16.01.2021

QOFO - QUŞƏ

 Kinəvəsi qıle kinə, qıle zoəj hısdbe. Bo kinəj çokə vəyə kardəbe, dəroj kardəbe. Zoəj Beyəğə  isəboy Urusiyətdə dı qıle urusə kinə səbəsə bıə be, jidəbe. Ruji Beyəğə zanq kardə bə Kinəvəsi, votdə şinə mo çəmə qıle zoəmon be. Moə şoy-voy kardə zoə nəvəm bıə, əncəx orzum hısdbe vəyə bıkəm, ışdə zoə vəyədə rasd bıkəm, çoko bəbe? Bə ənnə vəyon şəm pul, xələtım bardə, həni nəvəmən bıə, vəyə çoko,
08.01.2021

Vo ( Sırəynə hekoye)

Hələ 13-14 sinım hıstbe, dıştə bibzoə, dı Mələ ( Mərhəməti) vey hənək əkeymon, tojə-tojə məktəbədə, di qolibədə sırəynə səhnəcikon nuşo ədeymon.Çəmə ko, vıte-sırebe. Ruji məsıme Mələ lınq arşiə, bardəşone bə rəyon nəxoşxonə. Rə şim çı bibimon key, bibi qəpış jeki, çəmə dı Mordobə məhləku davardə də, əyo dı ləpeti maftul okırniədə, maftul çı ləpetiku rəxə, omə qınyə bə Mələ lınqi, çey qıle lınq arşiə. Bibi vıtışe, ısə çey lınqışon bə qıpsışon qəte ,bə se-ço ruj bome bəkə.
02.01.2021

CİSMİ TALIŞ,RUHU TALIŞ DOĞULDUM

CİSMİ TALIŞ,RUHU TALIŞ DOĞULDUM

Bu şeiri həbsxanada vəfat etmiş,Novruzəli Məmmədov,Fəxrəddin Əboszoədə və həbsdə yatmış Hilal Məmmədov kimi alimlərimizə ittihaf edirəm.
 
27.12.2020

Mənə cənublu deməyin

Mənə cənublu deməyin,
Dostlar ,mənə talış deyin ,
İçindəki qoca şir tək
Qəflətində yatmış deyin ,
Mənə cənublu deməyin ,
Talışam mən ,Talış deyin !
27.12.2020

Bə pokə dıli

Bə şair Bəhram Şəmsi
Bəştı coətiyən kardıme vərdış,
Iştı nomədə bə yarə.dim varde.
Deştə kanə ğaydə qarde ın qardış,
Mınən tınım həni bə yodım dim varde.
Zəmonə bekarde bə və sa mışkul,
22.12.2020

Dınyo

Baxşə piyəkəsi bəştə ğoş bəka ,

Bebəka bə səfə de vonə dınyo .

Çəş nıkoş bəqıle , çəyo pebəşe ,

Har vırə bəkarde vironə dınyo .

21.12.2020

TOLIŞİ ZON

Yolon hurmət bəyku heste,
De dınyo milləton duste.
Mərdiyəti, rostə daste,
Dınyo dəqərisən ve yol,
20.12.2020

AZ DOM     SIXAN ÇIMI MİVƏY

Az sıxanon qılovındəm,
Həlim kardəm, elovındəm,
Nozə kardəm, olovındəm,
Sıxan mıku, bənə livəy,
Az dom sıxan, çımı mivəy.
13.03.2020

Ali Nasir : Mən belə "Azadlıq" istəməmişdim

Talışım çox dərdə-hicrana düşdü,
Hərəsi qürbətdə bir yana düşdü,
İgid oğullarım zindana düşdü,
Səhv edib o vaxtı bu yolu seçdim,
Mən belə "Azadlıq" istəməmişdim.
11.03.2020

Merdon kam bən

( Felyeton.)
Bə qıle məhkəmə rəse qoroş, bə taksi nışdim.Az bəkey-taksi bəkey , ko nıbə vaxti ,pul nıbə vaxti de avtobusi si qəpiklığə ro bə se mənot şim.Taksi şoferi çımi dimədə zəhərış vinde, xəbəş se:
- Mamu ,çiçe , curiş, kefı ni?
Votıme:
10.03.2020

Mardədə si bedən

( Sırəynə hekoyə)
Çəmə dı qılə hamsə jen, dı qılə mamujen çı siosətiku qəp jedəbin. Qıle mamjen bə i qılə mamujeni votışe:
-..Kinə Səkinə, məsə, votden bəçəmə rəyoni tojə yolışon doə.Kinə, bə vəzifə tojə oməkəs bo xəlxi çiç bakay ki,i cınqır ıştəni nuşu bədoe, peşo əvən bəni çı vəzifədə şəkəson var-devıət qırdə bakay. Sıvtə ıştə moyə bebakay, peşo-peşoən həm boştəno, həmən bo çı pentono oməkəson devlət qırdə bakay. Əveki hojo kana odəmon vəzifədə bımando çoke.Çəvon luz həni pur bə.
Səkinə mamujen de Quləkinə mamujeni rozi nıbe:
- Ney,ney çımı hovə , çəvon luz pur bə luz ni, luzışon pur
09.11.2019

AĞILİ ÇƏŞ.

AĞILİ ÇƏŞ.

(Hekoyə)

Çımı sədə qıləy sırəynə hekoyə hestbe, bo nıvışte çokə əhfol, çokə vaxt pəydo karde zındenıbim. İ ruj, peş Gıbonə idi, nışdim kə qıləy çaşmədə, kəybonım jəy, bino kardıme bo nıvışte. Hojo iqlə cümlə nıvıştəmbe, co çaşməku çımı hamro bəmə sədoş oməy, rə şim çəy tono bıznom çiç bə. Vindıme  televizorədə, Xərəboğədə tojə səhid bə çəmə dı çıvonon nuşo doydən. Çı şəhidondə qıləy çı pə-moə i qılə zoəye, qıləyən tojə bə pəvəndi bə. Çımı həmroədə şəkər nəxoşəti heste, bəy xəyli dılvandi dome, televizori okıştıme. Çımı həmroən bə mısılmoni deşmonon nıfin-nalə karde-karde şe bo nımoj vote. Az həni hekoyə nıvışte nəznim, rıkno bim, beşem bə kuçə. Çımı sədə sırəynə hekoyə de Xərəboğo omə bevəcə xəbon bə i yəndı qınyəbin. Iştən bəştə votıme, “çımı sə xərob nıbo çoke”. Çokbe bı vaxt çımı hamsiyə “lol” Ənvər oməy, ne, əv çı moəku  lol nıbe, se manqbe əv çı xırtəku əməliyyat bəbe..Əməliyyat nıbə əcəy sədo məhəllə eəqəti, kədən hejo bə vır-vırbe. Kəxəlizi jeni anədə bəy nıfin kardəşbe, “ıştı sədo bat bıbo” votəsbe,,Xıdo oxoy əçəy dıvo məsəşe. Isə jen daston ekkudə bəstə sə, kaş merd vır-vır kardəşbəy, dır-dır kardəşbəy, əncəx sədoş beşəbe. Kırt bıkəm, Ənvər oməy nışte çımı palyo, bəmı diyə kardışe, de dasti xəbəş səy “çiç bə”.

1 2 3 »