search
menu
person

NEWS AND UDATES


23:19
Tolışə xəlgi əfsonə : Zərduşt peyğəmbər iyən Yolə Mudriki əfsonə

Zərduşt peyğəmbər iyən Yolə Mudriki əfsonə.

(Tolışə xəlgi əfsonə)

Tırkiədə bə gələm bıstən Xanlar Həmid

Peəqordın Baləddin Veşo

Zərduşt peyğəmbər da sori nezi be, Əlo qıyə qləy koçədə jidəbe.Im koç ve bıland iyən hır-hıvuj be. Əy koçi navış de sıği peqətə, qləy kəybə, dıqlə pencə vrəj oqətəbe. Koçi vədə Ğuzəğələ, peştədə,kamişəy bə pe Oğıə ğələ bərğəror be, har ruj beəşiy bı ğələon. Kamişəy bə jeyku bino bəbe, har toni de vişə ehatə. Vişon de Kujqo, Vağ(neçi), Pələnq, Hırson pur be. Əv har ruj bə Oğıə ğələ rost əbiy, çəyo dıyo Vorukəşo (Hazar, Kaspi dıyo) bə həşi peme tamşo əkəy, əvotiy:

_ Ha Fərə ruşnə, tı boki beəşij,eəzavziyş, bə ki lozim əbij, qirəm əmə, inson(insonon) nəbəymon? Tı boəmə hestiş, Əhura Mazdo tınış boəmə ofəyəy!

Bəs boçi Zərduşt peyğəmbər bı bandonış peşt dahaştəbe? Boçi sı-coyli koçədə jiyedəbe?

Jıqo nəğıl kardən Zərduşt peyğəmbər moəmo beyədə sıre-sıre bə dınyo oməy, həmən əv moəmo bə ruji dı həzo div marde. Anhıra Man( Sətan, şəyton) bə tasivasi dəşe, votışe ki, ım əğıl və oməyədə deştə bovə mıni cırekışt karde bəzne, və çand soron dırozi bo çəy pedəyovne bə çanq-poçə be. Əmo Zərduşt peyğəmbər çı Yolə Xıdo Əhura Mazdo himoyədəbe. Çoko binim sinnış bə visti rəsəy, Yolə Xıdo Əhura Mazdo vanqış məsəy:

_Ha Zərduşt, ımrujnəniku çımı peyğobərij! İnson(insonon) bə ixıdoəti, bə çımı daena(din) dəvət bıkə!

Çə vaxtiku bəy vahuon ome bino be. Çə rujiku Zərduşt peyğəmbər şəhron, dion, obon qarde, Əhura Mazdo daenaj(din) car karde bino noy. İnsonış(insononış) bı daenaj dəvət karde. Əmo hiç ki əvış nıməsəy, tanəjon jəy, ləxtuneşon karde. Əvən odəmonku rıkış kardə, bı Əlo bandi koçi dətaspəbe. Vəbəvəyku barzə səj voəynə Səvalonə ku çidəbe. Çəvrəyku omə sardonə həvo hakənəy vıyoən dətıvedəbe. Bə Səvalonə kuy sə dərızyə avon jıqo bızın dastəy hağvağ(hağə neçi) be... Har maştəvo Səvaloni reçinə dim-ru bə rubasto beşə reçini dimi oşedəbe. Bəs boçi Zərduşt peyğəmbər bı koço, sard iyən əzi dılədə jidəbe? Əçəykuki, Yolə Xıdo Əhura Mazdoku omə vahuon votdəbin, inson sıftə çımı daena(dini) bı koçədə vird bəkan. İ ruj, tovıstoni qamə rujondə Zərduşt peyğəmbər vərdışəjə ğəzinə çı Oğıə ğələku diyərobədiyəroən bıbu, bə dıyo Vorukəşi bə tamşobe. Ğəfləti kostonə tono, Səvaloni yono vanqış məsəy:

_ Ha Zərduşt, mınim, ıştı əğıləti həmro!

Zərduşt peyğəmbər qarde, bə peştoni odyəsəy. Həyğətənən de Yolə Mudrik nomi zınə bə əğıləti həmroş bə ğələ rost patatdəbe. Im ğələjon dutə nıbe, ço tonış de bənə divo bə halon ehatə bəbe. Bo vəyo petate cəm iqlə ro hestbe. Əvon se kəs bin. Duston yəndıjon dəvənqo qəte, ve ləzi yəndıku onısiyəyn. Har dıkəsi motijə bin, Zərduşt peyğəmbərən, Yolə Mudrikən. Peş çand ləzi Yolə Mudrik damə be:

_ Boçi jıqo əzi dılədə jiyedəş? Məholondə ıştı həxədə pesoxtə qəpon qardən. Qiləy votdən de Xıdo qəp jəydəş, qiləyən votdən ıştə rufı bə Anhıra Mani həvatə... Azçımənə Divonən tıku tarsedən... İnson(insonon) tıni vindeədə vitedən, votedən de astovon qəp jəydəş. Dıyoədə de ovi səpe poyedəş... Ovi çı dıyoku pzavzınə Duzahi (Bərəvudi, cəhəndımi) otəşı okıştə. Imon roste? Im vaxti Bozi vanq bə quş oməy. Kəşonıj hır-hıvuj obə, bə qıy-kəvikiş mor pepuşyə Boz çəvon vədə bə sığe sə nışte. Mor qədə-qədə çəy qıyku erəxəy, bənə səlom doy ğəzinə deynəni səjon enovne, rostjon karde.

Yolə Mudrik iyən kənoədəkion bı səhnə motəjə bəbin, mandəbin. Zərduşt peyğəmbər:

_ Ha azizə dust, diyəkə bı osmoni podşo bə Bozi, bə zəmini mudrikə həyvon bə Mori, çoknəy bəvon qiramiyə suluk, de tıvoxi iyən de milo jiyeem omutə. Əmo bə inson(insonon) ımım omute nızınəy!.. Votdən çə rujiku Zərdust peyğəmbəri astovə bərqış jəy. Yolə Mudriki bə Əhura Mazdo sıxtış baste, Zərduştiyə daenaş(din) dəvinə karde. Zərduşt peyğəmbərış Əlo bando evarde, deştənış barde bə podşo sarəy və tarıxədə Zərduştiyə daenə(dini) erə bino be...


tolishstan.com

Category: TOLIŞİ POEZİYA . | Views: 67 | Added by: tmmrtalish | Tags: tolishstan.com | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
$ COM_IS_ACTIVE $  $ COM_NUM_ENTRIES $