27.06.2021

Ozodəti pidəme..

Ozodəti çiçe? Bı parsi har xonəxo bəştə rufi qoroş cəvob doydə. Çumçero "ozodəti" dəstorış ni, beən əzıni.. Bomıno ən yolə ozodəti ıştə dılədəbə, ıştə zeynədəbə rostə sıxani ıştə dılədə nahaşte, bə qəv vardeye.Əlbəttə dı ağıli, dı kəmoli voteye. Har həxə sixani, har vırədə vote nıboən, dıştə hərəkəton, dıştə kardə əməli ıştə sıxanım votem pie.
10.02.2021

Çəmə Qazon

Um ruj çı Qaz 53 şoferi Qazi ko vardəş nıbe, çoştə dəvardəbe,əmmo nə molə meydonədə, nəən diədə qıle klentış qətə zınəş nıbe.Qaz fikiş karde,  "bışim bə çayxonə, qaspi əyo qıle lox bə das dəşi,  hələ bınum çiki qəvədə bə hukuməti əleynə sıxan beşedə.Dı ruj bə nav polis mayori, Jip bəmı votəşbe ,' Xeyli vaxte bə çəş çidəniş, Pulunə odəm biə, tıniən bə nəzə bəstemon ".  Votıme bə çəş, əmmo dılədəm dəvordınye, oxonə vaxton çəmə diədə anədə odəm havatəkəs bəməl omə, hiç bəmı nubə rəstəni."
01.02.2021

Daynəti

Şair, ənvışt Ədalət Əkbəri bəmı zanqış karde, boyəndı kef-əhfoli qəp je bəpeşt, parsiş karde, çiç kardəş, çiçi handəş? Votıme çı flinkəsi nıvıştə tarixi əsəri handəm, əmmo heççi sərəsdənim. Çımı məsəyon co şeye, ıjo nıvışdeyon təmom co şeye.Tarixış bə cırt-pırtış oqondonyə.
Ədalət sıre-sıre votışe:
-Zə, şinə bo, ə kitobi mahand, ıştə sə xərob məkə.Əv hələ nıvışde çəmi zındəni. Bə muəlıfi bovə məkə, "jıqo" bıbo bəçe nıvıştə kitobi dılə.
Xəbəm se :- Boçi?
 
16.01.2021

QOFO - QUŞƏ

 Kinəvəsi qıle kinə, qıle zoəj hısdbe. Bo kinəj çokə vəyə kardəbe, dəroj kardəbe. Zoəj Beyəğə  isəboy Urusiyətdə dı qıle urusə kinə səbəsə bıə be, jidəbe. Ruji Beyəğə zanq kardə bə Kinəvəsi, votdə şinə mo çəmə qıle zoəmon be. Moə şoy-voy kardə zoə nəvəm bıə, əncəx orzum hısdbe vəyə bıkəm, ışdə zoə vəyədə rasd bıkəm, çoko bəbe? Bə ənnə vəyon şəm pul, xələtım bardə, həni nəvəmən bıə, vəyə çoko,
08.01.2021

Vo ( Sırəynə hekoye)

Hələ 13-14 sinım hıstbe, dıştə bibzoə, dı Mələ ( Mərhəməti) vey hənək əkeymon, tojə-tojə məktəbədə, di qolibədə sırəynə səhnəcikon nuşo ədeymon.Çəmə ko, vıte-sırebe. Ruji məsıme Mələ lınq arşiə, bardəşone bə rəyon nəxoşxonə. Rə şim çı bibimon key, bibi qəpış jeki, çəmə dı Mordobə məhləku davardə də, əyo dı ləpeti maftul okırniədə, maftul çı ləpetiku rəxə, omə qınyə bə Mələ lınqi, çey qıle lınq arşiə. Bibi vıtışe, ısə çey lınqışon bə qıpsışon qəte ,bə se-ço ruj bome bəkə.
02.01.2021

CİSMİ TALIŞ,RUHU TALIŞ DOĞULDUM

CİSMİ TALIŞ,RUHU TALIŞ DOĞULDUM

Bu şeiri həbsxanada vəfat etmiş,Novruzəli Məmmədov,Fəxrəddin Əboszoədə və həbsdə yatmış Hilal Məmmədov kimi alimlərimizə ittihaf edirəm.
 
27.12.2020

Mənə cənublu deməyin

Mənə cənublu deməyin,
Dostlar ,mənə talış deyin ,
İçindəki qoca şir tək
Qəflətində yatmış deyin ,
Mənə cənublu deməyin ,
Talışam mən ,Talış deyin !
27.12.2020

Bə pokə dıli

Bə şair Bəhram Şəmsi
Bəştı coətiyən kardıme vərdış,
Iştı nomədə bə yarə.dim varde.
Deştə kanə ğaydə qarde ın qardış,
Mınən tınım həni bə yodım dim varde.
Zəmonə bekarde bə və sa mışkul,
22.12.2020

Dınyo

Baxşə piyəkəsi bəştə ğoş bəka ,

Bebəka bə səfə de vonə dınyo .

Çəş nıkoş bəqıle , çəyo pebəşe ,

Har vırə bəkarde vironə dınyo .

21.12.2020

TOLIŞİ ZON

Yolon hurmət bəyku heste,
De dınyo milləton duste.
Mərdiyəti, rostə daste,
Dınyo dəqərisən ve yol,
20.12.2020

AZ DOM     SIXAN ÇIMI MİVƏY

Az sıxanon qılovındəm,
Həlim kardəm, elovındəm,
Nozə kardəm, olovındəm,
Sıxan mıku, bənə livəy,
Az dom sıxan, çımı mivəy.
13.03.2020

Ali Nasir : Mən belə "Azadlıq" istəməmişdim

Talışım çox dərdə-hicrana düşdü,
Hərəsi qürbətdə bir yana düşdü,
İgid oğullarım zindana düşdü,
Səhv edib o vaxtı bu yolu seçdim,
Mən belə "Azadlıq" istəməmişdim.
1 2 3 »