Salam
16.07.2020

Bə Fəxrəddin Abbasovi(Əboszodə), Elvin İsayevi OZODİ!!!

Xosə tolışon, ğurbinə duston, ın yazion nıvışteədə məqsəd bə hiç kəsi cəvob doe ni, illahki, hiç kəsi exroc karde fikmon ni. Har kəs de ıştə əməli ıştəni barz kardeyən bəzıne, exroc kardeyən.
Çəmə yazion bo nuperəson, bəTMH peşo ğoş qıniəkəson nəzərdə qətə bə!
Votəmone, 2-inə mərhələ şərti bə 3 vırə baxş bedə:- 
1. 23 avqust 1993-inə sori TMMR-i H.Əliyev hukməti tərəfo peqordonə bedə(Bo nıznə kəson:- 1 şəvədə Ostoro sərhəddiku çı Naxçıvano 500 hərbçi de mılki oləti bə Lankon dəvoniə bedə).
205 0 TMH XABAR
15.07.2020

AR-da fikir və düşüncəsinə görə həbs edilib, girov saxlanılanlarin hamısına, və eləcə də, Rəhim Qazıyevə, azadlıq tələb edirik!

Azərbaycan Respublikasının hazırkı hakim zümrəsi, tam tərkibdə, eləcədə, öz ən yüksək səviyyəsində məqam sahibliyini mənimsəyənlər də, Ölkənin ərazi süverenliyinin hazırkı vəziyyətindən xəcalət yaşamaq əvəzinə, az qala, yarım əsrə qədər yaranan natamamlığı aradan qaldırmağa yönələn əməli tədbirlər görməkdən daha çox, hər vaxt, hazırda da, onların səriştəsizliyinə olan etraz səslərini böğmağa, daha çox üstünlük verirlər!                                                                          
Dövlət deyilən, quruculuğunda ciddi natamamlıqlar olan qrumun, təhlükəsizliyini qorumaq naminə yaradılan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, hazırda həm də, siyasi jandarmeriya xidməti vəzifəsini üzərinə götürməklə, ölkə daxilində və xaricində, bəşərin yaratdığı yeni əlaqə, ictimai-sosial müzakirə,
224 0 TMH XABAR
12.07.2020

Fəxrəddin Abbasova(Əboszodə), Elvin İsayevə AZADLIQ! Talış xalqına AZADLIQ! Talış Milli Hərəkatı(TMH).

Bu günkü yazımız, daha geniş auditoriyaya ünvanlandığı üçün, mətni azərbaycan türk dilində yazırıq. Talış Milli Hərəkatı dedikdə, biz, yalnız Niderland Krallığı ərazisində, rəsmən qeydiyyatdan keçmiş bir təşkilatı nəzərdə tutmuruq. TMH ümumən çox geniş məhvumdur, özünü Talış kimi tanıyan və bunu cəsarətlə dilə gətirən, özünün və xalqının milli varlığı üçün çarpışan, kənarda dayanıb bütün bu prosesləri diqqətlə izləməklə, fərdi qaydada təəssübkeşlik edən, qəlbən xalqının halına yanan, hər bir talış, Talış Milli Hərəkatının üzvüdür. Bizlərdə nöqsanlar axtaran, bizi yeri gəldi, gəlmədi tənqid edənlər də, hətta bizi təhqir edən, söyən talışları da(çox təəssuf ki, belələri de var) biz başa düşürük.
283 0 TMH XABAR
10.07.2020

Tolışi Milli Hərəkat(TMH). "Tı kisə exroc, be ğorb karde pidəsə, bızın, tınən diəy bə ico exroc, be ğorb bedəş!"

Tolışi Milli Hərəkati tarixi barədə vey yazion nıvıştə bə, ijən nıvışə bəbe.
Çe tolışi ictimai-siyasi tarıxi barədə Fəxrəddin müəllimi, hərb-canqi tarıxi barədə çəmə boli Mikayıl Haciyevi vey çokə əsəronşon nıvıstə.
Həniən bolion hestin ki, bın sahədə ıştə tədğiğaton dəvom kardən, vaxt bome əvonən ıştə tədğiğaton nəticon bə meydon bənon.
Əmə ıştə yaziondə Ələkrəm Hummətovi nomi rə-rə qətedəmon, ım əv ni ki, TMH cəmi nailiyyəton bə çəy nom nıvışte pidə. Ne, ğət bın fikədə nimon! 
288 0 TMH XABAR
08.07.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayev OZODİ!  Tolışi Milli Hərəkat (TMH).   2-nə mərhələ:

In yazion nıvışte əsas məqsəd bə nuəperəson, bə TMH peşnə sorondə qoş qıniyə cıvonon dəvardə ğəziyyon həxədə məlumaton doeye.
Bə hiç kəsi cəvob doy, İllahki hiç kəsi exroc karde fikədə nimon.
TMH-i 2-inə mərhələ şərti bino bedə 1993-inə sori avqusti 1995-nə sori avqustiku( TMMR-i süqut, çə hadison iştirakçion çı rejimi tərəfo dəstgir karde), orəxedə 2004/2005-nə sorondə. 
İjən votdəmon, mərhəlon şərtin, bə iyəndı pebasin, har mərhələ ıştə rişə navınə mərhələku peqətedə.
TMH 2-inə mərhələ bə 3 vırə baxş karde bəbe: -
 1. Dəstgir kardəbə kəson;
224 0 TMH XABAR
07.07.2020

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətinin, Talış Milli hərəkatının, Dünyanın tərəqqipərvər, demokratik İctimaiyyətinə M Ü R A C

Taleyin qismətindənmi, vaxtı ilə, qədim dünyanın yadigar xalqlarından biri olmağına layiq,- Talış xalqının, müəyyən dövr məqamında, azadlığına və gələcəyinə biganəliyindənmi, cənubi Qafqazın müəyyən ərazisində, zamanın yaratdığı imkandan bərhələnməklə qurulan dövlətin, Azərbaycan Respublikasının tərkibində, vətənimizlə birgə əlavəyə çevrilmişik! Son 100 ildən bir qədər çox tarixə malik, bu dövlət, müxtəlif ideyalogiyalarla idarə edilmiş, özünə yarı zor, yarı laqeydlikdən yaranan şəraitə müvafiq, vətənləri ilə əlavə edilən xalqlara münasibətlər də, fərqli olmuşdur. Dayağı olan(ölkədən kənar, bu və ya digər şəkildə dövlətçiliyi olan) xalqlara münasibət, yarınlıma səviyyəsində olmaqla,
231 0 TMH XABAR
04.07.2020

DAĞLIQ QARABAĞ (ARSAX) VƏ TALIŞ-MUĞAN ÜÇÜN ÖZÜNÜİDARƏETMƏNİN ALAND MODELİ. I HİSSƏ.

FEDERASİYA-POLİETNİK DÖVLƏTDƏ EFFEKTİV İDARƏRTMƏ FORMASI KİMİ

BİSMİLLƏH! Çoxmillətli dövlətlərdə federativ üsuli- idarənin yeganə və perspektiv idarəetmə forması olduğu artıq dünya praktikasında sübut olunmuşdur.Təsadüfi deyil ki, yüksək iqtisadi-siyasi göstəricilərə malik qüdrətli dövlətlərin böyük əksəriyyəti məhz federativ idarəetmə səbəbindən özlərinin uzunmüddətli dayanıqlı inkişaflarını təmin etmişlər.Multikultural dəyərlərə malik dövlətlərdə bütün ölkə üçün ümumilikdə vahid qanunlar tətbiq etmək mümkünsüzdür.Hər bir qrop, sinif daşıdığı dəyərlərə müvafiq öz qanunvericiliklərini və qanunların icra mexanizmlərini özləri müəyyən etməlidirlər.Qanunçuluğun dünya praktikasında tətbiqi ondan ibarətdir ki, qanunlar ilk növbədə, ərazidə yaşayan insanların milli-mənəvi dəyərləri nəzərə alınmaqla hazırlanmalıdır.Bir bölgənin, sinfin, qropun daşıdığı dəyərlər sistemini isə ən yaxşı halda həmin zümrənin içərisindən çıxanlar bilir. Belə olan halda yerli, yaxud daxili idarəçilik qaçılmaz olur.
Polietnik dövlətlərdə

198 0 TMH XABAR
03.07.2020

ПОЛУЧИЛ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО – ПОТЕРЯЛ УБЕЖИЩЕ

В Сахаровском центре прошла пресс-коференция «Экстрадиция талышей: почему это недопустимо?». Мероприятие было посвящено аресту в Москве известного талышского активиста и ученого Фахраддина Аббасова. Азербайджан запрашивает выдачу Аббасова, против которого возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 («Неоднократные публичные призывы к изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики») и 283.1 («Возбуждение национальной вражды») УК АР. На время экстрадиционной проверки Фахраддин Аббасов заключен под стражу сроком на один месяц.
185 0 TMH XABAR
02.07.2020

2006/2008-ci illərdə Bakıda talış dilində dərc olunan, "Şəvnışt" ("Шəвнышт") qəzetinin baş redaktoru, hazırda Qobustan qapalı həbsxanasında

F.Abbasov(Əboszodə) 2005-ci ildə mühacir həyatına son qoyaraq, yenidən Azərbaycana qayıdır. Burada ona qarşı aparılan təzyiq, təqib və hətta təkliflərə sinə gərərək siyasi baxışlarından dönmür, Xalqının maariflənməsi yolunda fəaliyyətini davam etdirir. "Şəvnışt" qəzetinin müxtəlif çətinliklərə baxmayaraq dərcinə nail olur, talış xalqının qeyrətli övladlaının yazıb-yaratdıqları ədəbi nümunələr, xalqın ictimai-siyasi həyatı haqqında məqalələr bu qəzetdə nəşr etdirir.
215 0 TMH XABAR
01.07.2020

Talış xalqına qarşı davam edən irqçilik siyasətinə son verin !

14 fevral tarixində, barəsində Bakı Ağır cinayətlər məhkəməsi tərəfindən cəzasını ciddi rejimli (diqqət edin:- ciddi rejimli) cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməklə 16 il cəza qərarı verilmiş Fəxrəddin Abbasov(Əboszodə), məlum olmayan səbəblərdən Qobustan qapalı rejimli həbsxanaya köçürlmüşdür.
Bu əməl, bir daha sübut edir ki, Azərbaycan deyilən məmləkətdə qanunlar işləmir, məhkəmə hökümləri də ayaq altına atılaraq tapdalanır.
  Həbsxanada olan, "əli-qolu bağlı"
187 0 TMH XABAR
30.06.2020

Fəxrəddin Abbasov(Əboszodə) 2002-2004-cü illərdə Sankt-Peterburq şəhərində də4c olunan "ТОЛЫШ" qəzetinin baş redaktoru olmuşdur!

Bildiyiniz kimi 1993-95-ci illərdə bir çox talış fəalları təqib və həbslərə məruz qalmamaq üçün, mühacirətə getmək zorunda qaldılar!
Fəxrəddin Abbasov(Əboszodə) 1995-ci ilin may ayında Moskva şəhərində doktorluq dissertasiyası ilə əlaqədar elmi ezamiyyətdə olarkən, həmin ilin avqustundan sonra (1994-cü ilin 22 sentyabrında MTH təcridxanasından bir neçə məhbusla qaçmış Ələkrəm Hümmətov 1995-ci ilin 3 avqustunda ikinci dəfə həbs edildi), talış fəallarının təqib və həbslərinin ikinci dalğası başlandı.
1993/95-ci illərdə BDU-da işləyərkən "Tolışi Sədo" qəzetinə baş redaktorluq etməklə yanaşı 1993-cü il "TMMR elan edilməsi ilə həbs olunanların" müdafiə komitəsinin işində fəal iştirak edir, məqalələr yazırdı!
205 0 TMH XABAR
29.06.2020

1993-1995 illərdə "Tolışi sədo " qəzetin baş redaktoru Fəxrəddin Abbasov olmuşdur . Foto

1993-сü ildə Fəxrəddin Abbasov (Əboszodə) Bakı Dövlət Universitetinin dotsenti, elmlər namizədi idi. Hər il yüzlərlə tələbə onun oxuduğu kurslardan keçirdi. O , tələbələrin bir çoxu indi də ölkə rəhbərliyində və ya siyasi estebleşmentində təmsil olunurlar (məsələn, deputat Fazil Mustafa, sabiq deputat Əliməməd Nuriyev, v.s.). O , illərdə F. Abbasovun (Əboszodənin) xoş güzaranı var idi: paytaxtda evi, maşını, və s. Və istəsəydi necə deyəllər "onu parlaq gələcək gözləyirdi".
Amma o xalqının dar günündə, Azərbaycan Respublikası tərkibində
262 0 TMH XABAR
« 1 2 3 4 5 ... 22 23 »
Категории раздела
TMH XABAR [274]
TMMR XABARLAR [81]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [228]
SIYASƏT [119]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Сентябрь 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0