search
menu
person

NEWS AND UDATES


« 1 2 3 »
Yanvarə manqi 6-ədə Niderlandi siyasiyə mərkəz Haaqa şəhərədə Azərbaycani zindonədə ənəhardə aksiya dəvoniə bə bloqer Mehman Huseynovi dastəkə aksiya dəvoniə bə. Im tədbirədə Avropada jiə kali muhaciron şirkət kardəşone ki, çəvon arədə Tolışə Mığonə Respublika Konstitusia Akti muəllifondə qıləy, çı “talış.orq” sayti rəhbər, holiyədə Niderlandədə jiə huquqşunas Ataxan Əbilov, iyən çı Azərbaycanə Respublika Niderlandə Kralətiədə səfarəti kanə konsul, holiyədə Niderlandədə jiə “Oyan” hərakati lideronədə qıləy Nahid Cəfərovən bə.
Aksiyaku Avropada jiə bloqer Orduxan Bəbirovi jimonə reportaj doəşe. Ey ıştə bi reportajədə votəşe ki, məvotbən Haaqada jiə Tolışə Mığonə Respublika prezident Əliəkrəm Hummətzodə deştə hovəzo bə həminə aksiya umjən be piəşone, əmmo Orduxan Bəbirov əvoni çəyo tojniyəşe. Bəbirovi həminə reportajədə bə Tolışə Mığonə Respublika prezident Əliəkrəm Hummətzodə “separatçı, vətən xaini” voteədə qımon kardedəbe ki, Azərbaycani pantırkon əy bənə ğəhrəmani ğəbul bəkarden. Əmmo ım jıqo nıbe, çumçiko həminə reportaj şe-şe tolışə aktiviston çe Orduxan Bəbirovi layığinə cəvobi bəy dodəbin.
Категория: TALİSH | Просмотров: 41 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 12.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090

Talysh


 

 

STATISTICS
 

Status: An ethnic group with a distinct language and culture, seeking greater autonomy within Azerbaijan.

Population: Official census figures suggest approximately 540,000 across Azerbaijan and Iran. Talysh groups claim a far higher figure: approximately one million, in addition to a sizeable diaspora.

Area: Largely concentrated in southern Azerbaijan and north-western Iran, with a major population centre in the city of Lenkoran.

Language: Talyshi, Azerbaijani, Persian.

Religion: Largely Shi’a, with a Sunni minority in the south.

 

 

 

 

Категория: TALİSH | Просмотров: 45 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 11.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Hərçəndi peşəndi anadangəlmə,
Hər yoldan ötənin dalınca hürmə!
Zatına bələdəm, məni xam bilmə,
Sən tutan deyilsən, yalanca hürmə!

Kəsik quyruğunu dik tutma ordan,
Quyruğu qısılı qaçıbsan burdan...
Danışma qeyrətdən, namusdan, yurddan,
Lap olsun səriştən bolunca, hürmə!

Sən çoxdan olmusan yadın yamağı,
Heç adam saymırlar bizdə yalağı!
Partladar təpəni Talış çomağı,
Bizə hürəniz var kalanca, hürmə!
Категория: TALİSH | Просмотров: 73 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 09.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Saday kişidən mükəmməl sözlər , bəle əksər talışlar heç vaxtı kişinin qadınına , uşağına söz deməzlər . Bu bizə xas olan hərəkət deyil , bilirsiz niyə ? Ona görə ki , öz namusuna dəyər qiymət verən insan başqasını söyməz . Görünən odur ki , bunlarda bu dəyər ,ləyaqət ,mənəviyyat yoxdur . Eşq olsun Saday kişiyə var olun .
Категория: TALİSH | Просмотров: 65 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 08.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Talışın mərd oqlu Zabil əğə Avropada  söyüş maşınlara cavabı.
Категория: TALİSH | Просмотров: 52 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 08.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Lənkəran rayonunun Qarabağ uğrunda döyüşlərdə Şəhid olan  igidləri (1992-ci ildən 2016-cı ilədək.) :

1.Abbasov Mais Qurbanəli - doğulduğu yer : Lənkəran (Şəhid olub – 1999)
2.Abdullayev Fəxrəddin Nəhmətulla - Lənkəran (1994)
3.Abdullayev Rövşən Əbdülhüseyn - Lənkəran (1993)
4.Abdullayev Rövşən Mirverdi - İstisu qəsəbəsi (itgin düşüb-1993)
5.Ağayev Rusif İbrahim -  Hirkan qəsəbəsi (2016)
6.Ağayev Bəylər Səfər - Kərgəlan kəndi (1993)
7.Ağayev Natiq Tağı - Liman şəhəri (1994)
8.Ağayev Rövşən Mirzərza - Viravul kəndi (1997)
9.Ağayev Şamil Fərman -  Boladi kəndi (itgin düşüb-1992)
10.Axundov Nahir Ənvər - Boladi kəndi (1992)
11.Axundov Nizami Sərraf - Gəgiran kəndi (1999)
12.Aslanov Natiq Şirəli - Ləj kəndi (1993)
13.Babakişiyev Güləli Əbdülrəhim - Qrunba kəndi (itgin düşüb-1993)
14.Babayev Azad Manaf - Lənkəran (1995)
15.Bağırov Fərhad Nəcəf - Lənkəran (1993)
16.Bağırov Həbib Heybət - Aşağı Nüvədi qəsəbəsi (1992)
17.Bağırov Mehman Balasən - Lənkəran (1992)
Категория: TALİSH | Просмотров: 214 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 07.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Niyə dilimizdə danışanların sayı azalır?(Mətnin böyüklüyünə baxma,oxu,əziz talışım).
Dünən dogma ana dilini- talış dilini bilməməklə bağlı müxtəlif fikirlər söyləndi,ittihamlar irəli sürüldü.Obyektiv və qeyri-obyektiv fikrlər söyləndi. Xatırladıram ki,dilini bilməyən minlərlə insan vardır ki,qınaq oobyekti olan da həmin minlərdən biri idi .Hər birimizin ətrafında bu cür yüzlərlə adam vardır.Onlar özgəsi deyil,özümüzünkülərdir.Bu işdə əsas hədəf ayrı-ayrı fərdlər deyil,bu vəziyyəti yaradan səbəblərdir. Həmin səbəblərə aydınlıq gətirmək üçün mən bu yazımda bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm.
Категория: TALİSH | Просмотров: 46 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 02.01.2019 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
    Azerbaijan is continuing its policy of systematic and planned destruction of the ancient historical artifacts related to the history of the Talysh population.
It is well known that the attitude toward the Talysh people in Azerbaijan as one of the indigenous populations of this country is not unambiguous. After the collapse of the USSR and declaration of the independency of the Republic of Azerbaijan in 1991, as fate has willed, the Talysh people has remained under the jurisdiction of this country. At that time, obviously, no one had interested with the perception of the Talysh people of this issue. During the years of its independency, the official Baku has chosen the way of non-recognition of the native Talysh population and has built all its policy in this unconstructive direction. The name “Talysh” is officially banned in the country, and the region itself, historically known as “Talysh region”, is named and called as “Southern region”, despite it is situated in the southeast of the country.
 The historical documents and resources related to this people, is being destroyed, the research and study of the history and culture of the Talysh is prohibited.            
Категория: TALİSH | Просмотров: 24 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 29.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Az.R-ku nuə xəbəon
================
Çəmə muxbir xəbə dodə ki, dəvardə haftə oxoədə Azərbaycanədə ijən “tırkon dışmen” mevzu aktual bıə. Jıqo ki, Boku 3-4 qılə vırədə “ləzqion, tolışon, uruson, farson, ermənion çı tırkon dışmene” şuar nıvıştəşone. İyo dı qılə pars bə məydon beşedə:
- iminə pars əve ki, ehanə ım milləton tırki bəştə dışmen zınedəninbu, tırkon bəpe boçi əvoni bəştə dışmen bıznon?
- dıminə parsən ıme ki, ehanə tırkon ıştə hamsiə xəlğon həmmə bəştə dışmen zınedənbu, əvon çoknə dəvon de aşişəti, de sulhi bəjien? Im parson ıştə cəvobi bə çaşin. Əyən ğeyd bıkəmon ki, Azərbaycani rəsmi sıxanbıvoton həminə nıvıştəyon həxədə hələ ki, tam jəşone. Im nıvıştəyon təxribat bıe-nıbe həxədəən məlumat doəkəs ni.
Категория: TALİSH | Просмотров: 29 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 29.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Hilal Mamedov

Yaşasın Xalqın qədim və mübarək ənənələri! 
(Fədakar dostumuz və məsləkdaşımız Гусеунгулу Мамедли (Hüseynqulu Məmmədli)nin əziz xatirəsinə)

Ta qədim zamanlardan çəltıkçılık - Talışların əsas təsərrüfat məşğuliyyəti olmuşdur. Taxıl əkin-biçinində qız-qadınların zəhməti kişilərdən xeyli artıq və hətta ağır olardı...Bununla belə, ana və bacılarımızın, qız və gəlinlərimizin böyük ruh yüksəkliyi ilə dəstə-dəstəyə ayrılıb oxuduqları xor mahnılarının sədaları bütün tarlalara yayılardı... Min illərdən bəri davam etməkdə olan bu qədim taxılçılıq sənətimiz bir müddət (1950-80-ci illərdə) ortadan qaldırılsa da keçən əsrin (əsasən) 1992-93-cü illərindən başlayaraq yenidən Talışda bərpa edilməyə başlandı... O vaxtlar Lənkəranın İcraiyyə Komitəsinə yeni rəhbər seçilmiş Hüseynqulu Məmmədov bu sahədə əlindən gələni əsirgəmir, yaşlı və təcrübəli insanlarla yanaşı, hətta öz doğma Anasını da bu işə cəlb etmişdi... Hüseynqulu müəllim yuxarıda qeyd etdiyimiz o qədim folklor ənənəmizi – ana-bacıların, qız-gəlinlərin həmin xor ifalarını da unutmamış və Talış folklor kollektivini də əkinə dəvət etmişdi... Məhz aşağıdakı statusumuzda Yəhya Hətəmov da həmin tədbirin ifaçılarından idi... 

Категория: TALİSH | Просмотров: 29 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 29.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
LERİKİN ŞƏHİD ÖVLADLARI
Onlardan 140 nəfəri şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir.
Bunlar yalnız Lerik rayonunda rəsmi qeydiyatda olanlardır. Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Lənkəran, Astara, Cəlilabad, Biləsuvar, Yardımlı, və s.-də qeydiyyatda olan leriklilər siyahıya daxil edilməyib!!!
Lerik şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə
Категория: TALİSH | Просмотров: 103 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 28.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090

"Üç kənd köçmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb" - Lerik sakinləri

 

 

Üç kəndin sakinləri Prezident Administrasiyasına gəlməyi planlaşdırırlar
 
Lerikin Şivlə, Biləvər və Geskön kəndlərinin sakinləri etiraza başlayıblar.
 
Bu barədə Arqument.Az-a rayon sakinləri məlumat veriblər.
 
Onlar bildiriblər ki, "Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov və Lerikin icra başçısı Rövşən Bağırov 3 kəndi susuz qoyur. Belə ki, bu gün bütün texnika əraziyə gətirilib və sakinlər ərazidən uzaqlaşdırılır.
 
Sakinlər bununla bağlı dəfələrlə Prezident Adminstrasiyası, "Azərsu” ASC, Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində olduqlarını, etirazlarını bildirdiklərini deyiblər. Sözügedən kəndlərdə 1500-dən çox sakin yaşayır.
Категория: TALİSH | Просмотров: 52 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 25.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Mərhum Novruzəli Məmmədovun və onun ailəsinin məhv 
edilməsinin qısa xronikası 
17 avqust Novruzəli Məmmədovun
xatirə günüdür
Novruzəli Məmmədov kim idi? 
Məmmədov Novruzəli Xanməmməd oğlu 10 mart 1942-ci 
ildə o vaxtkı Azərbaycan SSR, Astara rayonu, Ərçivan 
kəndində anadan olub. O, orta təhsilini doğulduğu kənddə
aldıqdan sonra Azərbaycan Xarici Dillər Universitetində
ingilis filologiyası fakültəsini bitirib, dilçilik üzrə alimlik 
dissertasiyası müdafiə edib. 
Novruzəli Məmmədov 2 fevral 2007-ci il tarixdə
Azərbaycan Respublikası (AR) Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 
(MTN) tərəfindən həbs edilib, 17 avqust 2009-cu il 
tarixində Bakı həbsxanasında müəmmalı şəkildə dünyasını 
dəyişib. Həbs olunan vaxtı o, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının (AMEM) Dilçilik institutunun Roman￾German dilləri elmi-tədris sektorunun müdiri, "Tolışi Sədo” qəzetinin baş redaktoru, Respublika Talış Mədəniyyət 
Mərkəzinin sədr müavini idi.
Həbs və istintaq.
2 fevral 2007-ci ildə Novruzəli Məmmədov səbəbi izah 
edilmədən MTN-nə aparılıb və orada heç bir protokol 
tərtib edilmədən fasiləsiz olaraq 24 saat 2004-cü ildə
İranda keçirilmiş elmi konfrans barəsində sorğu-sual edilib, 
ac-susuz saxlanılıb və döyülüb. Bu müddət ərzində o, sağ 
əlindən və sol çiyindən xəsarətlər alıb.
3 fevral 2007-ci il, saat 16:00 radələrində Novruzəli 
Məmmədov MTN-nin əməkdaşlarının maşınında Elmlər 
Akademiyasının qarşısına gətirilib və orada polis tərəfindən 
tutularaq barəsində protokol tərtib edilib.
Категория: TALİSH | Просмотров: 75 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 25.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090

Lənkəranda rəsmi 2 min. Qeyri-rəsmi 5 min narkoman var. Onlardan cəmi 3-4 nəfəri müalicə olunurLənkəranda rəsmi 2 min. Qeyri-rəsmi 5 min narkoman var. Onlardan cəmi 3-4 nəfəri müalicə olunurQonşu rayonlarda da oxşar vəziyyətdir

“Məhəlləmizdə 10-a yaxın narkotik aludəçisi var. Aralarında cavanlar çoxdur. 
Özü də bu gənclər abırlı ailədəndirlər. Valideynləri hörmətli adamlardır, normal ailədirlər. 
Ancaq bir övladları narkomandır. Ailə buna görə üzülür. 
Məhəllələrin hamısında narkoman var. İndi belə işlərə adi baxırlar.”


Bu sözləri adının çəkilməsini istəməyən bir Lənkəran şəhər sakini deyir. Onun dediyinə görə, məhəllədə narkotiklə bağlı tutulanlar da az deyil:

“Polislər mübarizə aparır. Gəlirlər-gedirlər. Nəticə yoxdur. Kimlərsə narkotiki gizli şəkildə burada yayır ”.


“Lənkəranda narkomanların reabilitasiya mərkəzi inşa edilməli idi…”

Категория: TALİSH | Просмотров: 117 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 23.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Фашистә тәблиғати мәзијјәтон
-----------------------------------------------
Озәр -тыркон ыштә мүстәғиләти иминә ружику хас тыркә милләтчиәти боштә девләти идеологија пегәтышоне. Бы дәвардә сорон дырози дахили сијасәтәдә Аран, Ширван вә Толышыстони халгон бә тырк пегордыние, хариҹи сијасәтәдә исә ым пантыркә мәрәзи бә Ирон в Русија тыркәзывонинә халгон арә певоло карде боштә гылеј приоритет вәзифә зынешоне.
Категория: TALİSH | Просмотров: 28 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 20.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
Təxminən 10 gün öncə Masallı rayonunda dəhşətli hadisə baş verib. Məlumata görə Masallı rayon DYP-nin baş serjantı Rəcəbli Azər Elxan oğlu xidmət apardığı zaman içkili halda “avtoşluq” edən sürücüyə dur əmrini verib. Ancaq sürücü onu saxlamaq istəyən polisə öz aləmində “dərs” vermək üçün avtomobili onun üzərinə sürüb. 35 yaşlı polisi avtomobili ilə vuraraq yol kənarına atan sürücü heç nə olmamış kimi hadisə yerindənb uzaqlaşır. Bundan sonra DYP əməkdaşı ağır kəllə-beyin tramvası ilə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, hal-hazırda da vəziyyəti ağırdır. 
Категория: TALİSH | Просмотров: 124 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 17.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
LƏNKƏRAN SƏRGÜZƏŞTLƏRİ

Sovet dövrünün qəhraman pioneri var idi: Pavel (ruslar ona Pavlik deyirdilər) Morozov! Bu Pavel Morozova bir çox pioner düşərgələrində hətta heykəl də qoyulmuşdu. Kim idi Pavel Morozov? 14 noyabr 1918-ci ildə Rusiya Federasiyasının Tobol quberniyasının Qerasimovka kəndində anadan olmuş və 3 sentyabr 1932-ci ildə həmin kənddə qolçomaqlar tərəfindən qətlə yetirilmiş adi bir pioner. Bəs Pavelin qəhramanlığı nədə idi? Pavelin 1932-ci ilin fevral ayında atası Trofim Morozovun məhkəməsində atasının üzünə durması onu Sovet ideologiyasında qəhraman səviyyəsinəcən qaldırmışdı, baxmayaraq ki, məhkəmə Pavelin azyaşlı olduğunu əsas gətirərək, onun ifadəsini qəbul etməmişdi. Pavlikin məhkəmədə çıxışını o vaxtkı güc strukturları, xüsusən Xalq Daxili İşlər Komissarlığı, ona və anasına təzyiqlər etməklə təşkil etmişdi…

 
Категория: TALİSH | Просмотров: 33 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090

MİNİLLİKLƏRİN YADİGARLARI

Картинки по запросу ləvəngi

MİNİLLİKLƏRİN YADİGARLARI

 

O gün “sağlamlıq haqqında” arayış almaq üçün poliklinikaya getmişdim, baş həkim məni görən kimi “Cəlilov, sənin işin necə oldu?” (mənim I qrup əlillik almağım üçün etdiyim çoxsaylı şikayətlərin bəhrə verib-verməməsini soruşurdu), qayıtdım ki, “heç necə, rüşvət verməsəm mümkün deyil”. Baş həkim mənim bu etirafıma gülümsündü, həmin gülümsəmədə rüşvət piramidası üzərində qurulmuş səhiyyə və sosial müdafiə nazirliklərinin mənim üzərimdəki qələbələrini hiss etdim, zatən mən məğlubiyyətimi bir neçə aydır ki, özüm də qəbul etmişəm, daha bu istiqamətdə heç çabalamıram da. Bunu niyə yazdım, yazımın məzmununa nə dəxli, bilmədim, amma girişdə nə isə yazmalı idim də…

Категория: TALİSH | Просмотров: 29 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
    Ve marağinə iyən məntiqinə video matirale . Çı video fəlsəfi mənaj hısdije , əsasən bəçəmə Tolışon ve aide . Əmə həmişə ışdən ışdəni jəydəmon , pəxləti kardedəmon , i yəndi həvatedəmon, bəyəndı soyb beşidənimon .Kənadə bəmə deyə kardə kəson bəçəmə zuy heyranin , vindən i qılə tolış əçəvon daqlə zumandə merdonsa bə nave . I millət ışdə zu zındəni , bışdə zu ğıymət nudəni tarsedə , hıjo bımi bəyro ko kardej fikirədə , bışdəro hiçi kardej pidəjnije . Həmə kəs i bıbosə har kəs bəşmə hurmət bəka ,saymış bəka ,bəşmə ğıymət bənon .
Категория: TALİSH | Просмотров: 32 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 12.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090

 

Talysh asylee Yusif Sardarzade (Photo by Damian Thorman)

We are, many of us, far from home today, a holiday when a phone call is no substitute for being with family.

But home for some among us is farther than others.

The 6,762 miles that separate Yusif Sardarzade from his kin in southeast Azerbaijan are just geography. The real extent of that distance lies in the circumstances that forced him to flee, without the ability to phone home, and seek refuge in a country that is so blind to the plight of his people that he may as well have landed on another planet.

“I am Talysh,” he said through a Russian translator Monday evening. “My culture is called Talysh. My language is Talysh. Talysh. That’s what we are.”

Категория: TALİSH | Просмотров: 26 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 11.12.2018 | Комментарии (0)

https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090
1-20 21-40 41-50
https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090