09:43
TMMR-i Prezident, Ələkrəm Hummətov bə Tolışə milləti ovardamon
TMMR-i Prezident, Ələkrəm Hummətov bə Tolışə milləti ovardamon .
Ve ğurbinə Boon, moliyyətinə Hovon, moynon, de aşmarde-kalendari 2020-nə sor bə oxo omedə. Imsor boəməro ve qon davarde. Hələ bino beyədə Tolışi millət ıştə yolə fərzəndonku qıləy, ictimai-siyosi xadim Əli boyli İbadovi vətəniku ve diyəro vırədə, Amerikədə, ğəflətən bə Xıdo əmonət doşe. Əfsus, əmə çəy layiqinə dəfni, xatirə oqəteyən ləyoqətinə formədə qeyd karde nıznımone. Əv bəştə milləti jiye təminati xoto sıxan votdəbe, fəaliyyət nişo doydəbe. Tolışə lıvemoni binorədə mandə "Avesta" cəmiyəti soxtəkəsondə qıləy, Tolışi yolə şair Vəlişahən ımsor ıştə dınyo deyiş kardışe. Tolışon çəy jimoni həğiği, loyiginə ğıyməti hələ doe zınəşonni. Tolışə milləti kələntərə zoonku qıləy, TolishPress.orq sayti rəhbər, Tolışi Milliyə Akademiyə rəhbərondə qıləy, Tolışə xəlqi ictimai-siyosi xadim Kahin Əbilov (Mirzəlizodə) mayə manqədə ve rə, cohiləti məqomədə bə Xıdo rəhmət şe, ımən çəmə millətiro ve qonə qıləy dard be. Tolış ıştə ğurbinə fərzəndi imkonon bıə səviyədə bə Xıdo əmonəti aspardışe. Xıdo bəlo təki bə dınyo pevolo bıə noxəşəti, COVİD-19 ımsori qonə bəlo təki, hələən bə insonəti ıştə qonə zərbə jəydə! Imsor həmən çəmə vətən hisob bıə Ozoboyconədə çəy ərozi butovəti roədə, doə bə icozə muqabilədə i manq niməlığ canq bino be. Tolışə milləti xəyli merdə fərzəndon de yolə igidəti ım canqədə iştirok kardışone, yolə şucoət nişo doşone. Ğıbonon, şəhidonən kam nıbe. Canqi ərəfədə tərif bıə həmən cəngəvaron barədə, ısət, mıhoribə bəpeşt çəvon Tolışəti barədə cəhd kardedən ki,hiçi nıvotın. Canq orəxə ruji, Tolışə milləti fəxorət, alim, yolə ruşnəfam, Tolışə milləti jiye, çəy heste roədə nəhəngə ictimai-siyosi xadim Fəxrəddin Əboszodə (Abbasov) səpe soxtə məhkəmon bəpeşt Əy girovətiyədə oqate vaxti hartərəfinə bastə biə zindonədə, sıxani həqiqi mənoədə kıştışone. Beəxloqəti, bemənəviyəti nımunə təki çı Ozoboyconi devləti nomiku Ədliyyə vəzarəti Əy kışte niyo kardero qləy absurdə bəyonət doşone, hejo de ım bəyonətiən ıştə cinoyəti rəsmən təsdiqişon karde. Əfsus, Tolişə millət çəy dəfnədə bə çəy xotirə loyiqinə mınosibəti bə məydon noe nıznışe! Şinə Boon, Hovon ım sor çəmə millətiro qonə sor be. Çokə fəaliyət nımunon bıbuən, ənə qonə, ənə yolə bədbəxtiyəti fonədə çəvon barədə qəp jəyən saxte. Xıdo həmməy dınyo deyiş kardəkəson, çəmə Tolışə şəhidon, yolə İnsonon rəhmət bıkə, əvoni daima Iştə nurədə oqəti, İnşallah! Bəməən Xıdo zu, səbr bıdə ki, navədə omə soronədə çəmə Tolışə milləti de ıştə yolə nomi, zıvoni, zəmini ivırədə hestiyəti hifz karde bıznəmon, de cəsorəti çəmə milləti yolə insonon xotirə barzonədə qəte bıznəmon! Ğurbinə, moliyətinə dınyo Tolışon, navədə omə aşmardə-kalendari sori boşməro, bə çəmə millətiro xəyrin be, şımə həməy bəştə nocon, orzun rəsero bə yolə Xıdo dıvo kardəmon!
Bıjiyən! Bıjiyı Tolış!

Tolışə Mığonə Muxtarə Respublika Prezident, Tolışə Milli Hərəkati sədr Ələkrəm Hummətov (Hummətzodə).

Tolışə Mığonə Muxtarə Respublika Muhacir hukməti Sər vəzir, Rəhim Mirzəyev.
Avropa, 2020 sori Dekabrə manqi 30
Category: TMH Xəbon | Views: 127 | Added by: tmmrtalish | Tags: Rəhim Mirzəyev. | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: