Вчера

Buna nə ad qoyaq -  Dərəbəyilik, İrtica, ya Faşizm?

Əldə etdiyimiz məlumata görə siyasi baxışlarına görə şərlənərək həbs edilmiş Fəxrəddin Abbasov(Əboszodə) haqqında artıq qəti qərar verilmişdir:- Fəxrəddin Abbasov artıq 11 saylı ciddi rejimli həbsxanada saxlanılacaq!
Haqqında qeyri-adekvat, 16 il məhkum edilmə qərarı verilməsi bir yana, istintaq və məhkəmə dövründə hüquqlarının kobud şəkildə pozulması bir yana, indinin özündə də F. Abbasova qarşı mürtəce addımlar davam etməkdədir! Belə ki, bu ilin fevral ayının 25-də məhkəmə qərarından apelyasiya şikayəti verilsə də indiyə qədər nə apelyasiya şikayətinin qeydə alınması, nə də şikayətə baxılma vaxtı barədə F. Abbasova və yaxınlarına heç bir xəbər verilməmişdir!
26.05.2020

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidentinin, Talış Milli Hərəkatının və TMMR-nın Mühacir hökumətinin BAŞSAGLIGI :

Müasir dövrün ən görkəmli talış ictimai-siyasi xadimlərindən biri olan və bütün şüurlu həyatını xalqının milli-mədəni dirçəlişinə həsr edən Əbilov (Mirzəlizadə) Kahin Mirzəli  zoə ömrünün 52-ci yaşında bizləri tərk etdi. K. Əbilov (Mirzəlizadə) 16 mart 1968-ci ildə Azərbaycan SSRİ-nın Masallı rayonu Kolatan kəndində anadan olub. 1985-ci ildə Kolatan kənd orta məktəbini bitirərək, elə həmin ildədə Brest mühəndis-tikinti institutuna qəbul olunur (indiki Brest dövlət texniki universiteti) 1986-1988-ci illərdə hərbi xidmətini Sovet ordusu sıralarında  Arxangelsk şəhərində  keçir. Təhsilini Belorus politexnik universitetində davam etdirir. Yenidənqurma dövrünün başlanması ilə Kahin həm Azərbaycanda, həm də yeni vətəni olan Belarusiyadan aktiv siyasi-ictimai həyata qoşulur. Belə ki, O  ,həm Azərbaycan sosial-demokrat partiyasında, həm də Belorus Xalq cəbhəsində fəallıq göstərir.  
110 0 TMH XABAR
26.05.2020

Талышского Национального Движения и Правительства ТМАР в эмиграции совместное СОБОЛЕЗНОВАНИЕ :

На 52 году жизни покинул нас один из выдающихся талышских общественно-политических деятелей современности Абилов (Мирзализаде) Кахин Мирзали зоа, всю свою сознательную жизнь посвятивший делу национально-культурного возрождения собственного народа.
К. Абилов (Мирзализаде) родился 16 марта 1968 г. в деревне Кулатон Масаллонского района Азербайджанской ССР. Окончив кулатонскую среднюю школу в 1985 г.,
167 0 TMH XABAR
26.05.2020

Tolışə Mığonə Muxtarə Respublikə Prezidenti, Tolışə Milliyə Hərəkati iyən TMMR Mühacirə hökuməti S Ə B Ə S Ə L O M Ə T i Y Ə T i :

Iştə jimoni 52 sinədə ısətıni ən pətyorə tolışi ictimoi-siyasi xadimono qləy, ıştə şuurinə jimoni bə xəlqi milli-mədəni rostbemoni həsr kardə Əbilov (Mirzəlizodə) Kahin Mirzəli əməni ohaşteje.
K.Əbilov (Mirzəlizodə) 1968-nə sori martə manqi 16-ədə Azərboyconə SSR Masəllu rəyoni Kuləton diədə moəku bıə. 1985-nə sori Kulətoni miyonə məktəbi orıxındə, hejo həmunə sorədə Brest muhəndis-dutemonə instituti ğəbul bedə (ısətinə Brest devlət texniki universitet). 1986-1888 -nə soronədə Arxanqelsk şəhrədə Səveti ləşqərədə ıştə sərbozəti bə sə jəydə, Belərus politexnik universitet ovıştonə bedə.
Tojədənisoxte devri bino beynə, K.Əbilov (Mirzəlizodə) , həm Azərboyconi ıştənədə, həm tojə vətənıj bıə Belərusədə aktiv ictimoi-siyosi koon umjən bedə. Azərboycon sosial-demokratik partiyə muri
26.05.2020

TMMR-nın Prezidenti, TMH və TMMR-nın mühacir hökuməti , Kahin Əbilovun vaxtsız vəfatı ilə bağlı, 3 günlük matəm elan edir

Müasir dövrün ən görkəmli Talış ictimai-siyasi xadimlərindən biri olan və bütün şüurlu həyatını xalqının milli-mədəni dirçəlişinə həsr edən, Əbilov (Mirzəlizadə) Kahin Mirzəli  zoə, ömrünün 52-ci yaşında bizləri tərk etdi. Yenidənqurma dövrünün başlanması ilə Kahin boylimiz həm Azərbaycanda, həm də, yeni vətəni olan Belarusiyada , aktiv siyasi-ictimai həyata qoşulub. Belə ki, O, həm Azərbaycan sosial-demokrat partiyasında, həm də Belorus Xalq cəbhəsində fəallıq göstərmişdir…
26.05.2020

TMMR-nın Prezidenti, TMH və TMMR-nın mühacir hökuməti

Müasir dövrün ən görkəmli Talış ictimai-siyasi xadimlərindən biri olan və bütün şüurlu həyatını xalqının milli-mədəni dirçəlişinə həsr edən, Əbilov (Mirzəlizadə) Kahin Mirzəli  zoə, ömrünün 52-ci yaşında bizləri tərk etdi. Yenidənqurma dövrünün başlanması ilə Kahin boylimiz həm Azərbaycanda, həm də, yeni vətəni olan Belarusiyada , aktiv siyasi-ictimai həyata qoşulub. Belə ki, O, həm Azərbaycan sosial-demokrat partiyasında, həm də Belorus Xalq cəbhəsində fəallıq göstərmişdir…
25.05.2020

Tolışə Milliyə Hımicımi (Hərəkatı) bə Tolışi movcud, ısətnə mətbuati kokardəyon, iyən bə həməy ıştən bəştə milli hestiyəti hürmətij biyə Tol

Səlom, Droud bəşmə, moliyyətinə, ğurbinə Tolışon, xosə bolion, dodon, hovon!
Dılime de şımə kamişe dardıdıl bıkəmon! Aprel-mayə manqonədə çəmə tolışi “Ozodə Tolışostoni rədio" ədə bo TMMR-i tarixi ovıjqınie cəhdon bin, bəle Cəhdon!... Vey çok, vey xos, vey əcəb, veyən pakizə! Əmənən hisob kardəmon ki, tolışon ıştə tarıxi bızınon çoke! Əmo... səhehə Tarixi! Bın verilişon de çokə çəşi diəkardiədə vote bəbe ki, Çoke! Çoke bə qoroş ki, hiç nıbu "TMMR"-i söhbət 2-3 manq,- ruji, manqi mövzu be! Cıvonə, nuəpərəsə tolışə balon, fərzəndon çı "TMMR"-i tarixi barədə çiçonşonsə məseşone. Əqəm bə ım bərnamon diə kardəjonbu.
24.05.2020

Talış Milli hərəkatının və TMMR-nın Mühacir hökumətinin Ramazan T Ə B R İ K İ:

 Ramazan bayramı münasibəti İlə bütün dünya müsəlmanlarını səmimi-qəlbdən təbrik edir, sülh və əmin-amanlıq arzulayırıq!
   İslam dünyasının ən əziz və hörmətli bayramı olan, Ramazan bayramı günü, bütün müsəlmanlar bir araya gəlib Məscidlərə gəlib Allaha dua edərlər. Bu bayramın ən böyük hikmətlərindən biri də   insanlarda xeyirxahlıq, mehribanlıq, dostluq, imkans
23.05.2020

Tolışə Milliyə Hımıcımi (hərəkati) bə çəmə moliyyətinə Milləti Müraciət:

Bə çəmə mərdə Tolışə bolion, hovon!!!...
Zındəyon ki, tolışi mərdə, patriyotə fərzəndon, çəmə xəlqi nıpiə kəson, mizonədən! Əvoni dınyo har vırədə təqib kardən, dəstgir kardən! 
Fəxrəddin Abbasov, Elvin İsayev, Elvin İrşadov, Mubariz Mənsimov,... Nübə çikiye?!...
Yain ki, demiyən əmandə xəlqi çəşi torsıniye, tolışi xəlqi asimilyasia karde fikədən!?...
Azərbaycan Respublika hukmət, "demokratə müxalifət", 
21.05.2020

Boris Talischinski  Azərbaycan  cəmiyyətinə muraciəti

Əziz həmvətənlilər, şəxsən mənim və həm də bir çoxlarınızın " separatçı" adlandırdığı talışların heç də hansısa bir millətə, o cümlədən türklərə qarşı, heç bir problemi yoxdur, əksinə, bizi həqiqətən də bir çoxlarımızın qohumluğu və dostluq əlaqələri daha da yaxınlaşdırır. Bir talış olaraq, biz bütün qonşularımızla yaxşı münasibətdə olmaqımızı, səmimi qəlbdən istəyirik və bunun üçün əlimizdən gələni həmişə etmişik, edirik və inşallah qarşılıqlı olaraq edəcəyik. Azərbaycan ölkəsi öz milli rəngarəngliyi ilə çox gözəl bir ölkə idi və olacağıdır, əyər biz hamımız bu rəngarəngliyə, öz qardaş adlandırdığımız qonşuların, qohumların haqqına, dilinə, mədəniyyətinə və ən başlıcası millətinə hörmətlə yanaşsaq. Hər bir millətin öz dili və irsi mədəniyyəti var, gəlin bir- bir
21.05.2020

Unudulan Talış fəxarəti

Fəxrəddin Abbasov (Abboszadə) və Elvin İsayev, tədricən unudulur, niyə?
Nə baş verir? Millət, Xalq,- yaşamı uğrunda mübarizlərini, fəxarət yerlərini, simalarını belə tezmi unutmalıdır?
Ölkəmizdə, ümumən Xalq arasında, elliklə gələn bəla və bədbəxliklərdən sevinib, yararlananlara BAYQUŞ deyiblər!
Bütün dünyada ciddi informasiya təbliğatı ilə müşahidə olunan, rəsmi adı “kovid-19” olan, koronovirus epidemiyasından da, bayquş kimi, mövcud Azərbaycan Respublikasında sökülüb, şikəst halına salınmış dövlətçiliyini hökumət adı ilə məngirləyən ailə-tayfa, cinayyət qruplaşması hərtərəfli istifadədə də ustalıq nümayiş etdirir.
21.05.2020

TMMR Mühacir hökumətinin və TMH- nın birgə   BƏYANATI:

Hörmətli xanımlar və cənablar,

18.05.20- ci il tarixində, Talış xalqının var olaraq, ləyaqətlə yaşamı naminə mübariz, Elvin İrşadov (sosial şəbəkələrdə Umar Ali) Lənkəran şəhərində, polis tərəfindən saxlanaraq, şər və şantajla böhtanlanarag həbs edilmişdir. Adəti üzrə, atılan şər, qurulan böhtan xarakterli ittihamlar və yalançı sübutlar əsasında, ona Lənkəran (Lankon) məhkəməsində 15 sutka inzibati saxlama cəzası verilmişdir.

Baxmayaraq ki, Az

1 2 3 ... 17 18 »