21:48
“TOLIŞƏ XƏLQ, TOLIŞİ ZIVON BƏMI ASPARDƏBƏ”
“TOLIŞƏ XƏLQ, TOLIŞİ ZIVON BƏMI ASPARDƏBƏ”
Azərboyconədə sarayə zıvon urusi zıvone. Urusi qəp jəkəson ıştəni vıjniyə zumrə numayəndə hisob kardedən. Əve ki əmandənə azərboyconıjon- jinə zumrə bə tırki ono-ono kardedə.
Pars: Bəs tı, tolış? “Xıdo ın tolışə xəlq, ın tolışi zıvon bəmı aspardəşe”- votəkəs, tı kədə, koədə, vojorədə, transportədə bə tolışi qəp jəydəş? Ne!
Tolışə “səvoddiyon: ” müəllim, tələbə, həkim, siyasətvon, jurnalist, aktivist, rejissor, aktyor, hətta ənıvıştonən daxil, həmə totalə riyokorinin. Yəni çəmə cəmat hiç fidokorəti nıkardə, əz nıkəşə bə harçi soyb beşey pidəşe: “Məvotən, məməsən, məsırən, Həmzə xıyo kaştəşe!”
Yəni ki isə bə tolışi şeir, hekoyə, roman nıvıştedə, ki isə lətifə, yolon sıxanon qırdə kardedə, ki isə mahni handedə, ki isə kino kəşedə, çi isə bə səhnə noydə, bə lent kəşedə, şəbəkonədə noydə-pevolo kardedə, ki isə bə tolışi kitob nıvıştedə, qəzet bekardedə. Bı fidokoron ləğləğə kardəmon, ləvirə vardəmon, çəvon kardəyon bəqəm kardənimon. Ha!
Pars: Bəs boştə xəlqiro, inə zivoni ozavzınero tı çiç kardə? Hiççi? 
Yaən ıştı bı roədə misqoli kardəyon vəs kardedə ki, bıvoti, tələb bıkəy, reklam bıkəy: “Xıdo ın tolışə xəlq, ın tolışi zıvon bəmı aspardəşe”? Ne, ne!
Pars: Tolışi zıvoni, tolışə xəlqi, Fetiş (ilahi) bıkə, “ ın zıvon Xıdo bəmı aspardəşe” , “az çıkonə votedəm, şımənən jəqo bıvotən”, “az çıkonə nıvıştedəm, şımənən jəqo bınıvıştən”, “jəqo məvotən, jəqo mənıvışdən, bəmı xoş omedəni” iddio bıkəyon (tırki, urusi, inqilisi... votedənim) inə zıvonədə nıvıştə bıə -- bə tolışi qıləy kitob handəşone? Ne! 
Hiç sosialə şəbəkonədə bə tolışi bıə materialon:(ray, resenziyə, məqolə, hekoyə, roman...) tosə oxoy handəşone? Ne! 
Məsələn, Aytən Eyvazon “Dıli sədo” roman hıriyəşone, bə dast vardəşone-handəşone? Hiçməsə çəy sədoynə mətni (qiraəti) quş doəşone? Ne! 
Kəynə ki dastış dənoə bə cif 200-300 manat bekardəşe- doəşe bə Aytəni “Biyə, çə romani 100 nusxə sənibəton nəşr bıkə.”-votəşe? Ne!
Jıqo vəziyətədə bə “Bəqəli” romani muəllifi həmlə kardey, romanı çapi vəy səy çı dərəcədə roste?
Mətğoli Cındori “Bəqəli” roman sıftə “Tolışon sədo” qəzetədə çap bedəbe. 8 vəslə bədiqə bə redaktori anə təzyiqon be ki, benəvo romani peşonə vəslon çap nıkardışe. Peşı FB səyfonədə tosə 60 vəslə çapbe. Şikat kardışone, çəyoən dəparçınişone. Bəhonə ım be ki, 3-4 nəfər “ Tolışi ğeyrətbıkəşon” dəşin bə çəkəm-çukəm, votışone ki, bəs romanədə erotikə səhnəon hestin. Muəllifi izah kardışe ki, zıvoni bıjiyvon çəy ədəbiyote, məxsusən epikə-təhkiyə əsəronin (hekoyə, roman...). 
Pars: Bəs kitobnəhandə cəmati zıvon çıkonə bəjiye, inkişaf bəkarde?
Tolışi handey, ın zıvoni ozavzıneyro ədəbiyot mislışnıbə ğıvvəye. Ədəbiyotiyən ən ve pevolobə populyarə janrən porno –erotikə janre. (“İ həzo iqlə şəv” (ərəb nəğılon), “Dekameron” (ispan) “Fosforlu Cevriyə” (turk) “Nafs” (yapon) . Roste, ın janr bo həmə nəslon ni, bo yolon (jen bıbu-merd bıbu) nəzə qətəbıə, nunəkile pevolobıə janre...
Pars: Bəs kitobnəhandə tolış ıştə zıvoni çıkonə uməmute, deyəndı çıkonə qəpbəşe? Əve ki, tolışon ıştə fikfami bə tolışi ifodə kardey zınedənin, çəy əvəzi çoçinə sədoon bekardedən, ya bə co zıvon peqordınedən. Iştə inə zıvonədə qəpjəy ğabiliyət qin kardəşone. Ləzi bədiqə tolışi qəp jeədə odəmon çoçinə sədo bekardey lap dəb ebəqıniye. Çunki kitob handedənin, insonon deyəndı munasibəti qeş təsvirbıkə romanon handedənin... 
Şubhə ni ki, mutaliyə nıbə bı devrədə, tolışi handey nıpiyə vaxtədə, kitobbahandon de anqıştə aşmardəbıə bı zəmonədə, beəyən, “Bəqəli” romani bahandon ve-ve kambin. Etirof bıkəm ki, umumən tolışi handey bə dəb eğandeyro ın porno-erotikə romani zıne-zıne nıvıştedəm, jıqo zınedəm bı sahədə rostə roədəm. Əmma 3-4 “dınyozınəti tanq bıəkəsən, dınyo ədəbiyotiku bexəbə bıə odəmon, ədəbiyoti vəzifə çiçədə ibarətbıə tanqəvırinə şəxson şodəşone ıştən bə məydon, çand kəsonən çı rostə roədə bekardedən, bə romani muəllifi hədyonon votedən-tarson doydən, şərton noydən bə miyon. Quya “tolışi ğeyrətbıkəşonin, tolış bımon aspardəbə...”
Mətğoli Cındor
23.04.2019
Category: TALIŞH | Views: 373 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: