search
menu
person

NEWS AND UDATES


12:19
Tolış-Mığonə Muxtarə Respublikə Prezident Əlikram Hummətzodə bə Seminə beynəlxəlğə tolışşınosə konferensiyə  Ovardemon .

        Tolış-Mığonə Muxtarə Respublikə Prezident Əlikram Hummətzodə bə Seminə beynəlxəlğə tolışşınosə konferensiyə

                                                                           Ovardemon

Gurbinə konferensiyə təşkiləkon iyən iştirokəkon, gurbinə tolışşınoson, tolışə xəlği nomədə, Tolışə Milliyə Lıvemoni iyən Tolış-Mığonə Muxtarə Respublikə Muhacir hukməti nomədə bə şımə dorod votedəm, bı elmi konferensiyədə gəncinə məruzon, xəymandə mızokiron iyən co xəşə nəticon orzu kardedəm. Ve əfsus bıbu ki, ımruj mı ıştən bı tədbirədə iştirok karde zınedənim. Əmma ve şom ki, bı elmi konferensiyədə çand gılə kişvəriyo omə tolışə alimon iyən fəalon iştirok kardedən. 
Çəvon bı konferensiyədə iştirok karde ikərən sıbut kardedə ki, tolışə xəlğ dınyoədə iyən xısusən çəmə Ğəfğazə regionədə sulhi, betəhlukəti iyən stabiləti tərəfdoye. Çımi roən regiondə jiyə milləton bə iyəndı hurməti iyən dustiyətiku davardedə. Tolışə millətən bənə co milləton ıştə mıəyən mərzonış məlum bıə sərzəmində (kişvərdə) - Tolışıstondə - jimon kardedə iyən Ğəfğazi regiondə bəştə aid geosiyosiyə iyən geofərhəngiyə xısusiyətonış heste ki, co milləton bəpe bəvon hurmət bıkən.
Tolışıstoni tarıx jıgo vardəşe ki, kali hamsuyə dovləton siyasəti goroş ıştə səbəsojəti ogəte zınəşni. Imən çəmə kişvəri ozavziyero gıləy mane bıə. Əmma tolışə xəlği bı roədə kardə cəhdon - 1993-minə sorədə Tolış-Mığonə Respublikən elon be, Tolışə Milliyə Lıvemoni 25 sorisə ve fealiyət, Tolışıstoni Muhacirə hukməti təşkil be iyən tolışə xəlği tərəfo ğəbul be - hejo sıbutış kardə ki, əmə ıştə həxi obəgordıniyemon, Tolışıstoni Muhacirə hukmətən çəmə sərşəhr Lankondə mustəğər bəbe. Hamsuyə dovlətonən bəpe Tolışıstoni de çəy marzon iyən sərhədon ğəbul bıkən.
Tolışıstoni ğəbul karde əy zıneku, yəni tədğığ kardeku iyən umuteku davardedə. Dınyoədə həmmə dovləton, çəmə hamsuyonən çəvon dılədə, ixtiyorışon heste ki, Tolışıstoni tədğığ kardero akademikə konferensiyon təşkil bıkən. Həlbəttə çəmə orzumon heste ki, jıgo konferensiyon Tolışıstoni paytaxt Lankondən təşkil bıbun. 
Bə şımə yod biyəm ki, sərost çordə sor çımi bənav, 2005-minə sori mayə mangədə Tsaxkadzorədə Iminə beynəlxəlğə tolışşınosə konferensiyə dəvoniyə bıəbe. Əmma davardə bı yolə mıdəti dılədə ımruj Ozorboyconi tabeədə mandə Tolışıstoni hissədə hiç iglən tolışşınosə konferensiyə təşkil bıənıbe. Hamsuyə dovlətədə dıglə universitetədə tolışə zıvoni, tarıxi iyən mədəniyəti ve yolə elmi səviyədə tədğığ bıkonən, Ozorboyconədə iglən tolışşınosəti kafedrə hələ okardə bıəni. Hətto har tolışşınosə təşəbbus ya bə senzurə məruz bedə, yaən gırd ğədəğən bedə. 
Bı soron dılədə Ozorboyconədə iglə tolışşınosəti vəziyət ne, tolışə xəlği umumi vəziyət həniyən gon bıə, Boku asimilasiyə siyosət həniyən bə nığıl şə. Tolışə alimon tale bımi sof-ojə nımunəye. 2009-minə sori avgustə mangədə ıştə elmi iyən jurnalistə fəaliyəti goroş gətə bıə yolə tolışə filolog Novruzəli Məmmədov Ozorboyconi zindonon gıləyniədə şəhid be. Çəysə se sor bəpeştə co tolışə alim, Tolışə milliyə partiyə bino kardə riyoziyotəvon Hilal Məmmədov həbs iyən məhkum kardə bıəbe. Bə har deynən lıngi "xain" iyən "şpion" pesoxtə ittihomon nıvıştə bıəbe. Davardə 2018-minə sorədə Rusiyədə gıləyən tolışə alim, Tolışə Milliyə Lıvemoni lideronədə gıləyni, Iminə beynəlxəlğə tolışşınosə konferensiyə iştirokəkə Fəxrəddin Əboszodə de rəsmi Boku siforişi həbs kardə bıəbe iyən ımsor bə Ozorboycon ekstradisiyə kardə bıəbe. Isət se mange ki, Ozorboyconi Dovlətə betəhlukəti xıdməti təcridxonədə ogəte bedə iyən ıştə əsosə həxonku məhrume. Imrujnə ruji Tolış-Mığonə Muxtarə Respublikə Məclisi sədr Fəxrəddin Əboszodə tale tolışə milləti taleye.
Bovə kardedəmon ki, konferensiyə vaxti Fəxrəddin Əboszodə tojə kitob "Tolışə zıvon" mızokirə bəbe. Iyən fik kardedəmon ki, konferensiyə nəticon rezolusiyədə iştirokəkon dəmə ivırədə çəy ozodəti tələb bakarden.
Tolışə xəlği nomədə, Tolışə Milliyə Lıvemoni iyən Tolış-Mığonə Muxtarə Respublikə Muhacir hukməti nomədə bə konferensiyədə iştirok kardə alimon iyən ım tədbiri təşkil kardəkəson ıştə minnətdoəti rosnidəmon, xəyrinə iyən mıvıfəğə ko orzu kardedəmon. Seminə beynəlxəlğə tolışşınosə konferensiyə mıborək bıbu!

Ələkrəm Hummətzodə,

Tolış-Mığonə Muxtarə Respublikə Prezident,

2019-minə sori mayə mangi 24

Category: TMMR XABARLAR | Views: 159 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
$ COM_IS_ACTIVE $  $ COM_NUM_ENTRIES $