19:15
Tolışi Mığonə Muxtora Respublika Prezidenti   M ü r a c i ə t:
Tolışi Mığonə Muxtora Respublika Prezidenti
                                   M ü r a c i ə t:

Ve ğurbinə, molyətinə Tolışon, hurmətinə əməni zınəkəson, ğəbul kardə yolə merdon iyən hovon, az, Boris Talischinski bəşmə müraciət kardəm:
Bəmı kardə yolə etimadi bə vırə rostero, çımi peştənən çı TMMR-i iminə Prezidenti, çəmə yolə sipirişi, Tolışon sa soron peştə ijənən oğo kardəkəsi, Ələkrəm əğə Hümmətovi noə roy, əçəy çı Tolışon ozodəti, bəştə ıştəni, əştə həxon, mənəvi-əxlaqi dəyəron sohib beşe həxədə qətə prinsipial movqeyi dəvom bəkardem, de Xıdo iyən çı mərdə, bə ozodəti həsrət biyə Tolışon koməği, çəmə ozodəti bə dast varde qorış de dılisoxti ko bəkardem! Hozıyədə çəmə məholi, çəmə ıştəni nomi yodo, rəsmiyyətiko bekarde roədə Azərboyconi Respublika hakimiyyəti be ğanunu bəştə dast sə toyfə, ciddi-cəhdədəy! Ko vıron, jimoni imkonon məhv karde-karde,- bəmə, bə Tolışə milləti münasibətədə yolə genosidə siyosəti ım be əxlaqə, be insofə hukmət bə vırə rosne əzmədəy!
Az ıştəni şımə xidmətədə vindedəm, de yolə ğıvvə, zu iyən coni ım yolə, həxə roədə muzayiğə əkənim.
Bıjiyo Tolış! Bıjiyo Tolışstan!


De yolə ğurbi, Şımə Boris Tolışinski.
Hannover, Almaniya Federativ Respublika, 21.08.21 sor.
Category: TMMR-nın Xəbərlər | Views: 93 | Added by: tmmrtalish | Tags: Boris Tolışinski. | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: