search
menu
person

NEWS AND UDATES


13:07
Tolışə Mığonə Respublika prezidenti bı məsələ jıqo oşkoəti vardəşe:
Yanvarə manqi 6-ədə Niderlandi siyasiyə mərkəz Haaqa şəhərədə Azərbaycani zindonədə ənəhardə aksiya dəvoniə bə bloqer Mehman Huseynovi dastəkə aksiya dəvoniə bə. Im tədbirədə Avropada jiə kali muhaciron şirkət kardəşone ki, çəvon arədə Tolışə Mığonə Respublika Konstitusia Akti muəllifondə qıləy, çı “talış.orq” sayti rəhbər, holiyədə Niderlandədə jiə huquqşunas Ataxan Əbilov, iyən çı Azərbaycanə Respublika Niderlandə Kralətiədə səfarəti kanə konsul, holiyədə Niderlandədə jiə “Oyan” hərakati lideronədə qıləy Nahid Cəfərovən bə.
Aksiyaku Avropada jiə bloqer Orduxan Bəbirovi jimonə reportaj doəşe. Ey ıştə bi reportajədə votəşe ki, məvotbən Haaqada jiə Tolışə Mığonə Respublika prezident Əliəkrəm Hummətzodə deştə hovəzo bə həminə aksiya umjən be piəşone, əmmo Orduxan Bəbirov əvoni çəyo tojniyəşe. Bəbirovi həminə reportajədə bə Tolışə Mığonə Respublika prezident Əliəkrəm Hummətzodə “separatçı, vətən xaini” voteədə qımon kardedəbe ki, Azərbaycani pantırkon əy bənə ğəhrəmani ğəbul bəkarden. Əmmo ım jıqo nıbe, çumçiko həminə reportaj şe-şe tolışə aktiviston çe Orduxan Bəbirovi layığinə cəvobi bəy dodəbin.
Peş həminə reportaji dınyo har vırədə jiə tolışon Bəbirovi səpe şen. Pantırkonən ımi vindəcəğin əlbəsaat çey kurd be bə devriyyə vadoşone. İşarə doşone ki, Azərbaycani tırkon de Orduxan Bəbirovi çı Tolış Mığonə Respublika prezident Əliəkrəm Hummətzodə həxədə votəyon həmfikir nin.
Əyən ğeyd bıkəmon ki, dınyo har vırədə, ələlxusus Rusiya, iyən Azərbaycanada jiə tolışon bı koədə həmrayəti nişon doşone. İmən səroste ki, bənə Ataxan Əbilovi, iyən Nahid Cəfərovi bə tırkon kəşəbın dəfırsiə tolışon ki, aşmardşon de im 2 xonəxo sə bedəni, bı koədə çı Tolışə Mığonə Respublika prezident Əliəkrəm Hummətzodə mudafiə həxədə i kəlməən bıbu qəp nıjəşone. Qəp nıjəne bə i tərəf bındıno, hələ Nahid Cəfərov ıştə “facebook” səhifədə nıvıştışe ki, çı Tolış Mığonə Respublika prezident Əliəkrəm Hummətzodə jıqo tədbironədə nıçio çoke, çumçiko Azərbaycani şəhrvandon əy bənə separatçi zınedən, ehanə Əliəkrəm Hummətzodə çiki tono bımando, həminə odəmən bənə çe separətçi dusti, həmməsləki bəçie. Əmo Cəfərovi nıvotşe ki, çı Azərbaycani şəhrvandon nomo qəp je həxi bəy kii doəşe.
Bəs bı ko çı Tolışə Mığonə Respublika prezident Əliəkrəm Hummətzodə fikir çoknəye? Bı parsi cəvob sero çəmə muxbiri bə Əliəkrəm Hummətzodə ovardəşe. Çı Tolışə Mığonə Respublika prezidenti bı məsələ jıqo oşkoəti vardəşe:
- Az məseme ki, Haaqada Azərbaycani zindonədə ənəhardə aksiya dəvonyə bloqer Mehman Huseynoviro dastəkə aksiya dəvoniə bedə. Azən deştə hovəzo bə ğəror omimon ki, həminə aksiyada şirkət bıkəmon. Bə aksiya dəvoniə məydon rəseyədə vindemone ki, Orduxan Bəbirov de 3-4 kəsi əyoe. Orduxan əməni vindəcəğin votışe ki, şımə çəmə aksiyada şirkət məkənən. Peş ım votəy ey ıştə dastə peqətışe, həminə məydono vite. Isət az xəbə sedəm: az ey həminə məydono tojniəme, ya ey mıniş tojniə? Vite, ələlxusus canqə məydono vite çe orduxanon xobbie, Əliəkrəm isə hələ çe hiç canqo vitə ni.
Xosə radio əməson, əmənən ıştə Nomo ci Tolışə Mığonə Respublika prezident Əliəkrəm Hummətzodə tojə sori təbrik kardedəmon, bəy rosniye pidəmone ki, əmə peştıpurimon ki, Əliəkrəm Hummətzodə Bi tojə sorədə tolışə xəlği bə ozodəti bebəkarde.


Zaxiraddin Ibragimi
Категория: TALİSH | Просмотров: 42 | Добавил: tmmrtalish | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090