/ Новости сайта / TMH XABAR / Tolışə Milliyə Hımicımi (Hərəkatı) bə Tolışi movcud, ısətnə mətbuati kokardəyon, iyən bə həməy ıştən bəştə milli hestiyəti hürmətij biyə Tol
11.07.2020

Tolışə Milliyə Hımicımi (Hərəkatı) bə Tolışi movcud, ısətnə mətbuati kokardəyon, iyən bə həməy ıştən bəştə milli hestiyəti hürmətij biyə Tol

153 0 TMH XABAR
Tolışə Milliyə Hımicımi (Hərəkatı) bə Tolışi movcud, ısətnə mətbuati kokardəyon, iyən bə həməy ıştən bəştə milli hestiyəti hürmətij biyə Tolışon

                                                  O V Ə R D Ə M O N :


Səlom, Droud bəşmə, moliyyətinə, ğurbinə Tolışon, xosə bolion, dodon, hovon!
Dılime de şımə kamişe dardıdıl bıkəmon! Aprel-mayə manqonədə çəmə tolışi “Ozodə Tolışostoni rədio" ədə bo TMMR-i tarixi ovıjqınie cəhdon bin, bəle Cəhdon!... Vey çok, vey xos, vey əcəb, veyən pakizə! Əmənən hisob kardəmon ki, tolışon ıştə tarıxi bızınon çoke! Əmo... səhehə Tarixi! Bın verilişon de çokə çəşi diəkardiədə vote bəbe ki, Çoke! Çoke bə qoroş ki, hiç nıbu "TMMR"-i söhbət 2-3 manq,- ruji, manqi mövzu be! Cıvonə, nuəpərəsə tolışə balon, fərzəndon çı "TMMR"-i tarixi barədə çiçonşonsə məseşone. Əqəm bə ım bərnamon diə kardəjonbu. Hejo bə ovardemoni bardə kəsonən məlume ki, diəbıkon vey kamin, " Layk" bınon, "komment" bınıvıştonən hakazə! Yəni de təmşoəkon dialoq mumkun nıbe! Çimiən obyektiv, subyektiv səbəbon hestin, veyin! Hejo əsas məlumat doə ğurbinə, vey hurmətinə Zahirəddin boli zınedə ki, hələ vey çiyon vote xaxt omə ni, rəsə ni! Bə qoroşən hakənə çə hadison "personajon" həxədə qəp jeədə kali odəmon nomi rohət, qeş-qeşi qətedə, kali odəmon nomi isə qətedə ni, yəğın zınedə ki, hələ har şey vote əbıni! Nomon qəte bardədə söhbət eqınie bıvıtəmon(çığınən bə ğurbinə, vey hurmətinə Zahirəddin boli kali parson bıdomon):
- Vey hurmətinə Zahirəddin boli, şımə bərnamon dırozi, xeyli odəmon nomonyon qəte, bə həmmə nomon oxo "boli", ”cəmə nezə dust" , "ğurbinə" təki sıxanonyon anqıl kardone, əmo iqlə Ələkrəm Boli həxədə qəp jeədə hejo "Əlikrami vote", " Əlikrami joqoş karde" voteyone, BOÇİ?   Əmə hejo, har vırədə vindəmone Ələkrəm Boli bə kisə ovardiədə, lap ıştəsə ruk bıbu, hejo ehtiramış nişo doə! Bıbaxşən, çəməku bın parsi qoroş ğərəz məvindən, qasiən "Ələkrəm boli" votəyone, əmə nıməse! Şımə bə Əlikram Boli jıqo ovarde əy nişo doydəki diəy vey vaxtnəku neziyon, tay-tuşiyon, ərk kardon! Vey çok! Əmə şıməni çı tolışi ən navədə şəkəs təki zındəmon, tolışi problemi iminə bə miyon noəkəsondə qıləyən şıməniyon, qasiən lap iminə şıməniyon! Ələkrəm Boli bə tolışi hımıcımi peş şımə omə, vote bəbe "noşi" bə! Əmo də "noşiəti" tolışi nomış bə tarix de ğızılə hərfonış nıvışte, həlbətki de ıştə silahdaşon, tərəfdaron! Pars beşedə bə miyon - tolışi ən navədə şə kəs təki şımə konco biyon, boçi Ələkrəm Boli tono nıbiyon, çiki tono biyon?!

Şımə bın parsi bərnomon qıləyniədə ıştən cəvob doəyone, -"Az bə muxtariyyati tərəfdar bə nim"! (De qıləy tolışi navədə şə kəsi mubahisən kardone). Şinə Zahirəddin boli, bın söhbəti səkıştə doədə joqo məlum bedə ki, bə vaxti tolışi navədə şə kəson bə muxtariyyati hozzo bə nin, mande adi odəmon! Camaati pidəbe, veyşon pidə be, camaati hozzo bıkə bə nıbe! Imən çe hərbçion, Ələkrəm Boli kardənibe? Qıləyən epizod ıştən qəp jəone, ğurbinə Zahirəddin boli, -"de urusi polkovniki şımə vindemon". Vey şo bimon ki, ən kami Rustəm boli bəştə kali parson cəvobış peydo karde! Məlum be ki, çəmə pentonə omə ğənaət roste, şımə bın ko hozzo bə niyon, xosə Zahirəddin boli! 30 sori nezi dəvardə, hələ bə "urusə polkovniki" parsi cəvobyon pəydo kardə ni! Urusiku sıxan eqınie bə qoroş votdəmon. Lap sıftənə bərnomədə votone ki, "TMMR" çe "Rusiyyə proyekt be" votıyone, be sübut, be tədğiğat bənə səheyə xəbə edaştone bə xəlqi! Şinə bo, bə şımə joqo omeydəni hejo Azərbaycani "aqitprob"ən joqo fikədəy? Hukmət ısətən bə xarici devləton jəqo votdə! Hələ İroniən bə Rusiya əlavə kardə! Xosə Zahirəddin boli, şımə "TMMR" urusi proyekt" vote, çe TMMR-i tarixi moliəti exroc kardə ni?! Ğurbinə Zahirəddin boli, Rustəm boli cəmi i kərə bə şımə "opponentəti" karde piəşe, şımə ıştə sıftənə əhvoldə beşiyon! Yəni tənğıd veyən xosə çi ni!... Bolion, əmə hisob kardəmon ki, tolış tolışi sape şəni ni, ıştə enerji bə i yəndı sərf kardəni ni. Çəmə dard çı tolışi dard bəniye, romon co be bəzne, məqsədmon-amalmon i bəniye! Cəmə həmə problemon orəxən ki, əmə yəndı "çəşdə bo puşi nəvedəmon"! Əmə vey şo bəbemon ki, kon tolışə " cərəyan" tolışi xəlqi bə ruşnə ruj bebəka! Şəxsən əmə həmonə tolışon vədə de ehtirami sə ebənomnemon! Xosə bolion, boənən bo Tolışi xəlqi çokə koon bıkəmon, çəvon həxədə qəp bıjənəmin! De ıştə tarixi, tarixi şəxsiyyəton fəxr kardə nıznə milləti cəngəvaron, merdon co milləton sohib bebəşe, ə millətsə hejo nokəyən bəmande, ımi bıznən, Tolışi jiye dışmənonən vey vaxte hejo ımiyən kardəjone ki, ısət çəmə iştən bəştə hürmət karde, dəyər doy kompleksem
on heste!

Tolışi Milli Hımicımi (hərəkati) mətbua xidməti. 25 may 2020 sor.
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *:

Категории раздела
TMH XABAR [247]
TMMR XABARLAR [80]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [227]
SIYASƏT [105]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Май 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0