19:18
TMH iyən TMMR Mühacir höküməti Baloğlən boli rəhmət şe münasibət Səsoloməti.

TMH iyən TMMR Mühacir höküməti Baloğlən boli rəhmət şe münasibət Səsoloməti.Oximinnə sor boçəmə Tolışə milləti ve qon dəvarde, iyəndı kutisə ve odəmonımon gin karde. Ve müttəsifanə ısətən nübə bəçəmə hurmətinə Baloğlan Əşrəfovi dərəsəy. Əv çı bitov Azərbaycani məşhur səhnə ifokor, deşdə xoşə vanqi, avazə mahneyon ve soron, xəlqi dılonıj şo kardəkəs,  həmən ıştə Tolışə xəlqi  milli mədəniyyəti irsi foydəku istifodə karde-karde çı keşvəri mədəniyyəti tərəqqiyətiyədə yolə xıdmətonıj bəkəs, əməqdorə nəcim- əcənəti xodim(veni odəmonsən layiq bıbuənsə, bə tolışəti qorış ım nom nıdojone)   Baloğlan Əşrəfov bə Xıdo rəhmət şe.
Çı Tolışon milli hərəkəti səbarzon, çı Tolış Mığoni Muxtarə Respublikə Mıhocirə hukmət ım qonə xəbəku ve ıştə kədərəti nişon doydə, bə Tolışi xəlqi, bə mərhumi ailə iyən əzizon çı Xıdovandi aləmiku səbr karde piyedəje. 
Çəmə yolə xanəndə Baloğlan boli azizə nom har vaxt Tolışi xəlqi həmən çı Azərbaycani xəlqi ustodon dılədə jimon bəka!
Xıdo əy rəhmət bıkə, rufıj şo, vırəj vəşt bıbu!
TMH səbarzon, 
TMMR Muhacir hukmət.
Category: TMH Xəbon | Views: 174 | Added by: tmmrtalish | Tags: tolishstan.com | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: