search
menu
person

NEWS AND UDATES


Həyf çı əvomə Tolışi,
Əve çı xomə, Tolışi


Kom tolışi səvod bedə
Dılmon qədəy obod bedə.
Əvən bəy_bımi bod bedə
Handdəni nomə, Tolışi.
Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 97 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.06.2019 | Комментарии (0)Nərə bıjən Tolışi Şir, boy Boli,
Vətən boto ronsə çəşbəroy, Boli!

Boy, bıbıro bədə şəğolon sədo,
Boy, bıbıro bədə dəğılon sədo.
Yol bıvindon, bəmbo əğılon sədo
Xəlxı ıştı bəkarde şoy- şoy, Boli.

Nərə bıjən Tolışi Şir, boy Boli,
Vətən boto ronsə çəşbəroy, Boli!

Kiku yabə, kiku vindəm blanqe
Tolışi zoon ha deyəndınə canqe.
Ki kıloku, ki pıloku bə vanqe
Məğsədon coy,
niyyətonjon coy, Boli.

Nərə bıjən Tolışi Şir, boy Boli,

Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 103 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 22.05.2019 | Комментарии (0)

Olmaginən məddahı hər bir bütün,
Büt sevən insanlar olur tünbətün.
Ortada qorx ki qalacaq tabutun,
Kimsə yeməz bozbaşını, Mirqaşıq,
Satma Talış qardaşını ,Mirqaşıq.

Əli Nasir.
Zindan Şeirlərindən.


Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, yakın çekim
Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 123 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 28.03.2019 | Комментарии (0)

İMRUJ AYTƏN EYVAZON MOBƏRUJE, TƏBRİK BIKƏMON

Huseynova Aytən Quləli kinə (Aytən Eyvazon) 14 yanvar 1985-ci sorədə Sumqayıt şəhrədə bə dınyo omə. “Təzadlar” almanaxədə, "Tolışon sədo" qəzetədə, “Aləm” jurnalədə inə zıvonədə çəy şeron, ğəzəlon, aforizmon, nəğılon, hekoyəon dərc bən. Tolışi zıvonədə iminə roman- "Dıli Sədo" əsəri muəllife. Aytən Eyvazon 2016-ci soriko tolışi-tırki zıvonədə nəşr bə “Aləm” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnali redaktore. "Qızıl Qələm" mukəfati layiq vində bə. Azərboyconi Jurnaliston İcoəti uzve.

OFƏYƏ
(qəzəl)

Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 128 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.01.2019 | Комментарии (0)

Talış elim

Torpağında, de nə sirr var?
Ayrılığa ağırlıq var,
Unudulmaz Ulu diyar,
Söz söhbətim şirin dilim,
Unudulmaz Talış elim.

Meşələrin yaşıl zümrüd,
Qayan, daşın Yəmən yaqut,
Gəzib dolan ətrindən ud,
Həsrət itsin ilim-ilim,
Mənim doğma Talış elim.

 
Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 117 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 22.12.2018 | Комментарии (0)

UTANMA TALIŞ !!
 
Midiyadan harayın var icazə var
Avestadan göz edən gözün var
Babəklərə verilmiş bir sözün var
Tarixlərdə heç gecanma el oğlu
Talışlıqdan gəl utanma el oğlu
 
Düşmənlərin tək adından titrəmək
Addım-addım gedişini izləyir
Çox ictums yalan yerə pisləyib
Yalanlara sən inanma el oğlu
Talışlıqdan gəl utanma el oğlu
Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 98 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 21.12.2018 | Комментарии (0)

Çoko bınıvıştım eşği, vıliku?

Şinə pə, votedəş peqət ğələmi
Vəsf bıkə cohoni, eşği aləmi
Zınemən pidəni az əçəy çəmi
Çımı nıvıştəyım bəbe eliku
Çoko bınıvıştım eşği, vıliku?

Hışk bə Vətəni ru, Vətəni honi
Bılbılon boğondə handənin həni
Moledən, ni kardən şe-şe əməni
Jedənsə əməni səyku, dıliku
Çoko bınıvıştım eşği, vıliku?
Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 107 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 21.12.2018 | Комментарии (0)

Mıku  umut  qəmi  noy,
Rom  bo  dınyo  dimi  noy..,
Rəğım  zirı –zəminoy,
Anburim  az, putə  ne,
Ivrə  çımı  vətəne!

Fəron  kardən  xəyə  koy,
Ğəd  bınəm  bə  həxi  poy,
Mərdə  zoon  səjdəqoy,
Conisən  bə  pentone,
Ivrə  çımı  vətəne!

Məsdəm, veyon  bə  dode:
Vəhişt  Xıdo  icode!,
Vəyşte, xose, obode,
De  kaşton, de  dutone,
Ivrə  çımı  vətəne!
Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 107 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 21.12.2018 | Комментарии (0)

ƏLİ NASİR ~ 60

Əli Nasir, Həxi Şair, yolə Bo,
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Liki Veri - Kusəkan, İspandiyon,
Ğıbonəli Əli nomdə mərdə son,
Lankonədə çəşı oka bə devron,
Şuk kajone, tı nığodə ha Xıdo! 
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Bəmə komək Xıdoy bəbə, votdəbin,
Ğoymə amburə doy bəbə, votdəbin.
Qeroy zoə qeroy bəbə, votdəbin,
Im umiyon jimon dəvarde hejo.
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo.

Ğəm noy, yolə Ahurəməzda nomi
Çokoş Tolış? Xəbə səy, doy səlomi.
Con ovı kay, vəşəyş tı bənə şomi,
Voteş bəpe ço nıvəşo çəmə ço?
Sin şestisəy, vay peştisə qonə bo
.Görüntünün olası içeriği: 1 kişi

Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 151 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 18.12.2018 | Комментарии (1)

HƏROMZODƏ

De duy ıştə vırə şin kardəkəson,
Bımi- bəy şat be- be sin kardəkəson,
Iştə rəğı- rişə qin kardəkəson...
Noydən bə jələvni nom: həromzodə!

Jıqonə odəmon muftəxor bedən,
Bo pey şəkə bedən, bo jiy mor bedən.
Rostəti məsədə quşdə kor bedən,
Noydə bo həxi ro dom həromzodə.
Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 194 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 13.12.2018 | Комментарии (0)

HİÇ NIBU İ KƏRƏ MINİ SƏDOKƏ

Bəxtiyar Ruşin 07. 12. 2016

Dardon çımı səpe, mandəm jitono,
Dilım tamarzuye yaman botıno,
Boçi tı oqətdəş mıni bitono?
Iştə dıli kəybon bomı o bıkə,
Hiç nıbu i kərə mıni sədokə!
Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 100 | Добавил: tmmrtalish | Дата: 11.12.2018 | Комментарии (0)