24.03.2021

Minister of Economic Development of the TMMR Member of the Human Rights Commission of the TMMR.

 Yes, all the objections, suggestions and persistence we have insisted on resolving many national, racial and cultural problems for years are all ignored, and despite the insistence of many elected organizations and agencies, no response has been given and is still not given. Therefore, such uselessness drags the Talysh people into a whirlpool of "nothingness".
13.03.2021

Talış-Muğan Iqtisadi Rayonunun iqtisadi qalxınma və inkişafı haqqında...

Talış Muğan iqtisadi rayonu (Lənkəran iqtisadi rayonu) həm coğrafi mühit baxımından, həm də torpaqlarının zənginliyi baxımından geostratejik mövqeydə yerləşir.  Bu baxımdan regionda həm siyasi, həm iqtisadi, həm də strateji baхımdan böyük əhəmiyyət daşıyır.
20.02.2021

Muhacir Hukuməti nomo şıməni de beynəlxəlqə İnə Zıvoni ruji təbrik kardə!

Dorod bə şımə, xosə, ğurbinə tolışon!
Çı Tolışon Muhacir Hukuməti nomo şıməni de beynəlxəlqə İnə Zıvoni ruji təbrik kardəm! Bə şımə həm səloməti, həmən dılisoxti çəmə İnə Zıvoni jie orzu kardəm!
Dınyo bəşəriyyət 22 sore İnə Zıvoni Ruji ğeyd kardə. In id 1999-inə sori çı UNESKO tərəfo ğabul bə, çəy məğsəd dınyo xəlqon zıvonon jimonədə haşteye.1952-inə sori Pakistani keşvərədə benqalon boştə İnə zıvoni qorış səpo əştin, hukməti bəvon zorış nişo karde, mardəkəson bin! 
05.02.2021

Ilham Babazade, Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətinin Gənclər və idman nazirin  M Ü R A C İ ƏT:

 Ötən əsrin 30-cu illərindən başlayaraq, hazırkı günlərimizə qədər, Azərbaycan Respublikasında, Talış xalqına qarşı baş verən mənfur mənfi siyasi münasibət  və neqativ addımlar,  hazırkı münasibətləri  araşdıranda, indiki vəziyyətdə, bu xalqın yaşamına o dövrün yanaşmasına baxanda, mənfi tərəfə o zamana görə qat-qat üstələyir, demək olar ki, hazırda müsbət heç bir şey yoxdur, çox təəssüflər olsun!
25.12.2020

Dövlətin qayğısız saxladığı qəhrəman xalq, çətin vəziyyətin bitməsini,  istəyir

Vətən müharibəsi rəsmən qələbəmizlə bitsə də, çox təəssüf olsun ki, ürək ağrıdıcı məqamları və çətin vəziyyətdə yaşamaq davam edir. Bir tərəfdən " Covid-19" acı və ağır nəticələri, yaratdığı vəziyyətə görə karantin şəraiti. Digər tərəfdən müharibənin qoyduğu izlər, acılı və yaralı tərəfləri. 
Bir çox fürsətdən istifadə edən məmurlar saxtakarlıq əməllərindən əl çəkməyib kimlərinsə haqqını yeməklə məşğul olurlar!
19.11.2020

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezident  F ə r m a n ı:

 Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir Dövlət idarəçiliyi formalaşdırılması prossesi daima  davam edir və bunu, Talış xalqının dövlətçiliyinin bərpası prossesinin bir hissəsi kimi qəbul edərək, TMMR Mühacir Dövlət idarəçiliyində Mahalda iqtisadi quruculuğun onun inkişafının icrasına nəzəri nəzarətin təşkilinin qurulmasının vacibliyini əsas tutaraq, 
                     Q Ə R A R A   A L I R A M : 
17.10.2020

Tolış-Mığoni Muxtarə Respublika Muhacirə hokuməti, bə Rusiyədə jiyə cəmi Tolışə milləti fərzəndon                               OVARDEMON:

 Vey ğurbinə, moliyətinə Tolışon! 
Əmə həmmə zındəmon ki, Tolışi məholi veyni tolışon bə jimoni, çokə ruziqari xoto vətəni tərk kardən, konco ko peydo karde zınedən əyoən şedən, bo ğıçi nuni qoroş bə dınyo məmləkəton pevolo bən. Vəyo ıştə ımrujnə ruji jiyedən, navədə omə rujon, millət təki mande barədə hiç fikən karde zındənin, famedənin
29.07.2020

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətinin insan haqlarının müdafiə komissiyasının,  B Ə Y A N A T I :

 Son bir-neçə ildə, Azərbaycanda hakimiyyəti adında bir zümrə, birbaşa, bu hakimiyyətin özünün qurucu baniləri tərəfindən düzülüb-qoşulmuş, demək olar ki, qanun, qayda adına bütün norma və öhdəliklər, saya alınmadan, qədim feodal dövrlərinin yazılmamış idarəçilik despotizimi ilə əvəz edilmişdir. İnsanlar və həm də, Talışlar, o cümlədən talışın fədakar övladları, vətənlərində bir millət olaraq, öz ana dilləri vasitəsi ilə yaşamağa, həyatın bütün sahələrində yaradılan saxta maneə və qadağanları dəf etmək üçün, zamanın yaratdığı imkanlardan,-sosial şəbəkələrdən istifadə ilə ehtiraz, təklif və istəklərini bəyan edib yayırlar.
13.05.2020

Çe Tolışi yolə Ustod, şair Vəlişah Əliyev bə rəhmət şə xıdo rəhmət bıkə !

çe Tolışi xəlqi fəxarət be. Əy deştə nıvıştə şeiron, deştə poeziya, deştə yolə Şiprişəti Tolışi tarıxədə yolə rizıj oqəte. Vəlişah boyli, hiç vaxt çəmə yodo benibəşe, Xıdo yolə Ustodi rəhmət bıka!
TMMR-i Prezident, Mühacir hukməti sər vəzir, hüküməti vəziron, bə Tolışi xəlqi səsəğlıği doydə. Oxonə qəmon bıbo,Tolışə xəlq!
Xıdo rəhmət bıka!
10.05.2020

Əmə bə kali Tolışo quş doyanda , sə dəşdəmon boçi Toloşon bı rujədən !

Bə Zaxiraddin boli guş doyədə, odəmi bə panatırkon mardəyon rəhmət hande piyedəje. Əvon hiç nıbu bə tolışon separatçı votdən, ımən bo tolışi gorış vəcə sıxan ni. Har glə çokə tolış ıştə təbiətədə separatçıye, iştə keşvərıj piyedə. Əncəğ Zaxiraddin boli, deştə düyə şəron panatırkonıj ve gutədə haste, Mühacir hukmətıj de terror təşkilaton ivrədə ko karde, çəvonku maliyə səy təki ve yolə böhtanonıj, efirədə vote. Yəni tolışon teroristin, oxı puli tolışon doydən. İm bə dınyo təşkilaton gləy mesaj be ki, çı Tolışon Mühacir hukmət de çi məşğul bedə, yəni əvoni de lupə axtarış karde lazime. İm çı tolışon həxi müdafiə sədri votə sıxanon.
13.04.2020

TMMR-ın Muhacir Hökumətinin ,koronovirusla bağlı yardım aksiyası !!!

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Muhacir Hökuməti Talış bölgəsindən  200 nəfərə yardım etməyi öz öhdəliyinə götürür . Bunun üçün bizə aşağıdakı sənədiniz  lazım olacaq .

O sənədlər bunlardır :

1 . Pasportun kopiyası  .

2 . Yaşayış yerin ünvanı  .

3 . Telefon nömrə .


Xahiş edirik bu məsələdə bizə kömək edərsiniz , az təminatlı ailələr bizə müraciət edə bilərlər . Müraciətə baxandan sonra bir neçə gün ərzində cavab veriləcək .
12.04.2020

TMMR -ın Muhacir hökmətin naziri Hüquq müdafiəçiləri sərt tənqid etdi

Hüquq müdafiəçilərinin qeyri səmimiliyi və ayrı seçkiliyi hansı maraqlara görədir anlamaq olmur.
Bu necə insanların haqqını qorumaq və hüquqlarının müdafiəsidir ki, oğru və cinayətkarlar, yalançı siyasətçilər müdafiə olunur, amma Talış xalqından olan Azərbaycanlı siyasi məhbuslar müdafiə olunmur??? heç birinin də, adı tutulmur...

Bu Leyla Yunus xanım və onun timsalındakı
1 2 3 ... 7 8 »