli bəmış vote,əvon bəmiku be,doəme ba kinon ,peydo bakam.Soron davardin,əncəx dəftəron peydo nıbin.Bı nezondə az dı Təvəkkul məllimi zoə i vırədə ko kardəbim.Xeyli zərəfət karde bəçəton,votome:
-Iştı pıə Tavəkkul çımi çokə duste,əncəx heyf,çımı dəftərıj,şəklinoj gin karde.
Təvəkkulu zoə,Elmari zevilə sirəş karde,dərəsim ıyo çiçsə hıste, xəbəm se:
-Elmar,bıvot,qəp bıjən şəkilon bə kovrə şən?
-Mamu ,bəvotom,əncəx bə heç kəsi məvot-Elmari vote
-Elmar,bətı sıxan dodəm,bə heç kəsi əvotnim:-,votome.
Elmariku umutıme ki,ko joqo bıə.
Təvəkkul məllim,ha rujən nıbo,həftədə dı-se kərə ,kana şəkilon ekəybən ıştə vədə,bəştə cıvonəti şəkilon diəkey,dı zərfəti əvoti bəştə kəy həmro;
-İzi kinə,diəkə,diəkə cıvonətiədə az çı ğəsənq bıəm,sıxan ni,hojo ısən bebəc nim.Bəçımi tələbə şəkilon diəbikə,vindəş çı reçinə kinon dımı handəbin.Xok bəçımı sə,çıvondə qiley nıstənime,ğaspi bə ruji biəşim.İzi kinə,tina ıştə Xıdo,bı şəkili diəkə,çıvondə kon qiləni bəmı damedə?
İzi kinə can sor be,bə Əmıri zoə in sıxanon durum hardəbe.İ rujən,Təvəkkul məllim həminə söbəti karde bəçəton,şəkilon haştə mizi səpe,dəşədə bə həmom.Təvəkkul məllimiən kanə vərdışe,bə həmomki dəşe,beşe əzıni.Cınqıri bəçəton Təvəkkul çı həmomədə zikkə jedə:
-Kinə,İzi kinə, ov sardone,bə kəlonkə çi şodə,rə bıkə!
Qoçum İzi kinə,i kərən bə so bo ezemi evodəni,mizi səpe canə səkil hıste,dəftər hıste,həmmə qırdə kardə,bardə qılə-qılə şodedə bə kəlonkə.Da-ponzə dəğiğə bəçəton İzi kinə 
həmomədə bıə Təvəkkuliku xəbə sedə:
-Əmıri zoə,çokoe,ov tate,ya ney?
-Əlaye,əla,sutdəme,sutdəm.
-Hələ keynə,ıştı sutum-sutum bo dumo manda.
Saati bəçəton Təvəkkul çı həmomədə beşədə,olaxtə divanisə,votdə:
-İzi kinə,Xıdo ıştı pı-moə rəhmət bıko,həmom heç joqo tat bıənibe.
Çəşış bə mizi səpe pexəvədə vində ki,əyo səkil-məkil ni,xəbə sedə:
-İzi kinə,şəkilon konco noə?
-Əmıri zoə,ə şəkilon şin bə kəlonkə,i kərən tı ə sıxanon vote əzıniş,azən, şukur bə Xıdo ə sıxanon həni əməsnim.
Təvəkkul purğıbo bedə,votdə:
-İzi kinə, isə mını həğigətən sutnie,Sutum,sutum,sutum...
... Elmar ın qəpon je bəçəton iyən votoşe:
- Mamu in qəpon bo həç kəsi məvot ha!.
-Elmar,az bətı votəme bə heç kəsi əvotnom.Əvotnim,əncəx bənıvıştem.


Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, takım elbise
Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, ayakta duran insanlar
Category: Taliys | Views: 387 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: