16:59
Tolış Mığon Muxtar Respublika prezidenti dəqiş be səbinə İroni tolışon munasibət
Tolış Mığon Muxtar Respublika prezidenti dəqiş be səbinə İroni tolışon munasibət


Tolışıstoni pıə, bandon zoə Əli Əkrəm

Az ıştə iyən İronı Tolışon tərəfiku şımə 40 sor Tolışi həxədə fidokorəti hurmət noydəm iyən təşəkkur kardəm. Iştı jimon ve ğıymətinə jimon be ki 30 sor umiy ço ruşnəti Tolışon iyən Tolışıstoni dıldə ginbıe nıhaştışe.  
Bə ləhzədə ki şımə 1993-minə sorədə çı Tolış-Muğan parlımentədə bə səpo mandiyon, əv Tolışi xəlğ be ki ıştə tarıxədə bə səpo mande. Bəştı həmonə poon maçə karde Orzumandim. 
Xıdavəndi aləm şımə soğnə Tolışıstoni sədə hifz bıkə, eşği rəhbər; Əli Əkrəm Himmətzodə! 

Şımə gədə boli
Dr. Armin Fəridi Haftəxoni
Dorod Tolışıstoni yolə pırezident Ələkrəm Himmətzodə 

1993-minə sori tovsoni gıləy rujondə ki 10 sor sinnədə bim, çımı pıə bə İronı Rədio guş doydəbe ki ın xəbə ilon be çı rədioku: “De səvet hukuməti pevılobıe cənobi Ğəfğazədə Jeneral Əli Əkrəm Himmətov Tolış-Mığon respublikə təşkilbıe ilon kardışe.” Çımı pıə votışe: “əve, Tolışonən inğilab kardışone.” Həmonə ləhzədə çımı dıldə gıləy şələ ruşin be: “Tolışıston”.

De ın məktubi vəsilə pidəme ki ın inğilabi şələ rostkarde gorə şıməku təşəkkur bıkəm, şımə həmmişə çəmə dıldə jidəyon iyən həmmişə Tolışıstoni xəlği lideriyon. 
Orzum heste ki Boris Talışinskiən bızno bə ın xəlği ozodəti roədə çokə hərəkətoni təşkil bıkə. 

Con ğıbon bə tı yolə merd. 
De yolə hurməti: Yaser
Category: TMH Xəbon | Views: 83 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: