19.09.2021

Отчет о выполнении Рамочной конвенции Совета ЕС о защите национальных меньшинств - талышского народа в Азербайджанской Республике за период

1. Информация о Талышах. Талыши - коренной народ, проживающий на юго-западе Каспийского моря, в Талышских горах и вокруг них, на Муганской равнине - на юго-востоке современной Азербайджанской Республики и на северо-западе Исламской Республики Иран. Историческая территория, населенная талышами, разделена на две части рекой Астара, которая пересекает государственную границу Азербайджана и Ирана. Талыши принадлежат к иранской языковой группе индоевропейской языковой семьи. Талыши компактно проживают в Астаринском, Лерикском, Лянкяранском и Масаллинском административных районах, расположенных в Талышском районе Азербайджанской Республики, в Ярдымлинском, Джалилабадском, Билясуварском, Сальянском и Нефтчалинском административных районах, а также в Баку и Сумгаите. Хотя официальная статистическая численность талышей в Азербайджанской Республике составляет 112 тысяч, на самом деле их количество во много раз больше.
02.09.2021

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorluğuna, A

Azərbaycan Respublikasının Dövlət idarəçiliyi, artıq müasir texnologiyaya malik, lakin orta əsrlərin feodal düşüncəsinə sahiblənmişlərin tam ixtiyarında olmasını hamı, lap hakim tayfanın özü də fərqindədir, anlayır və o tərzə də  uyğunlaşmaya ölkə vətəndaşı sayilanları  zorən vadar edir.                                                                                                                                                                                 Bir feodal ailəsinin mülkünə, malikanəsinə çevrilmiş Azərbaycanda dərəbəyliklər və əsasən də, sahibsiz, dayaq və arxasız Talış mahalında baş verən özbaşınalıqlar: insanlıqda nə qoca, nə cavan, mahalın flora və faunasında nə heyvan, nə bitki, nə ağac, nə də təbiətin bütün digər sahələrində heç bir  sərhəd tanımır. Bu, artıq o dəməkdir ki, ölkədə hec bir struktur, qrum öz işini(funksiyasını) müstəqil, ancaq Qanunlara istinadən
19.08.2021

Tolış Mığon Muxtar Respublika prezidenti dəqiş be səbinə İroni tolışon munasibət

Az ıştə iyən İronı Tolışon tərəfiku şımə 40 sor Tolışi həxədə fidokorəti hurmət noydəm iyən təşəkkur kardəm. Iştı jimon ve ğıymətinə jimon be ki 30 sor umiy ço ruşnəti Tolışon iyən Tolışıstoni dıldə ginbıe nıhaştışe.  
Bə ləhzədə ki şımə 1993-minə sorədə çı Tolış-Muğan
06.08.2021

28-illik bir yol...

TMMR 1993-ildə yaradılmasında ən böyük səbəblərindən biri o idi ki, Azərbaycan da  pan Türkizimin iyrənc forması həyata keçirilirdi. Azərbaycanda yaşayan aborigen xalqlara qarşı geniş miqyaslı genosid keçirilirdi. Nümunə olaraq göstərə bilərəm ki, 1992-ci il iyun, iyul ayında Talış bölgəsində stropik əməliyyatı adı altında cinayət əmali törədildi, stropik əməliyyatına keçmiş Daxili işlər naziri c
06.08.2021

Ələkrəm Hümmətzodə .Droud bəşmə moliyyətinə, ğurbinə Həmron, Boon, Hovon, şinə Balon!

Çan soroni de şımə i vırədə, i co yolə Tolışə milləti jimoni roədə dastım oməy şikilədə hestim, çanədə Xıdo doə ömür heste, bəbem İnşallah!
Əmmo, ısət kali səhəti qonəti hesob, veyən bə vacibə məsəlon münasibət, çoknə votdən, rə, operativ nuşo doy zındənim. Handero çaşon imkon vey kam bə…
Çımı iyo, ım social şəbəkədə, dustiyətiyədə biyə həmron, kali səbəbon, sıxani həqiqəti yolə inson hesob kardəme, kardedəm, daima de ıştə yolə şücaəti Xido əmonədə bıbon!
Isət, har ko oxe be təkin, hesob kardəm, de şımə co be vaxt omə rəsə, mıni bıbaxşən, bəbe ki, kali yol səhvon, qınoyon şımə münasibətədə vadoəme!...
18.07.2021

Talış bölgəsində meşələrin məhv edilməsi planı, əlxüsus Talış meşələrinin gözü olan Lənkəran'ın Həftoni meşələrinin məhv edilməsi həqiqətən

Talış bölgəsində meşələrin məhv edilməsi planı, əlxüsus Talış meşələrinin gözü olan Lənkəran'ın Həftoni meşələrinin məhv edilməsi həqiqətən də hər zaman təbiətlə sıx və iç-içə yaşamış, təbiətə olan vurğunluğu ilə seçilən
11.07.2021

Talış meşələrinin ekosid edilməsinə etiraz edirəm

Son il ərzində aparılan bu aksiyanın masştabı o qədər böyükdür ki, onu kosmosdan da müşahidə etmək olur. Amma Azərbaycan Respublikasının bu ekosidə məsuliyyətli olan qrumlardan səs çıxmır.
Suallar çoxdur: Bu ekosidin arxasında kim dayanır? Planları nədir? Hüquq mühafizə orqanları niyə tədbir görmür? Məsələn,
09.07.2021

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətinin və Talış Milli Hərəkatının birgə    E t i r a z   M Ü R A C İ Ə T

Yoldaş Prezident, sizin RF-nın prezidenti V.V. Putinin Ermənistan Respublikasının Baş nazir əvəzləyicisi N. Paşinyanla görüşü ərəfəsində, çox yəqin ki, məxsusi sifariş əsasında, növbəti təzyiq vasitəsi kimi, Azərbaycan Respublikasının mütləq qüsurlu formada “iqtisadi zonalara” ayırmaq  barədə sərəncamınıza  qəti etirazımızı bildiririk. 
25.05.2021

Мајә манги 25-дә Толыши јолә патриот, нәһәнгә ичтимои хадим Каһин Әбилови (Мирзәлизодә) 52 синнәдә дыроз кәшә нәхошәтику бә рәһмәт шеку 1 со

2002-2004-минә соронәдә де К. Әбилови ијән ҹо толышә фәал ијән активистон дастәки Ф. Әбосзодә редактә кардә "Толыш" номәдә гәзетән һәмонә шәһәрәдә бешедәбе. 2003-минә сорәдә толышә ичтимои хадимон (К. Әбиловән чәвон дыләдә) Толышә мәдәнијәти ростбемонә умумрусијә фонди (2005-минә сорику - Толышә мәдәнијәти ростбемонә умумдынјо фонди) сохтышоне. К. Әбилов Фонди һәмсәдронәдә гыләј бе. 2000-минә соронәдә ым Фонд һәгиги мәноәдә бә толышә мәдәнијәти ијән ичтимои жимони флагманон гыләј пегарде. 2003-минә сорәдә Фонди чы З. Мәдожи
19.05.2021

Talış əsilli ictimai fəal Aslan QURBANOVUN son durumu haqqında, məlumat:

"Milli-dini ədavəti qızışdırmaqda" təqsirli bilinərək 7 il müddətinə həbs cəzasına məhkum edilmiş Aslan Qurbanov 3 May tarixində Apelyasiya Məhkəməsinin qərarını gözləmədən 10 saylı cəzaçəkmə muəssisəsinə köçürülmüşdü!
Onun yaxınlarına və vəkilinə bunu Kürdəxanı İstintaq təcridxanasında olan sıxlıqla izah etmişlər.
Əslində isə, Aslan Qurbanov "daxili intizam qaydalarını pozduğuna görə" 10 saylı cəzaçəkmə müəsisəsinə KARSA göndərilib!
19.05.2021

Azərbaycan Respublikası prezidentinə, Azərbaycan Respublikası Ali məhkəməsinə, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroruna. Azərbaycan Respub

Hələ ötən əsrin 90-nıncı illərinin Talış xalqına münasibətdə həbslərdən, hazırkı günlərə qədər, Azərbaycan Respublikasında Talış mahalından günahsız yerə, şərlənməklə represiya, qorxu, xof yaratma həbsləri adi hala cevrilib. Azərbaycanın Talış Muğan mahalında ən son həbs hadisələri, nəinki ölkə miqyasında, hətta dünya miqyasında ciddi narahatlıqlar doğurmaqdadır.

Belə ki, bir zəif, xəstə talış gəncinin, A.Qurba

12.05.2021

Tolışi Muhacir Hukuməti Tolışi Milli Hərəkati  RUJƏ İDİ anqıl  Təbrik

De Xıdo nomi bino kardəmon!
Xosə mısılmonə hovon, bolion, ğurbinə Tolışi Xəlq!
Cəmi mısılmonon azizə ruj - Mobarək Rujə İdi anqıl şıməni dılısoxti təbrik kardəmon, Xıdoku şımə rujə-nımojon ğabul be, şımə dıvon mustəcəb be orzu kardəmon.
 De Xıdo Rizo bın
1 2 3 ... 28 29 »