/ Новости сайта / TMH XABAR / Umidvar Kəlbiyev : 1993- ə sori hadison təhlil kardeədə , boçi dıvuyə məlumaton dudajon ?
01.06.2020

Umidvar Kəlbiyev : 1993- ə sori hadison təhlil kardeədə , boçi dıvuyə məlumaton dudajon ?

190 0 TMH XABAR
Umidvar Kəlbiyev : 1993- ə sori hadison təhlil kardeədə , boçi dıvuyə məlumaton dudajon ? 

Umudvar Kəlbiyev

21-ci əsr iyən Şeyx Nəsrullah Oxonə zəmon tolışi siyasi cameədə şə proseson diəkardiədə de ğəribə qıləy aurə peqemon kardəj.Qıləy siyasi fəaləti vindəmon.Bımon ıştə pəy nişodoy pidəme.Navğədəmononmon diyəndı bə ro şedənin,bə i co omdənin,ışdə şəxsi marağon bə pe qətedən.Əmə ımi lideron tasıbonədə vindəmon.İkərən vindəmon ki tamamən co movqeədə bə lideron dılə prosesonədə i tərəfədə mandedən.Düziəti dəvarddə bə dıminə plan.Əmə ımmon İ. Şabanovi barədə şə tasıbonədə vindmone. Bəs ımoni i vırədə çiçe məcbur kardə be?  Mı əvotim ki bəçkisə bə pəxıləti iyən siyasi nıvindemon.Kisə ışdəni lider hisob kardəbo,diəy rozinıbəkəson şantaj kardə,təzyiq nişodoydə həmə bəşdə qəv ov səydəmon.Bəs əmə kenə bə məydon mövqe bənomon?  Həmə pidəmone ışdəni bevəc nıkəmon.Jıqo mübarizə əbıni bolion. Oxo zəmonon "Tolışostoni sədo" rədioədə bə tolışon ve ibemonon barədə düz nıbə informasion pevlo kardə bedən.Işdəni təmomən bəçkisə ixtiyor doəkəson bə milləti dərs doyjon pidə.Əsas hədəfən Tolışi mühacirə hükumət,iyən ATİŞ (ozobijoni tolışon ictimai şurəye) Boən etiraf bıkəmon ki, kam-ve ko karde ğabilyətədə ımonin iyən koən kardən.Bəs məğsəd,məromjon çiçe çımon?  Zahirəddin müəllim ışdə bərnomonədə ha rüj Rusiyə çı Tolışon,bənə peşt,himpyədari təğdım kardə. Tolışi xanəti bə rusi dast dəvardəbəpeşt əvon bəmə çiç doə? Həm imperiə,həmən saveti donəmədə əmənjon bə asimilasiyə məruz nınoy bəqəm? Çəməsə qədə milləton-acaron,abxazon, osetinon,kabardinon, altayon muxtariyyət doy holədə əmənıj bə panturkiston ixtiyor vanıdoy? Joqo peşt bəbe?  Mı de həmə dəvləton düstiəti tərəfdom.Rusya çəmə tolışon ən ve jiə dəvləte iyən çəmə tolışon veni jimon çəğın təmin bedə.Çəmə həmə siyasətmədoron ımi bə nəzə səninin. Əncəx Rusiə bənə xilaskari təqdim kay çənə düze? 1993- ə sori hadison təhlil kardeədə  Zahirəddin müəllim votdə ım çı Rusiyə prəyektbe.Yəni Rusiyə ənə ocizbe ki ışdə prəyektıj bə sə jəy nıznəy? Qabər H.Əliyevi vədə durum hayj nıznəy?Bəs boçi ım prəyekti əbə bə Rusiyə nışe? Şımə təhlilon  "ku bızi nəğıli " oşedən boli.Rusiyə dınyo dıqlə nəhənqo qıləy. Çiçıj pidə əyən kardə. Hələ bəzi odəmon siyahi qəteən məşğulj. Bəlkə vote pidə orisi hükümət bəştı votəy əşt-nışt kardə. Ozobijoni hükümət Rusiyə həmə marağon təmin kardə.Bəçəy qornə çəmə həxon hiçi bə orisi yodən omdənin. Hejo votdəjon de tırkon hiç konsensus mümkün ni.Xıdavandi aləmi əmənıj de tırkon iqlə coğrafiədə jie məcbur iyən məhkum ka.Işdə həxonən bı çərçivədə bə dast səninmon . Əvən bəçəmə i be ,zümand be anqıle. Bəşmə yod dənəm rəyon səviyyədə de dövləti vəzifə şımənjon mükafatladırmişkabe.Bəvədə bə tolışi məsələ nezən mandənıbijon. Bəvədə tırkon çokbin ısə puçin? Bəle tırkə siyasi cameonədə diəmə hisobləşmişbə ğüvvə ni Əmə əncəx de zumand be ışdə həxon zıne əvoni məcbur kardəninmon. Işdə dümo 3-5kəsi barde ğabil nıbəkəson lider be pidəjone.Boli ımi -əy şantaj kay lider beəbıni.Bəşdə korparativ marağon qornə de siyasi lotiəti məşğul bəkəson ısə nonzəminci əsr ni.Tolışi bə Şeyx Nəsrullah ehtiyoclj ni.Şık bə xıdo çəmə millət reallıği vində.Siyasi lotion şımə bə tarixi sələfu(zibillik)şe ve mandəni.


Umudvar Kəlbiyev
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: