20:03
TO THE SECURITY COUNCIL OF THE UNITED NATIONS ORGANIZATION, PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE
  BIRLƏŞMIŞ MILLƏTLƏR TƏŞKILATININ TƏHLÜKƏSIZLIK ŞURASINA, AVROPA ŞURASININ PARLAMENT ASEMBELEYASIYASINA, AVROPA ŞURASININ NAZIRLƏR KOMITƏSINƏ
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına,
Avropa Şurasının Parlament Asembeleyasiyasına,
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə.

Hörmərli ağalar və xanımlar!
Talış xalqı, Azərbaycan Respublikasında yaşayan köklü(abrogen), çoxsaylı xalqlardan biridir və ölkənin cənub-şərqində kompakt halında, Xəzər dənizi sahili boyu, xalqın adı ilə olan, ovalıq və dağlarda yaşayır. Bu xalqın dili rəsmən tanınmır, adı Dövlət sənədlərində, bu və ya digər şəkildə qadağan olunmuşdur. Xalqın dilində təhsil, tədris vasitələri və özünüidarə hüququ olmadığı kimi, müqəddaratını təyinetmə haqqlarından da, tam mərhum edilmişdir.
Talış xalqının, bir xalq olaraq yaşamına maraqlı olan və mübarizə aparan əsas hissəsi, ölkədən, bir-çox səbəblərdən mühacirət etmiş və hazırda mühacirət prossesi iqtisadi-siyasi, ictimai təzyiq səbəblərindən intensiv davam edir. Əsasən Rusiya Fedrasiyasına köç etmiş talışlar, bu ölkədəki ağır şərtlərə sinə gərərək işləyir və vətəndə qalan yaxınlarının yaşamını təmin etməklə, böyük ümüdlə ölkə daxilində özünüidarə haqqı qazanmaqla, həyatlarını quracaqlarına ümüdlüdürlər və milli yaşamında rol oynayan dil, adət, ənənə, mədəniyyət, tarix, ədəbi yaradıcılıq və digər sahələrlə rəmzlərini,-bayraqlarını da qoruyub, onunla fəxarat yaşamağa özfəaliyyət səviyyəsində cəhdindədirlər. Bu cəhdlər isə istər Dövlət idarə məmurları və millətçi ictimaiyyət nümayəndələri tərəfindən kobud şəkildə təqib olunmaqdır. Hələ 2016-cı ilin mart ayında Talış xalq fəal nümayəndələrinin Talış bayrağını qaldırdığına görə, Ölkə parlament nümayəndələrinin və digər rəsmilərinin qadağanedici çıxışlarına rəğmən,  Avropada  hüquq əsasaında Demokratiya Komissiyasının (Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası), milli simvolların istifadəsi üçün Azərbaycanda cinayət məsuliyyətinin təhdidlərinin Avropa standartlarına zidd olduğunu qeyd etməklə, milli Talış rəmzlərinə qadağa qoyulması 10-cu maddə, ifadə azadlığı və 11 quruluşun sərbəst toplaşmaq azadlığı və insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasına ziddir.
Sənədin müəlliflərinə görə, "Bu bayraq, Talış-Muğan Muxtar Respublikasının tərkibində separatçı bir simvol olaraq qəbul edilə bilməz, çünki BMT Nizamnaməsinin 3-cü maddəsi belədir:" Yerli xalqlar öz müqəddəratını təyin etmək hüququna malikdirlər. Bu hüquqa əsasən, onlar öz siyasi statusunu sərbəst şəkildə qururlar və iqtisadi, sosial və mədəni inkişaflarını sərbəst həyata keçirirlir”. Nizamnaməyə əsasən, Talış xalqının Azərbaycan daxilində muxtariyyətə və onunla bağlı simvolizmdən istifadə etməsi, demokratik hüququ Azərbaycanın imzaladığı beynəlxalq konvensiyalara uyğundur...
Lakin, Azərbaycan Respublikası iqtidarı, butövlükdə, eləcə də hüquq-mühafizə orqanlarının bütün səviyələrdə məmurları Talış Muğan Muxtar Respublikası rəmzlərinə, o cümlədən Bayrağına və onu daşıyanlara, təbliğ edənlərə daima təhdid və həbslər aparmaqla münasibət göstərirlər. 2017-ci ilin dekabr ayında, Facebook sosial şəbəkəsində, bu Bayrağın, Masallı rayon ərazisində qaldırılmasını özündə əks etdirən şəkillərin yayılmasına görə, Talış fəalı, jurnalist Mətləb Dadaşov 30 sutkalıq və yenə, həmin bayrağın Rusiya Federasiyasının Sankt Peterburq şəhərində, avto-yüyürüşdə qaldırdığına görə, gənc Talış fəalı, Mirismayılov Mirismayıl Mirələkbər oğlu da, həmçinin 30 sutkalıq həbsə məhkum edilmişlər...
2019-cu ilin ilk, yanvar ayında iqtisadi səbəblərdən RF-a mühacirət edən, Bağırov Fətail, ağır zəhmət bahasına əldə etdiyi qazanc hesabına doğmə vətənində,- Lənkəran(talışca Lankon) rayonunun ən böyük kəndlərindən birində, Boladi kəndində özü və ailəsinə ev tikdirmiş, yerli qaydalara görə ərazini hasara aldırmış və qoydurduğu darvazanın üzərinə mənsub olduğu xalqın, Talış xalqının bayrağının rəngli təsvirini həkk etdirmişdir. Biləvasitə Ölkə rəhbərliyinin göstərişi ilə, rayon məmurları, hüqüq mühafizə orqanlarının məxsusi heyyəti, cənab F. Bağırovun, kənddə, həmin evdə yaşayan ailə üzvlərini təhdid, təzyiqlər etmiş, öz milli rəmzinə sayğı və hörmətlə yanaşan ailə üzvlərinin qəti və sərt etirazlarına baxmayaraq, həmən darvazanı, bayraq rəmzi rənglərini itirmək üçün, kustar və səliqəsiz qaydada qırmızı rənglə özləri boyamış və bunula da ölkə vətəndaşının mülkiyyət hüqüqlarına və Milli qururuna etinasız münasibət fonunda, sadaladığımız və sadalamadığımız bir çox Ölkə qanunlarına, Beynəlxalq norma. Konvensiya və öhdəliklərə böyük hörmətsizlik edilmişdir.
Azərbaycan  Respublikasının rəhbərliyi, bu vandal düşüncə tərzini bir qədər də inkişaf etdirərək, hazırda Boladi kənd İcra hakimiyyəti nümayəndəsi Nizami Hüseynovdan və bələdiyyə rəhbərlərindən öz xoşları ilə vəzifələrindən getməli olduqlarının tələbini qoymuşdur. Onların düşüncəsinə görə Boladi kəndi ərazisində həmin vəzifələrdə çalışan vəzifə sahibləri, insanlar üzərində mənəvi-milli nəzarəti də, təmin etməliymişlər.
Talış Muğan Muxtar Respublikasının prazidenti və Mühacir höküməti Beynəlxalq təşkilatların nəzərinə çatdırır ki,, AR hakim dairələrinin bu formada Talış xalqının milli hissiyatına toxunma hallarının dayandırılmamasının, ağır nəticələr verə biləcəyini çatdırmalarını rica etməklə, ən azı, belə məsələlərdə, hec olmazsa qəbul edilmiş norma və öhdəliklərə riyayət edilməsinə çağırışlar edilsin.

 TMMR Prezidenti,
Ə.Ə.Hümmətov.

 TMMR Mühacir hökümətinin Baş naziri,
R. Mirzəyev.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TO THE SECURITY COUNCIL OF THE UNITED NATIONS ORGANIZATION,
PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE EUROPEAN COUNCIL,
THE COUNCIL OF
MINISTERS OF THE EUROPEAN COUNCIL

 
     Dear ladies and gentlemens! 
The Talysh people are one of the rooted
(aboriginal), many peoples living in the Republic of Azerbaijan. They live in the plains and mountains by the name of the people, southeastern part of the
country, on the coast of  the Caspian Sea. The language of this people is not
officially recognized, and its name has been banned in the State documents. As
the people do not have the right to education in their own language, teaching
aids and self-government, they have also been deprived of the right to
self-determination.
     The main part of the Talish people, which is interested in the life of the
Talysh people as a people, has emigrated from the country for many reasons,
and currently the emigration process continues intensively due to economic,
political and social pressure. The Talysh people who mainly have migrated to
the Russian Federation work under the heavy conditions in this country and
ensuring the survival of their relatives in the country, hope to build their own
lives by winning a self-government in the country with great hope, and they
are committed to protecting their symbols and flags with their language,
custome and tradition, culture, history, literary creativity and other spheres
that play a part in a national life, they are attempting to pride with this at an
intense level. These attempts are being pursued roughly by Public officials and
nationalist public figures. Although in March 2016, Talysh activists were
exposed to banning speeches by representatives of parliament and other
officials, for raising the Talysh flag, The Democracy Commission on Human
rights (Venice Commission of the Council of Europe) noting that criminal
responsibility and threats for the use of national symbols in Azerbaijan are
contrary to European standards, prohibition of national Talysh symbols under
Article 10, freedom of expression and freedom of assembly and human rights
under Article 11 are contrary to the rules of the European Convention for the
Protection of Human Rights. According to the authors of the document, "This
flag can not be regarded as a separatist symbol within the territory of the
Talysh-Mugan Autonomous Republic, as Article 3 of the UN Charter states:
“Indigenous peoples have the right to self-determination. Under this law, they
freely establish their political status and freely realise their economic, social
and cultural development “. According to the Charter, the Talysh people have
the right to receive autonomy within Azerbaijan and the democratic right to
use symbolism in conformity with international conventions signed by
Azerbaijan ... However, the authorities of the Republic of Azerbaijan, as well as
officials at all levels of the law enforcement agencies, always deal with the
threats and arrests of the Talysh Mughan Autonomous Republic’s symbols,  
including its flag, also who carry this flag and propagate. In December 2017, for
the spread of images reflecting the raising of this flag in the Masalli region on
Facebook, the Talysh activist, journalist Matlab Dadashov was sentenced to 30
days of imprisonment and again, because the flag was lifted in the car race in
St. Petersburg city in the Russian Federation, the young Talysh activist,
Mirismayilov Mirismayil Miralakbar oglu also was sentenced to 30 days of imprisonment ...
     In January 2019, Bagirov Fetail, who emigrated to the Russian Federation
for economic reasons, he built a house for himself and his family in his native
land one of the largest villages Lankaran (in Talysh Lankon) in Boladi village on
earnings at the expense of hard work, according to local rules he enclose his
area and painted a colorful picture of the Talysh nation’s flag on the gate. By
the instruction of the country's leadership, the district officials, the special staff
of the law enforcement agencies, threatened and harassed Mr. F. Bagirov's
family members living in that house, despite firm and harsh protests of the
family members who respect their national identity, they painted the gate
themselves in red very inaccurate to loose the symbolic colors of the flag. And
thereby in the background of disregarding to property right and neglected
attitude to the national construction of the country’s citizen, the laws of many
countries, international norms, conventions and commitments that we have
listed and have not listed. The leadership of the Republic of Azerbaijan
develops this vandal way of thinking and now demands that the Boladi village
Executive Authority, Nizami Huseynov and municipal leaders should leave their
posts with their own like. According to their opinion, those working in those
positions in the Boladi village had to provide moral and national control over
people.
  The Talysh Mughan Autonomous Republic and the Refugee Authority informs  
International organizations that the failure of the Azerbaijan Republic ruling circles’ touching the national feelings of the Talysh people that way may have
serious consequences and requests that, at least in such matters, be called for
the application of accepted norms and commitments.
 
The President of the TMAR
A. A. Hummatov.
 
Prime Minister of the TMAR Refugee Government,
R. Mirzoyev.

Category: XƏBƏRLƏR | Views: 515 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: