search
menu
person

NEWS AND UDATES


22:01
TOLIŞİ MOĞONİ MOXTARƏ RESPUBLİKA RƏMZON : TOLIŞİ HERB
TOLIŞİ MOĞONİ MOXTARƏ RESPUBLİKA RƏMZON

TOLIŞİ HERB


 

TMMR- i prezident, Ələkrəm Hummətov Ələkbəri zoə.Tolışi Herbi (mıhi) parametron iyən Herbi rəsmi nomjə kardey barədə bənəy Tolışi Moğoni Moxtarə Respublika Prezidenti 

 FƏRMAN

1.Tolışi herb (mıhi) tolışə xəlqi milliyə iyən dəvləti simvole.

2. Tolışə herbi səpesə zərinə ranqədə Kasipi pələnq kəşə bıə, bini lohə qətəşe. Lohə jintono havzə terə davardedə. Terə səpesə “Şərəf”, “Ozodəti”,”Ədolət” nıvıştəbıə. Pentonə terəsə “Tolış” iyən donzəquşəynə astovə heste. Lohə kənoədə zərinə naxşinə donzə qılə astovə de donzəquşəynə tıkə lohə dimisə co-co kardəbıə.

Lohə dılədə qıləyən qədə lohə heste, bini  çe əy dılədə sipiyə diməsə de kavuyə - sipiyə ovə ləpə nonsə ranqədə həşi de donzə qılə dətıvi saati əğrəbi qardə çəmisə şat bey çəmisə kəşəbıə. Çı lohə kənonədə “Xıdo”, Peyğəmbər”,”Əmri Sohibon”, nıvıştəbıə.  Çəpə tonədə sıə diməsə de zərə ranqi Tolışə bandon kəşə bıən iyən de kavuyə ranqi Kurəru de Sipiyəru şurey təsvirbıə. Çı dıqlə ruyon aradə zərinə dırozəşoxə kələ şəkile. Rostə çəmədə pentono havzə diməsə de zərinə ranqi de Pəsə sə qırdilə lohə kəşə bıə, bini əyo şımşi iyən şəş qılə nizə, lohə jintono dıqlə qandımə kılızi huşə heste. Şımşi iyən Nizə lohə peştono bənəy xaçi pehaştə bıən. Çe lohə jintono kəşə bıə qandımə huşon har qılə kılızədə 33 qılə don heste. Çəpə tonədə jintono havzə diməsə Amburə doy şəkile, bini Tolışə bandonədə bemedə. Do şəş qılə xolə iyən şəş qılə rəğ hesteşe. Rostə çəmədə jintono sıə diməsə de zərinə ranqi dısəyə puti şəkile, bini ıştə çanqədə lulə qətəşe.
 Qerb (mıhi) çe Tolışi Sipirişon Ali Şura qırdəbemonədə oktyabıri 20, 2019 – nə sori ğəbul kardə bıə.
Fərman nomjə kardə rujiku bə ğıvvə nıştedə.

Ələkrəm Ələkbəri zoə Hummətov 

TMMR-i prezident 


tolishstan.com
Category: TMH XABAR | Views: 47 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
$ COM_IS_ACTIVE $  $ COM_NUM_ENTRIES $