15:41
Tolış-Mığoni Muxtarə Respublika Muhacirə hokuməti, bə Rusiyədə jiyə cəmi Tolışə milləti fərzəndon                               OVARDEMON:
Tolış-Mığoni Muxtarə Respublika Muhacirə hokuməti, bə Rusiyədə jiyə cəmi Tolışə milləti fərzəndon
                              OVARDEMON:

 Vey ğurbinə, moliyətinə Tolışon! 
Əmə həmmə zındəmon ki, Tolışi məholi veyni tolışon bə jimoni, çokə ruziqari xoto vətəni tərk kardən, konco ko peydo karde zınedən əyoən şedən, bo ğıçi nuni qoroş bə dınyo məmləkəton pevolo bən. Vəyo ıştə ımrujnə ruji jiyedən, navədə omə rujon, millət təki mande barədə hiç fikən karde zındənin, famedənin, - qonə ruziqari səbinə hiç bimi imkononşonən bedə ni…
 Əmo, bəştə xəlqi xoto, bəştə fərzəndon navoməy xoto tolışon ıştən bəştə milləti xıvand beşənin, ıştə dılədə ğabiliyyətinə fərzəndon vıjniənin, çəvon jimoni təminaton təmin kardənin, çəğın tələb kardənin ki, əvon hartərəfə milləti jimoni problemon həll bıkon! 
 Bə hiç kəsi sırr ni ki, tolışon ən vey pəno vardə məmləkət Rusiyəy, bəbe vote ki, tolışon bın məmləkəti har vırə pevolo bən. 
Bəmə rəsə xəbonədə məlum bedə ki, oktyabrə manqi 17-də Rusiya Tolışon Federal Milli Muxtariyyəti təsis konfrans dəbavarde. In xəbə xeyli tolışonış şo karde, vey vaxtbe ın ruji çəş kardəbin. Vote bəbe ki, Rusiya co xəlqon həmmə ıştə Milli Mədəni Muxtariyyət təsis kardəşone. Tolışon bın koədə xeyli bə peşo mandəbin. İjən di ni, bimiən vey şukur!
 Xosə bolion, hovon, de ıştə numayəndon bə i vırə be imkonon pəydo bıkən, çəmə xəlqi ağılmandə, zumandə fərzəndon bıvıjnən, bəvon çəmə milli mənafe mudafiə kardero həm imkonon, həmən ixtiyoron bıdən ki, şıməni təmsil kardeədə, şımə həxon mudafiədə sıxan soyb be bıznon. Iştə arə noroziəti bə kəno bınən, joqo imkoni çı dast vamədənən - bəştə xəlqi xoto, navədə omə nəsli xoto!
 İ bıbənən, mışt bıbənən, bə iyəndı peşt bıbənən!

                Tolış-Mığoni Muxtarə Respublika
                           Muhacirə hokumət.
Category: TMMR XABARLAR | Views: 93 | Added by: tmmrtalish | Tags: TMMR | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: