19:00
Tolışi - Mığoni Muxtarə Respublika Prezidenti     O v a r d e m o n:
Tolışi - Mığoni Muxtarə Respublika Prezidenti
                         O v a r d e m o n:

Ve ğurbinə Tolışon! Imrujnə ruj, 23.08 - nə tarix tolışi jimonədə de siyo hərfon nıvıştə bıə ve qılə qonə ruje. Jıqo tuməbırəti (qenosidi) holon bo Tolışə mərdumi iminə bəjən bıə ni. Jıqo bədsulukəti de çəmə mərdumi heji bıə. Dınyo har tonədə, har qılə mərdum bo ıştə səbəsojəti,ozodəti bə dast vardeyro həşedən, canq kardedən, bo ıştə dəvlət, keşvər soxtedən.Tolışonən bənəy həmə dınyo mərdumon bı roədə hejo həşən, Xıdo bəvon doə ım koy riyəsə hımıcımışon kardə. 1918 - nə sori ıştə dəvlətmədorətişon bərpo kardışone. Mande de həftoği vote bəbe ki, jıqo hol ve dənıkəşəy. Bəvədə Mığoni Soveti Respublika jimon ve kırt bey. Çəmə tırkə hamusiyon de osmani tırkon bə çəmə zəmin hurəcışon karde, çəmə ozodədişon çəmə dasto dətorışon jəşone, əmənışon tuməbır kardışone.
Dıminə bəjən, 1993 - nə sori de polkovnik Ələkrəm Hummətovi sərdorəti Tolışə mərdumi sənibəton qılə leqetimə onemonışon səlo jəşone. Çe Azərbayvcani Respublika konstitutsiya əncomə dılədə Tolışi - Mığoni Muxtarə Respublika de beynəlxəlq dəsturon riyə onə bey. Bı bəjənən çəmə hamusiyon bə çəmə dim sıre - sıre, bəmə bıvə (boə) vote - vote çəmə Respublikaşon nəsım kardışone, çəmə qirinə merdınoşon atı - put kardışone. Tolışi canqəvorə zoonışon dastqirxononədə ( turmədə) zəhərəjəşon karde, kıştışone. Kəynə tolışon ıştə ozodəti barədə hımıcım kardəşone, hejo bə çəvon koroği pemandən, əvon əmənışon tuməbır kardəşone. Əmə Tolışon çəmə ozodəti roədə şəhid bıəkəson yodo benıbəkardemon, çe əvon bardə koy damədə bəbardemon, bı roədə canq bakardemon.Xıdo əvoni rəhmət bıko!
TMMR - i prezident : Boris Talışinskiy.
Category: TMMR-nın Xəbərlər | Views: 57 | Added by: tmmrtalish | Tags: Boris Talışinskiy. | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: