/ Новости сайта / TMH XABAR / Tolışə Milliyə Hımıcımi (hərəkati) bə çəmə moliyyətinə Milləti Müraciət:
01.06.2020

Tolışə Milliyə Hımıcımi (hərəkati) bə çəmə moliyyətinə Milləti Müraciət:

112 0 TMH XABAR
                  Tolışə Milliyə Hımıcımi (hərəkati) bə çəmə moliyyətinə Milləti
                                                  Müraciət:


Bə çəmə mərdə Tolışə bolion, hovon!!!...
Zındəyon ki, tolışi mərdə, patriyotə fərzəndon, çəmə xəlqi nıpiə kəson, mizonədən! Əvoni dınyo har vırədə təqib kardən, dəstgir kardən! 
Fəxrəddin Abbasov, Elvin İsayev, Elvin İrşadov, Mubariz Mənsimov,... Nübə çikiye?!...
Yain ki, demiyən əmandə xəlqi çəşi torsıniye, tolışi xəlqi asimilyasia karde fikədən!?...
Azərbaycan Respublika hukmət, "demokratə müxalifət", 
"ozod, müstəqilə qeyri- hukməti təşkilaton" bə ivrə ın miissiya bə vırə rosnidən!
Çok ımoni bə sə dəşimon! Əvon bo əmə ne, bəştə xəlqi roədə bə hərəkətin!
Bəs çəmə xəlqi navədə şə kəson, yaanki bın iddoədə biə kəson?
Əvonən pentono dəstgir kardə bə tolışon çı TOLIŞi xəlqi deşmenin! ( Ya de co-co fərdon fikifamonşon səpeyəndı eqınidə nin?)
Çəvon hərəkətondə bə co-co dınyo devləton zidd bə əməlon be bəzne, əmo ım hıçən çəvon Tolışi Xəlqi deşmen be ni! Əvon ıştə jimon bə Tolışi xəlqi həsr kardəşone, xüsusən Fəxrəddin boli!
Omedəmon mətləbisə, hakənə de Avropə Parlamenti deputaton söhbətondə əvon bəmə voteydən ki, şımə ıştəni tolışon votedən Fəxrəddin Abbasov separatçie, Tolışostoni Azərbaycaniku co karde hərəkət kardəşe!
Əmə bımi məhəl doydənibimon, əmo bın nezon mətbuatdə cı tolışi qıləy təşkilati ( Tolışi Strateji Araşdırma mərkəz- qasi nomım rost nınıvışte) qeş-qeşi ıştə kardə koon həxədə nıvıştəyon pevolo kardəjone! Vey çok, vey xos!...
Əmo çın yazi lap çəş çiə vırədə: - "Fəxrəddin Abassov, iyən çəy tərəfdaron tolışi səbəsojətiş pidə be"...
Duston norohət məbən, əmə zındəmon Avropa deputaton çı kiku Fəxe boli həxədə xəbəşon qətə, deputaton çəvon nomonən votdən!
Əmo ım "stukaçəti" ni?
Ən kami Fəxe boli tərəfdaron kiin? Əvon konco oj-oşko bın barədə nıvıştəşone, qəp jəşone?
Bolion, ım nomerdəti ni?
Qasi bəştə yod dənəmon, kion de Fəxe boli duşbəduş doəsonbe, "Bıji Tolışoston!" "Bıji Səbəsojə Tolışoston!"...
Bolion bəştə ətrofi diə bıkən, qasi əvoniyon vinde zıne!
Bə qınə doy təvə jəy,  hiç vaxt merdon sənət hisob bə ni!
Həmən Fəxe boli hiç dasəbazətiş kardə ni, ıştə məhkəmədəşən sübut karde ki, əv cayli bə mücadilə-mübarizə rost bə! Heç qıləy qruppa, təşkilatış bə ni!
Şımə isə nəinki Fəxe boli, həmən ıştə nəzərədə qətə bə tolışi fərzəndon, bə qullə və noeyon pidə!?... 
İmi əqəm zıne-zıne kardəyonsə, zəhməte, ıştə əməli nomiən bıvotən!

Tolışə Milliyyə Hımıcım(Hərəkat)
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: