search
menu
person

NEWS AND UDATES


21:02
Tolışə xəlgi nəğıl : Səngistari unən Məngistari nəğıl

Səngistari unən Məngistari nəğıl

Tolışə xəlgi nəğıl


İli hestebe, ili nıbe, qıle ğədimə şəhəri tono qıle ğədimə dioston hestebe.Çı di var -devlət de mivə pur boğ-boğot be, de moyon zənqin bıə dıyo be, ru be, unən sodə , zəhmətkəşə insonon be. Çe di odəmon hiylə-riya çiç be zındənibin, bəni beməyon pok bin, sof bin, deyəndı ğəyğuon jidəbin, dıli həmə sırriən boyəndı əvotin.Xıdo bə çəvon soyətiro bəvon dorozə ji ədəy. bə çəvon vilayət nəxoşəti-fılon ğətiyən nəğvandi.Çı di odəmon qıle xosiyətoşən hestebe ıştə yol bıə əğlon deyəndə kəxıvand əkəyn, bə ğərib-ğorbətə diyaron bo jie , bo nun dərəmud karde dəro nəkəyn. " Çımı ğeyzon-çımı ğəzən " əvotin,ıştə kəy, diy sırron bə co maholon pevolo be imkon nədəyn.
Bı diostonədə qıle nəcibə xeyzon jidəbe.Xıdo bı ayilə dıqlə kinə, qıle zoə ətaş kardəbe. Kinon bə dınyo ekiz oməbe. kinon qıleyni nomışon Səngistarışon noəbe, ə iqlə kinə nom Məngistar. Mo-pı ıştə məhəbbəti iminə bəhrə səpe bəni nonə livə larzedəbin, bə çəvon sə bəni villəkə qardəbin. bə çəvon har piemoni " con " votedəbin.Səngistar lap sıftəku vote-məsə kinə be, bə votə sıxanon de huşi-quşi quş ədəy, bə votə koy dıl əsutiy, çe nənə-lələ roziyəti boştə mukafət əzıni.Əmmo Məngistar isə ve kovıl be, bə qıle ko şədə jeqo bızın bə biyor şedəbe. Ğolloğ məsədə çəş əkəy hələvunum Səngistar eştə , şedə bə votə ko, ya ne, Vindədə ki, kədəkion əçe lıvemoni çəş kardedən, çəğın bəştə hərdəm ədəy. İ curə oləti Səngistar bə i -dı sor taakani. Məngistar bə i -dı manq. Çe Səngistari kəpoton hejo həmo, şux əbi, çe Məngistari takardəyon isə hejo ğırışin,ğatbəğat əbi.Səngistar bə honi şədə mavlə tobə qəvi pur əkəy əvəy, Məngistar isə ğabi nimə əkəy əvəy.Xorək patədə Səngistar bəni ıştə moə bə xorəki bə təm-ləzzət vardeyo bəy anə ədviyat əjəni, bəçi patemoni anə dığətin əbi, əçe patə xorəqi hardə kəs ıştə anqıştə əlışti, əmmo Məngistar çe ocəği sədə mandədə xorəki kolsut əkəy bə mionə əvəy.Nənə ( mo) bə Məngistari kardə koon eərəxi, əvoti :
- Kinə, bəmı bıvot oxo tı deştə ın xosyəti bə ki şəş ? Mı bətı jıqo omutəbe ? Kinə hiç nıbu ıştə hovə Səngistariku qıle ibrət peqət ! Kinə, oxo tı maştə bə xəlxi kə bəşeş, tı əyo jıqo quzaran bıkoş bəmı çiç bəvoton, bətı çiç bəvoton ?
Iştı dard mıni bəkışte...
Soron qılə -qılə ome davarde, kinon bə şu şə vaxt ome rəse. Sifətədə, simoədə Səngistarən reçibe, Məngistarən . Bıro deynəni kinə anahoy nıbe bə şu şin, kəxıvand bin. Əmmo çe nənə dıl sokit bedənıbe. Diərodə xəbə-xubə bıqətoən, har çiş deştə çəşon vindeş pidəbe. Əncəx bə kinon kə rə şeyən bəştə ayb zındəbe. Arədə xeyli davarde.Nənə ğətış karde həni bəpe bışiy kinon kə, çəvon quzoroni bıvindi. Dəro qınye sıftə çe Səngistari kəy. Maştə- maştə be. Nənə çe Səngistari kəy kəybəş okardəcəğın ıştə kinəş soədə vindeşe. Kinə soy dərıtdəbe.Səngistari ıştə mo vindəcəğın vite bəçe və. Nənə-balə yəndışon quc karde, maça karde. Nənə vinde so-bə bə odəmi dimi sıredə.Vılboğçə ətır odəmi bihuş kardə.Poplınğə, kəy ıştə səhmon bə odəmi " boy, boy " votedə. Əğıl qofoədə hıtə, ocəği səpe ğəfədon qıledə. Kəy xıvand,yəni merd bə ko dəro kardə bıə, zandəqo duşə bıə.Nənə bə Xıdo ve şukuruş karde.Həmon ruji bə Məngistari kəyən şey niyətış bə Səngistari voteşe. Səngistari kə-bəş bəştə hamsuyə bə i saat asbardışe, ıştə nənə bə Məngistari kəy colinə şey rozi nıbe. Həni saat yonzə əbi. Nənə de Səngistari şin
çe Məngistari kəybədə mandin, kəybəşon kue. So-bədə sədo omedənıbe. Məcbur bin çe soy kəybə dəkışton, bə so dəşin. Dəşinən. Əmon, Xıdo ! So çı rujədəbe ! Zibilə tayə bə i tərəf qırdə kardə bıəbe, roy səpe heyvonon sıl-fılon jəqoən mandəbe.Təvilədə davastə heyvonon sədo omedəbe. Səngistari ıştə hovə Məngistarış vakarde. Çandibəçandon Məngistar beşe bə kəno, ıştə moəş-hovəş vinde eyvoe bə so. Maç-muçə kardeşone, ovaştin bə kəy dılə. Vay , dədə, kəy dılə jıqo bızın sıpə orondoniəjbe. Nənə bı səhnə diəkardışe, ıştə səəş oşande, voteşe :
- Səngistar, ım çı quzarane ?
- Çiç bıkəm, nənə, Xıdo mınış jıqo ofəyış kardə. Koon rosni zındənim, ıştəni bıkıştım ?
Nənə de Səngisrari bə i dəğiğə kəəşon dənoe bə səliğə-səhmon. Olətonışon bə i tərəf eçenie, Şımbəşıkırə pardəşon de səliğə tojədən qırdəşon karde, lef-boloşnəşon bə yukeri noşone, xulasə, penc dəğeğə bəçəton çe kə simo qırd dəyiş be. Səngistari uzruş peqəte rə şe bəştə kə, nənə de Məngistari colinəbəcolinə mandin kədə. Məngistari ıştə nənə ve pərişon vinde, pişe əy bısırvoni, əmmo çe nənə dıl onıbe ki, onıbe. Məngistari varde i iskan çayış varde noşe ıştə nənə vədə. Əmmo nənə çayış penoşome, ışte səpo, voteşe :
- Məngistar, əqəm tı bəştə so-bə bıvindom hejo jıqo diəkardəş, bəştı kəy tərəf dim bıqətom, ıştə pıə kinə nim.Bə çımı zoti lənət bəvotım tı əqəm bı xosyətdə bımandoş. Vəsiyət bakam tıni bəsə çımı meyidi mahaştin. Tı çanə jıqo bımandoş bəştı tərəf diə əkənim. Jıqo bəznım çımı Məngistar nomədə kinəm ni.
Nənə bəme-bəme beşe çe Məngistari kədə. Məngistar dumu əy bıbəmoən, bə dumu diəş nıkarde....
Nənə sıxanon Məngistarış jıqo bızın çe hanədəş pekarde. Çə rujnəku Məngistar bə sa əzyət tovış varde, bəştə

kovılətiş əlvido voteşe, bəştə eli, bəştə tojfə loyiğ qıle vəyu, qıle moynə be.Bəni Səngistari əvən çand qılə əvlodi xıvand be, əmmo əsosi insonbe, bəni ıştə nənə namisunə mo be.
Çe osmono se qılə sef eqenie, qıle çe Səngistari-Məngistari, qıle bə nəğıli quş doəkəson, qıleyən çe nəğıli votəkəsi.

Camal Lələzoə  tolishstan.com

Category: TOLIŞİ POEZİYA . | Views: 55 | Added by: tmmrtalish | Tags: tolishstan.com | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
$ COM_IS_ACTIVE $  $ COM_NUM_ENTRIES $