21:23
Talysh people the right to autonomy (self-government) based on the Talysh National Assembly, to the summer session of the Parliamentary Asse
Petition of the Immigration Government of Talysh-Mugan Autonomous Republic (TMAR), the republic of one of the native people of the Azerbaijan Republic that grants the Talysh people the right to autonomy (self-government) based on the Talysh National Assembly, to the summer session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe:
Dear ladies and gentlemen,
Recalling that membership in the Council of Europe is based on voluntary appeals to European states and acceptance of voluntary gentlemanly obligations to these states, we note that the fulfillment of these obligations is completely forgotten after the seizure of power by many authoritarian governments. Thus, the authorities of the Republic of Azerbaijan which joined the Council of Europe in January 2001 ignored the conventions as well as many other obligations that could protect the main indigenous peoples of the country from the policy of assimilation and genocide. It has long deceived the international community with its imprudent approach and various false reports. Although the ratification of the Framework Convention for the Protection of National Minorities (1995 agreement) was signed in 2000 before joining the Council of Europe, unfortunately, the obligations have not yet been fulfilled as well as the law of national minorities that should have been adopted within three years!
Although the European Charter for Regional and Minority Languages (1992) was promised, it has not yet joined the Charter and if its promise were fulfilled, many domestic laws would have been adopted within three years, and this also did not happen!
Dear PACE representatives, the Republic of Azerbaijan through the deputies appointed for the rigged elections over the past 20 years, has left historical traces only with false messages and actions that are trying with all their might to tarnish your name.
The government of TMAR migrants believes that, in general, the delegation participating in PACE on behalf of the Republic of Azerbaijan has lost confidence in speaking on behalf of the Talysh people and least there should be representatives of all peoples living in Azerbaijan as well as representatives of the government of the TMAR immigrants.
As a result of falsifications committed in fulfillment of promises made on behalf of the Republic of Azerbaijan a historical tragedy has being committed, albeit in part, with the destruction of the country’s indigenous peoples!
Best regards,
Vice-president of TMMR Boris Talischinsky
Prime-minister of TMMR Immigration Government Rahim Mirzoev
Federal Republic of Germany.

Петиция Иммиграционного правительства Талыш-Муганской Автономной Республики(ТМАР), которая является одним из коренных народов Азербайджанской Республики и даёт талышскому народу право на автономию (самоуправление), созданный на базе Талышского Народного Собрания, к летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы:
Уважаемые дамы и господа!
Напоминая, что членство в Совете Европы основано на добровольных призывах к европейским государствам, а также на принятии добровольных джентльменских обязательств перед этими государствами, мы отмечаем, что выполнение этих обязательств полностью забывается после захвата власти многими авторитарными правительствами. Таким образом, власти Азербайджанской Республики, вступившей в Совет Европы в январе 2001 года, проигнорировали конвенции а также многие другие обязательства, которые могли защитить основные коренные народы страны от политики ассимиляции и геноцида. Оно давно обманывает международное сообщество своим неосторожным подходом и различными ложными сообщениями. Обязательства, xотя ратификация рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (соглашение 1995 г.) была подписана в 2000 г. перед вступлением в Совет Европы, также закон о национальных меньшинствах должен был быть принят в течение трёх лет, к сожалению, до сих пор не выполнено!
Хотя была обещана Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств (1992 г.), она еще не присоединилась к хартии и если бы ее обещание было выполнено, многие внутригосударственные законы были бы в течение трех лет приняты, а этого тоже не произошло!
Уважаемые представители ПАСЕ, Азербайджанская Республика через депутатов назначенных на фальсифицированных выборах за последние 20 лет оставляла исторические следы только ложными сообщениями и действиями, которые стараются всеми силами запятнать ваше имя.
Правительство мигрантов ТМАР считает, что в целом делегация участвующая в ПАСЕ от имени Азербайджанской Республики, потеряла доверие в том, чтобы выступать от имени талышского народа и хотя бы там должны быть представлены представители всех народов проживающих в Азербайджане, а также представители правительства иммигрантов ТМАР.
В результате фальсификаций допущенных во исполнение обещаний, данных от имени Азербайджанской Республики, совершается историческая трагедия, хотя и частично, с уничтожением коренных народов страны!
Наилучшими пожеланиями
Вице-президент ТМAР Борис Талышинский
Премьер-министр иммиграционного правительства ТМAР Раxим Мирзоев
Федеративная Республика Германия.
Avropa Şurası Parlament Assambeliyasının yay sesiyasına, Azərbaycan Respublikasında köklü xalqlardan biri olan və Talış xalqına Muxtariyyət(özünü idarə) haqqı verən, Talış xalq məclisinin verdiyi əsaslarda qurulan, Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacirət hökümətinin Müraciət-Tələbnaməsi:
Hörmətli xanımlar və ağalar!
AŞ-na üzüvlük, Avropa dövlətlərinə könüllü müraciəti əsasında, eləcədə həmin dövlətlərin qarşısında könüllü centlement öhdəliklərinin qəbuluna etibarlıq göstərərək həyata keçirildiyini xatırlamaqla, bildiririk ki, həmin öhdəliklərin icrası, üzvlük əldə edən bir-çox avtoritar hökümətlərin dövlət ərkanını zəbt etdikdən sonra, tam unudulur. Belə ki, 2001-ci ilin yanvarında AŞ-na qəbul edilən Azəerbaycan Respublikasının hakimiyyət qrumları, üzərlərinə götürdükləri bir-çox öhdəliklər kimi, həm də, ölkənin əsas aborigen xalqlarının assimliyasiya-genosid siyasətindən qoruya biləcək konvesiyaları görməzdən, etinasız yanaşmaqla, müxtəlif saxta hesabatlarla, beynəlxalq ictimaiyyəti uzun müddətdir ki, aldatmaqdadır. Qəbul edilən öhdəliklər: - Üç il müddətində Milli azlıqların müdafiəsi haqqında çərçivə konvensiyası (sazişi, 1995 il) ratifikasiyası hələ AŞ-na qəbuldan əvvəl 2000-ci ildə imzalansa da, Milli azlıqlar barədə qanun da qəbul edilməli idi və çox təəssüf edicidir ki, indiyə qədər qəbul edilməyib! -Regional və azlıqda qalan xalqların dilləri haqqında Avropa Xartiyası(1992-il), vəd verilsə də, hələ də bu xartiyaya qoşulmayıb, verdiyi vədə əməl edilsəydi, 3 ilin daxilində eləcədə ölkə daxili bir-çox qanunlar da qəbul edilib, tədbirlər görülməliydi və bu da edilməyib!
Möhtərəm AŞPA nümayəndələri, Azərbaycan Respublikası son 20 ildə saxta seçkilərlə təyinat almış deputatlar vasitəsi ilə, daima ancaq yalan hesabatlar və əxlaqa zidd davranışla adınıza ləkə gətirən əməllərlə tarixi izlər buraxmışdır. TMMR-nın mühacir höküməti hesab edir ki, ümumilikdə AR adından AŞPA-da iştirak edən nümayəndə heyyəti, Talış xalqının adından danışmaq etimadını itirmiş və ən azı orada Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların, eləcə də Talış xalqı adından Mühacir hökümətinin nümayəndələri təmsil olunmalıdır. Azərbaycan Respublikası adından verilən vədlərin icrasında törədilən saxtakarlıqların nəticəsi, hazırda qismən də olsa, ölkənin aborigen xalqlarının məhvi ilə müşahidə olunan tarixi faciə törədilməkdədir!
Dərin hörmətlə
TMMR-nın vitse-prezidenti, Boris Talışinskiy
TMMR-nin mühacir hökümətinin Baş naziri, Rəhim Mirzəyev.
Almaniya Federativ Respublikası.
 
Category: Taliys | Views: 177 | Added by: tmmrtalish | Tags: tolishstan.com | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: