28.06.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat (TMH). 6-nə poə:

Xosə duston, giramiə tolışon! Cı sədə votdəmon, çın yazion məqsəd bə ki sə cəvob doe, ki sə exroc karde ni! Dəvardə əsri oxoədə bino bə TMH həxədə bə cıvonon, nuperəson məlumat doe qoroş nıvıştə bə, ın yazion! Im ruj, əmə bə TMH-i iminə, şərti mərhələ, səkıştə bəjemon. İnşallah, bın devri ijən oqarde bəznemon. Bə şımə iradon, parson cəvob doy hozzomon!... Bə şımə nəzə rosniye pidəmone ki, ın yazion redaksiya heyəti tərəfo sosial şəbəkondə pevolo bə materialon, bə hadiosondə şəxşən iştirak kardə odəmon xatiron əsasdə hozzo bedə. İyo əsasən Fəxrəddin Əboszodə nıvıştəyon muhumə vırə səydən,
27.06.2020

Talış Muğan mahalının ümidsiz gənclərinin… gələcəyi...

2020-ci təqvim ili başlayandan, Azərbaycanda və Talış mahalında baş verən hadisələr bir daha sübüt edir ki, hazırki Əliyev rejiminin idarəçiliyindən,- gələcək, yaşam, social-iqtisadi inkişaf və s. amillər, qeyri-müəyyən formada, ümidsizliklə rlə əvəzlənəcək!
Ölkədə korona virus(covid-19), epidemiyası yayılandan, hazırki Əliyev rejiminin, necə deyərlər, toy-bayramıdır, ruslar demişkən, xalqı "pod kalpak" saxlamaq və qorxu içində idarə etmək daha asandır. Bir tikə çorək qazanmaq naminə Rusiyaya gedənlərin, orada, ağır şəraitdən vətənə dönüş edərkən, Dağıstanda, sərhəddə üzləşdikləri aclıq, yorğunluq, pulsuz-parasızlıq, xəstəlik və hətta, 100-ə yaxın polis gülləsi ilə öldürülmuş vətəndaşlarımız vardır. O biri tərəfdə isə, hazırki rejim, xalqa qarşı, məxsusi hazırlanmış, adına “daxili qoşun” adı qoymuş silahlı quldurları göndərir, evlərə zorla basqın edilir, bir sözlə, AZTV demişkən cicəklənən Azərbaycana qarşı da
27.06.2020

Министру иностранных дел Российской Федерации Лаврову Сергею Викторовичу. От Алакрама Гумматова, Президента Талыш-Муганской Автономной Респу

Уважаемый Сергей Викторович,

Эльвин Ильтихам оглы Исаев (1980 г.р.), с 1998 г. проживавший в России, а в 2001 г. ставший гражданином России, обвиняется в Баку за свою блогерскую деятельность, которой он занимался, проживая в России. Семья Исаева - жена Светлана и двое несовершеннолетних детей Рауль и Марсель, проживающие в Санкт-Петербурге, - остались без опекуна.
Правительство Азербайджана мотивирует свои незаконные действия тем, что якобы Эльвин Исаев совершил преступления на территории России и не был наказан российским судом. Поэтому его осуждают в Баку , адвоката к нему не допускают, подвергают пыткам и плохому обращению.

125 0 TMH XABAR
26.06.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat (TMH) (5) .

Çı  yazion məqsəd bə kionsə cəvob doy, kionsə exroc karde ni. Yazion bə tolışi ocımış peşo ğoş qıniə kəson, nuperəson, nəzərdə qətə bə. TMH dıminə mərhələ şərti 1993-2005-nə soron əhatə kardə. İyo kon "cərəyanonku" qəp je bəbe?
1. Ə.Hümmətov, Əli Nasir, Mikayil Haciyev ojən co dəstgir kardə bə çe tolışi mərdə zoon;
2. Hərəkati navədə şə kəson, peş TMMR-i suquti muhacirətdə bə kəson;
3. Azərbaycandə mandə kəson. Imonən bə 2 vırə co bedən:
1) Iştəku hınə peydo kardə kəson, bo dəstgir bıə odəmon mudafiə rost bə kəson;
105 0 TMH XABAR
25.06.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat(TMH) (4).

Çı yazion məqsəd bə kionsə cəvob doy, kionsə exroc karde ni! "Az ıştə tolışi xəlqi dıldə qıləy ZİK voşnime. Bovəm heste ki, ısətən nıbu, navomədə çəmə tolışi xəlq ın ZİKi bə OTƏŞ pebəqordone",- ın sıxanon Ələkrəm Hümmətovi bə 1993-nə sori votəşe, çəğın həminə sıxanonış ıştə 2-nə məhkəmə prossesondə de barzə vanqi votıje! Kie Ələkrəm Ələkbəri zoə Hümmətov? Zınəkəson zındən, bo cıvonon, nuperəson:- Ə.Ə.Hümmətov 28 oktyabr 1948-nə sori Tolışdə moəku bə! Iştə əğıləti, cıvonəti Lankondəş dəvoniə, ınstitutış oroxniyə, avtomobilist bə,
102 0 TMH XABAR
24.06.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat(TMH) 3-nə hissə:

Xosə duston oxonə vaxton TMMR-i həxədə xeyli tasıbon şedən, səhvon oşko karde, TMMR-I çe co ölkon layihə be subut karde cəhdon bedən. Çın cəhdon həxədə vey qəp je fikədə nimon. Yəğın ki, joqo söhbəton kardə çəmə bolion, hadisonku bexəbən, yaanki zıne-zıne xəlqi dəqijnie pidəşone. Bə vaxti jiəkəson, de siyasəti kamişe məşğulbə kəson, zınənin ki, Heydər Əıiyev bə hukmət de çəvon votə devləton ijən de Turkiyə devləti roziəti omə, qıləni bəy maliyyə, qıləni siyasi dastəkış doə, co qılənisə bə çəy omero ıştənəpər(təyyarə) doəşe!...
100 0 TMH XABAR
23.06.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat(TMH)  2-nə hissə:

İjən bəyan kardəmon, çəmə bə hiç kəsi cəvob doe, heç kəsi exroc karde fikmon ni. Çəmə məqsəd bə nuəperəson TMH dəvardə zəmondə kardəyon həxədə məlumat doeye. Tolışi Milli Hərəkat, vahid qıləy ocımışe, çəmə har qılə Ğələbə çe cəmi tolışone, Məğlubiyyətən hakazə. Hisob kardəmon TMH iminə mərhələ "Avesta", Tolışi Xəlqi Partiya(peşo AXBP), Respulıka Tolışi mədəniyyət mərkəzi ijən co təşkilaton soxteye. In təşkilaton har qıləni çı tolışi
127 0 TMH XABAR
22.06.2020

Кямран Алиев об избиении тракториста сотрудниками полиции в Масаллы – ВИДЕО

Начальник отдела ГУГД, полковник полиции Кямран Алиев, что данный  видеоролик был исследован в управлении, сообщает Report.

«Это был водитель трактора. Он не подчинился требованию полиции и не представил соответствующие документы после задержания. После этого он оказал сопротивление. Правда, наши сотрудники тоже применили противозаконные методы. В связи с этим по поводу них начато соответствующее расследование», - отметил он.

22.06.2020

Dağıstanda saxlanılan lənkəranlıların ailələri onlardan xəbər ala bilmirlər

Dağıstanda baş vermiş hadisə ilə bağlı həbs edilən Lənkəranın Gəgiran kənd sakinlərinin yaxınları və ailələri narahatdırlar.
Bu barədə Arqument.az-a həbs edilənlərin ailələri məlumat veriblər. 
Sosial şəbəkədə yayılan məlumatda isə deyilir: “Şəkildə gördüyünüz şəxslər Lənkəran rayon Gəgiran kənd sakinləridir.  Dağıstanda olan hadisədə bu insanları tutub həbs ediblər. Lənkəranda yaşayan ailə üzvləri onların taleyindən çox narahatdırlar. Həmin şəxslər aşağıdakılardır: 
22.06.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODƏTİ! Tolışi Milli Hərəkat ( TMH ).

Xosə tolışon, ğurbinə Tolışi roədə bə canq beşəkəson! Çı sədə votemon pidə ki, çı yazi nıvısteədə məqsədmon hiçən bə ki sə cəvob doy, ki sə exroc karde fikmon ni! In yazi məqsəd bə TMH-i ocomışiku nobələd bə kəson, cıvonon, bə tolışi Ozodi canqi peşnə sorondə ğoş qıniyə odəmon bə bəzi parson cəvob pəydo karde, bə bəzi ğəlizə məsəlon çəvon "çəşi okardeye". Isətnə(müasir) TMH tarix davardə əsri 80-nə soron oxoyku bino bə. Bındövrondə xeyli barzə koon kardə bə, xeyli məğlubiyyətionmon bə, xeyliən ğıbononmon doə. Xıdo ıştə coni çe tolışi roədə ğıbon doəkəson rəhmət bıkə! Amin! Dınyo tarixdə həmmə milli hərəkaton joqo tale jiən, təbii ki, Ğələbə bə həmməy milli hərəkaton nəsib bə ni. Bə qi bıkətəmon ki, TMH- hələliq ən barzə məğam 1993-nə sori Tolışi Mığoni Muxtarə Respublika(TMMR) bəyon karde bə!
192 0 TMH XABAR
17.06.2020

Fəxrəddin Abbasova( Əboszodəyə), Elvin İsayevə AZADLIQ! Azərbaycan reallığı!

 "Demokratiyanın atası", "Liberal dəyərlərin carçısı",- rollarına iddialı, yalnız "ümid" verən partiyanın sədri, İqbal Ağazadə deyir ki, "az qala ailə olmuşuq”. Yəni, Azərbaycan xalqları haqqında, deyir, bu gəlişi gözəl sözləri, "ümid" edir ki, "bütöv bir ailə olacağıq, yaxın illərdə"! Onun bu sözlərinin yekununa, necə "ailə olacağıqını" isə, həkim-fizioterapevt Rəşid Mahmudov "məntiqi sonluğa" yetirdi: - "Azərbaycanda klyuçavoy postlarda yalnız türklər olmalıdır. Biz bir xalqıq, türk xalqı! Ləzgi, kürd, talış, avar, bunlar hamısı ləğv olmalıdır!... " Bərəkallah!!! Çox sağ olun ki, bizi yalana çıxarmadınız! “Azərbaycan reallığı”,- belə də olmalıdır! F. Abbasovun (Əboszodənin) barəsində məhkəmə qərarından, - 25 fevral tarixində apelyasiya şikayəti verilsə də, indiyə kimi, o şikayətin icrasından bir xəbər yoxdur! Bu azmış kimi,
121 0 TMH XABAR
15.06.2020

Azərbaycana ayaq basdığım andan bu ana qədər başıma gələnlərdən dolayı Facebook fəaliyyətimi dayandırıram !!!

Çox çalışdım onları geri almağa , amma anladım ki, mən insanlar arasında yaşamırammış. Hər yerdə ( iraq yaxşılardan) zahirən insana bənzər varlıqlar imiş !!! Azərbaycanlı anlayışından əsər-əlamət yoxmuş !!! Çox dərin düşüncəli az qisim insanlar nə demək istədiyimi anlayarlar !!! Amma bu o anlama gəlməsin ki, mən itirdiklərimi qaytarmağa cəhd edirəm ! Xeyr, daha etmirəm, çünki bu nəinki mümkün deyil, hətta mənim sonumu gətirə bilər !!! Amma mən hələlik bu həyata tutunmağa çalışacağam !!! Əlimdən gedən daha mənim deyil !!!
107 0 TMH XABAR
« 1 2 3 4 ... 20 21 »
Категории раздела
TMH XABAR [248]
TMMR XABARLAR [80]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [227]
SIYASƏT [105]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Июль 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0