10:59
Xıdo çəmə Fəxrəddin Boliən ğəni-ğəni rəhmət bıkə! Amin!Səlom, xosə Duston, azizə Tolışon!
Imruj Əynə(Cımmə) ruje! Şımə ın azizə rujon Mobarək bıbu, İnşallah!
Xıdo şıməon cəmi mardəyon rəhmət bıkə! Amin!
Xıdo çəmə Fəxrəddin Boliən ğəni-ğəni rəhmət bıkə! Amin!
Çı Fəxrəddin Boli sor dəvarde, çanəmon zıne karde iştirakmon karde!
Oxonə vaxton vindəm Tolışon arədə xeyli odəm Fəxrəddin Boli mudafiə nıkardə barədə bə iyəndı iradon qətedən, bə yəndı çəş dəkırnidən!
Bıvotom ki, Fəxrəddin Boli zindondə be iminə ryjiku tosə oxo çəy xidmətdə mandim - çanədə zınəme karde! Əlbəttə de Fəxrəddin Boli duston, ğıryətinə Tolışon koməqi!
Ki bın koədə puşi ğədərən dastəqış bə, bəvon həmməy təşəkkur kardəm, Xıdo çəvon cəmi mardəyon ğəni-ğəni rəhmət bıkə, İnşallah!
Çımı norohətçiəti çəyku ki, hiççi nıkardəkəson hətto bə koməq bə odəmon iradonin! 
Həlbbəttə Fəxrəddin Boli bə Tolışi xəlqi məxsuse, har qıləy tolışi çəy nomi, aqibəti ıştə mübarizədə oko doey həxış heste! Bə çəy mardə bais bə kəson, həni bə iyəndı vəynə ne!
İ müddət Fəxrəddin Boli ğəbi muzakirə şe, ısətən  ğəbi ziyarət kardə kəson, ğəbi səpe noə bə "vıkə çanqon", "kıftə polo" kionsə norohət kardə!
Şıməni ğəssəm doydəm bə Xıdo, bəştə mardəyon hurməti xoto, dast bıkəşən rəhmətdiq Fəxrəddin Boliku, bıdə əv ıştə axirətdə rohət bıhıto!
P.S.Tolışi nəğıl:
-  2 amuəzo de  vişə dılə bə hamsuə di şedəbin. Roədə qıləyni bə iqləş vote:
- Berdəm bə çəmə nav qıləy hırs ( Ayi) beşe, çiç bəkaş?
-Pojə pebəqətem, bə do pebətatem, ıştəni bə mardey bənom...
Amuəzo çanə çarəş aşmarde ə qılə amuəzo konturonış varde, çe  "hırsi vəkilətiş karde!"
Amuəzo bəzi be, votışe: 
Zə, bə sə dənışim, tı çımı amuəzoş, ya çı hırsi?

            Oktay Əsgərov
Category: TMH Xəbon | Views: 66 | Added by: tmmrtalish | Tags: Oktay Əsgərov | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: